Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Home – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, reprezentowany przez Dyrektora, tel.: (41) 345 58 80.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych możliwy jest pod numerem tel. 602-779-754.

3) Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zadania wynikające z Ustawy o ochronie przyrody oraz Statutu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych: Chęcińsko – Kieleckiego, Cisowsko – Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Kozubowskiego, Nadnidziańskiego, Sieradowickiego, Suchedniowsko – Oblęgorskiego, Szanieckiego.

4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres, w którym Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz Zarządzeniem nr 25/2015 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz Zarządzeniem nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

 

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem przekazujemy informacje na temat funkcjonowania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Godziny pracy Zespołu Parków 7:30 – 15:30

Wiele spraw można załatwiać telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaplanowane zajęcia edukacyjne w siedzibie ZŚiNPK zostają tymczasowo odwołane.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: sekretariat@pk.kielce.pl lub telefonicznie: 41 345 58 80

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z komórkami organizacyjnymi Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych:

https://www.pk.kielce.pl/kontakt/dane-teleadresowe/

 

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

W skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wchodzą następujące parki krajobrazowe:

Parki Gór Świętokrzyskich

Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy, (C-OPK)
Powierzchnia parku: 20 693 ha, powierzchnia otuliny: 25 336 ha,

Jeleniowski Park Krajobrazowy (JPK)
Powierzchnia parku: 4 218,2 ha, powierzchnia otuliny: 10 638 ha,

Sieradowicki Park Krajobrazowy (SPK)
Powierzchnia parku: 12 252 ha, powierzchnia otuliny: 15 893 ha,

Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy (S-OPK)
Powierzchnia parku: 19 895 ha, powierzchnia otuliny: 27 514 ha,

Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy (Ch-KPK)
Powierzchnia parku: 19 781,6 ha, powierzchnia otuliny: 8 002,5 ha,

Parki Ponidzia

Nadnidziański Park Krajobrazowy (NPK)
Powierzchnia parku: 22 888,6 ha, powierzchnia otuliny: 26 312 ha,

Szaniecki Park Krajobrazowy (SzPK)
Powierzchnia parku: 11 289,6 ha, powierzchnia otuliny: 13 757 ha,

Kozubowski Park Krajobrazowy (KPK)
Powierzchnia parku: 6 169,6 ha, powierzchnia otuliny: 6 592 ha,

Powierzchnia ogólna Zespołu Parków: 117 187,6 ha, (z otulinami – 251 232,1 ha).

 

 

Wpisz interesującą Cię frazę