Mapa strony
Komórka organizacyjna E-mail Telefon
Dyrektor: Tomasz Hałatkiewicz th@pk.kielce.pl
41 3455880
Z-ca Dyrektora: Krystyna Wójcik-Daniluk kwd@pk.kielce.pl
41 3455880
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu: Beata Jakubczyk
 sekretariat@pk.kielce.pl
41 3455880
Księgowość
Główny księgowy: Mariusz Szewczyk
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
St.księgowy: Magdalena Drążczyk  ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 29
Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych
Kierownik: Monika Gładki
mgladki@pk.kielce.pl
 41 3455880 wew. 30
882-837-677
St. strażnik: Rafał Dusza rdusza@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 27
532-859-026
St. specjalista ds. księgowych: Beata Jabłońska bjablonska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew.29
532-859-027
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
 Kierownik: Andrzej Żądło
 ponidzie@pk.kielce.pl
 41 3571711
 Strażnik: Jarosław Powałka
  ponidzie@pk.kielce.pl  41 3571711
Zespół ds. edukacji
Kierownik: Magdalena Bieńka-Michalik edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 25
601-816-913
Gł. Specjalista:  Maria Skrzypek ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-167
Gł.specjalista: Dariusz Wiech ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
698-916-410
St. Specjalista: Eliza Hłasko edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-028
Strażnik: Wiktoria Porzucek
edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
Zespół ds. ochrony przyrody
Kierownik: Elżbieta Kościak przyroda@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
Gł.specjalista: Iwona Ziółkowska
 ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
Zespół ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
Kierownik: Elżbieta Bednarska  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3571711
604-603-260
Gł. Specjalista: Anna Chwalik – Borowiec  ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
St. Specjalista: Zbigniew Ptak  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
St. Referent: Wojciech Wilk  ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Kierownik projektu: Wojciech Sołtysiak
 life@pk.kielce.pl
wsoltysiak@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
532-859-162
Z-ca kierownika projektu: Tomasz Bania
 tbania@pk.kielce.pl
41 3571711
607-315-105
Koordynator ds. finansowo – księgowych: Barbara Grządziela ksiegowosclife@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
888-770-338
Specjalista ds. księgowych: Agnieszka Pietras apietras@pk.kielce.pl
41 3155880 wew. 31
605-186-101
Specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior  akedzior@pk.kielce.pl
41 3455880 wew.31
Specjalista ds. monitorowania: Piotr Wilk pwilk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew.24
532-859-164
Specjalista: Bogusław Wojtasik
ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
698-322-137
Specjalista ds. ostoi siedliskowej: Kalina Adamczyk  kadamczyk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
605-745-103
Specjalista ds. ostoi ptasiej: Marcin Słoma  msloma@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-166
Specjalista ds. ochrony przyrody: Kamila Mazur  kmazur@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
605-614-102
Specjalista ds. edukacji: Beata Bętkowska  life@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
Specjalista ds. ochrony wód: Andrzej Łukasik
 alukasik@pk.kielce.pl
605-735-104
Specjalista ds. promocji: Milena Bilewska
 mbilewska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31

Konsultant naukowy: Wojciech Szymański wszymanski@pk.kielce.pl
41 3571711
608-388-240
Tel/fax Kielce sekretariat@pk.kielce.pl
tel. 41 3455880
fax. 41 3455191
Tel/fax Krzyżanowice Średnie ponidzie@pk.kielce.pl
tel./fax 41 3571711