Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach prowadzi,  w ramach swojej działalności statutowej, zróżnicowane działania edukacyjne. Są one skierowane do dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach nauczania, z terenu przede wszystkim województwa świętokrzyskiego. Nasze działania edukacyjne kierujemy także do lokalnej społeczności, nauczycieli i różnych zorganizowanych grup. Tematyka proponowanych zajęć obejmuje zagadnienia wykraczające poza ramowy program szkolny, związane z problematyką ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego. Cele i treści kształcenia zajęć dostosowane są do zakresu wiedzy i możliwości uczestników.

 

Cele działalności edukacyjnej:

  1. propagowanie roli i funkcji parków krajobrazowych w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego,
  2. popularyzacja wiedzy o wartościach historycznych i kulturowych regionu,
  3. rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody,
  4. zachęcanie do obserwowania przyrody, poznania praw i współzależności pomiędzy jej składnikami oraz relacji między przyrodą a człowiekiem,
  5. upowszechnianie wiedzy o konieczności zachowania i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych,
  6. kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody,
  7. stworzenie alternatywnej oferty w zakresie edukacji przyrodniczej dla placówek oświatowych na wszystkich poziomach edukacji.

 

Działalność edukacyjna ZŚiNPK  w Kielcach prowadzona jest: 

  • w Oddziale Zespołu Parków w Kielcach; Łódzka 244, 25 – 655 Kielce

kierownik Oddziału tel. 601 816 913

  • w Oddziale Zespołu Parków w Umianowicach i Ośrodku edukacyjno – muzealnym – Ośrodku Edukacji Przyrodniczej; Umianowice, ul. Parków Krajobrazowych 7, 28 – 404 Kije

kierownik Oddziału tel. 532 859 167

kierownik OEP: 519 485 440

  • w ramach działalności promocyjnej Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej „Ciuchcia Ponidzie”, Dojazd 1, 28-300 Jędrzejów

kierownik sekcji ds. kolejki wąskotorowej  tel. 519 485 591

 

Działalność edukacyjno-promocyjna jednostki jest bezpłatna.

Noclegi i wyżywienie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach oraz przejazdy Świętokrzyską Kolejką Wąskotorową „Ciuchcia Ponidzie” są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej.   TU LINK

ZŚiNPK w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć z przyczyn niezależnych (np. choroba pracownika prowadzącego zajęcia) lub zamiany zajęć terenowych na stacjonarne (ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne).

Start typing and press Enter to search

Skip to content