Wielką wartością Parku i otuliny są liczne zabytki urbanistyki i architektury. Zalicza się do nich zabytkowe układy urbanistyczne Daleszyc, Łagowa, Rakowa i Dębna a także zabytkowe obiekty – XV-wieczne kościoły w Łagowie i Daleszycach (później przebudowany), XVII-wieczny kościół w Drogowlach i Szumsku, dwie świątynie z XVII w. w Rakowie, XVIII-wieczne kościoły w Bardzie i Cisowie, XIX-wieczny kościół w Zbelutce Starej i pochodzący z przełomu XIX i XX wieku drewniany kościół w Skorzeszycach.

Ciekawa jest też historia poszczególnych miejscowości. Łagów, początkowo gród królewski, a później biskupi, był ośrodkiem górnictwa i hutnictwa rud metali nieżelaznych. Pozostałości dawnego górnictwa kruszcowego rud ołowiu chronione są w Płuckach – pomnik przyrody nieożywionej. Czytelne ślady tej działalności przetrwały do dzisiaj w pobliżu rzeki Czarnej.

Raków to miejscowość zwana w XVII wieku stolicą arian. Po tych czasach pozostały tradycyjne nazwy, dom ministra zboru – jako obiekt zabytkowy oraz widoczne w terenie ślady lokacji dwóch kolejnych miast: Dębna i Rembowa.

Z pozostałych obiektów wymienić należy zabytkowe budowle ziemiańskie – XIX-wieczny zespół dworski w Słopcu i XVIII-wieczny zespół dworski w Szczecnie oraz zabytkowe budowle chłopskie – w Cisowie, Dębnie, Gęsicach, Górnie, Widełkach, Woli Jachowej, Zbelutce.

Start typing and press Enter to search

Skip to content