Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Dyrektora, tel.: (41) 345 58 80.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych możliwy jest pod numerem tel. 602-779-754.

3) Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zadania wynikające z Ustawy o ochronie przyrody oraz Statutu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Chęcińsko – Kieleckiego, Cisowsko – Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Kozubowskiego, Nadnidziańskiego, Sieradowickiego, Suchedniowsko – Oblęgorskiego, Szanieckiego.

4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres, w którym Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz Zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz Zarządzeniem nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

 

 

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

W skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wchodzą następujące parki krajobrazowe:

Parki Gór Świętokrzyskich

Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy (Ch-KPK)
Powierzchnia parku: 19 781,6 ha, powierzchnia otuliny: 8 002,5 ha,

Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy, (C-OPK)
Powierzchnia parku: 20 693 ha, powierzchnia otuliny: 25 336 ha,

Jeleniowski Park Krajobrazowy (JPK)
Powierzchnia parku: 4 218,2 ha, powierzchnia otuliny: 10 638 ha,

Sieradowicki Park Krajobrazowy (SPK)
Powierzchnia parku: 12 252 ha, powierzchnia otuliny: 15 893 ha,

Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy (S-OPK)
Powierzchnia parku: 19 895 ha, powierzchnia otuliny: 27 514 ha,

 

Parki Ponidzia

Kozubowski Park Krajobrazowy (KPK)
Powierzchnia parku: 6 169,6 ha, powierzchnia otuliny: 6 592 ha,

Nadnidziański Park Krajobrazowy (NPK)
Powierzchnia parku: 22 888,6 ha, powierzchnia otuliny: 26 312 ha,

Szaniecki Park Krajobrazowy (SzPK)
Powierzchnia parku: 11 289,6 ha, powierzchnia otuliny: 13 757 ha,

 

Powierzchnia ogólna Zespołu Parków: 117 187,6 ha, (z otulinami – 251 232,1 ha).

 

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content