Parki położone są w obrębie dwóch krain geograficznych: Gór Świętokrzyskich i Niecki Nidziańskiej. Te dwa obszary różnią się warunkami geograficzno – przyrodniczymi, tj. podłożem w obrębie, którego kształtowana jest rzeźba, typami rzeźby, gatunkami fauny i flory, a także sposobami zagospodarowania powierzchni.

Każdy z 8 parków charakteryzuje się specyficznymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi. Najcenniejsze obszary i obiekty przyrody objęte są ustawowymi formami ochrony. Na terenie Zespołu Parków wraz z ich otulinami powołanych jest ich 286.

INFORMACJA ZBIORCZA (stan na 05.04.2017 r.)
Formy ochrony Świętokrzyskie Parki Krajobrazowe Razem
S-O S J C-O Ch-K
Powierzchnia parku (w ha) 19 895 12 252 4 218,2 20 693 19 779 76 837,2
Powierzchnia otuliny (w ha) 27 514 15 893 10 638 25 336 8 002,5 87 383,5
Liczba rezerwatów przyrody 7 3 4 4 11 29
Liczba pomników przyrody żywej 28 16 9 19 8 80
Liczba pomników przyrody nieożywionej 11 8 1 13 12 45
Liczba stanowisk dokumentacyjnych 2 3 1 1 7
Liczba użytków ekologicznych 11 7 7 25
Liczba zespołów przyrodniczo – krajobrazowych 1 1 3 1 6
Liczba obszarów Natura 2000 (zatwierdzonych) 1 (fragm.OSO Dolina Nidy) 1
Liczba projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty 3 2 2 1 5 13

 

Formy ochrony Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe Razem
N Sz K
Powierzchnia parku (w ha) 22 888,6 11 289,6 6 169,6 40 347,8
Powierzchnia otuliny (w ha) 26 312 13 757 6 592 46 661
Liczba rezerwatów przyrody 9 1 2 12
Liczba pomników przyrody żywej 14 1 14 39
Liczba pomników przyrody nieożywionej 15 4 1 20
Liczba stanowisk dokumentacyjnych 3 1 4
Liczba użytków ekologicznych 5 5 10
Liczba zespołów przyrodniczo – krajobrazowych
Liczba obszarów Natura 2000 (zatwierdzonych) 1 (OSO Dolina Nidy) 1
Liczba projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty 1 2 2 5

 

Formy ochrony Świetokrzyskie Parki Krajobrazowe Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe Razem
Powierzchnia parku (w ha) 76 837,2 40 347,8 117 185
Powierzchnia otuliny (w ha) 87 383,5 46 661 134 045
Liczba rezerwatów 29 12 41
Liczba pomników przyrody żywej 80 29 109
Liczba pomników przyrody nieożywionej 45 20 65
Liczba stanowisk dokumentacyjnych 7 4 11
Liczba użytków ekologicznych 25 10 35
Liczba zespołów przyrodniczo – krajobrazowych 6 6
Liczba obszarów Natura 2000 (zatwierdzonych) 1 (fragm. OSO Dolina Nidy) 1 (OSO Dolina Nidy) 1
Liczba projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty 13 5 18
Objaśnienia skrótów użytych w tabelach:
S-O – Suchedniowsko-Oblęgorski, S – Sieradowicki, J – Jeleniowski, C-O – Cisowsko-Orłowiński, Ch-K – Chęcińsko-Kielecki, N – Nadnidziański, Sz – Szaniecki, K – Kozubowski.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniących funkcję korytarzy ekologicznych.

W skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wchodzą następujące obszary chronionego krajobrazu (utworzone na obszarach otulin parków krajobrazowych):

 1. Suchedniowsko – Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 27 514 ha,
 2. Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 15 893 ha,
 3. Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 10 638 ha,
 4. Cisowsko – Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 25 336 ha,
 5. Chęcińsko – Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 8 002,5 ha,
 6. Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 26 312 ha,
 7. Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 13 757 ha,
 8. Kozubowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 6 592 ha.

Powierzchnia ogólna obszarów chronionego krajobrazu – 134 045 ha.

Start typing and press Enter to search

Skip to content