Zadania i cele Zespołu Parków

Celem działania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest zachowanie i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Do podstawowych zadań Zespołu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody należy prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;

2) organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;

3) współdziałania w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;

4) składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

Do zadań Służby Parków Krajobrazowych należy ponadto:

1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;

2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parków krajobrazowych oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych;

3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;

4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parków krajobrazowych;

5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;

6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parków krajobrazowych;

7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parków krajobrazowych, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parków krajobrazowych.

 

Misja Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Misją jednostki jest ochrona przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych parków krajobrazowych oraz edukacja ekologiczna prowadzona  na terenie województwa świętokrzyskiego.

Start typing and press Enter to search

Skip to content