Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Zadania i cele Zespołu Parków – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Zadania i cele Zespołu Parków

Celem działania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest zachowanie i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Do podstawowych zadań Zespołu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody należy prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;

2) organizacji działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;

3) współdziałania w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;

4) składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

Do zadań Służby Parków Krajobrazowych należy ponadto:

1) inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;

2) identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parków krajobrazowych oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parków krajobrazowych;

3) gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;

4) realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parków krajobrazowych;

5) informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;

6) prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parków krajobrazowych;

7) współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parków krajobrazowych, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parków krajobrazowych.

Wpisz interesującą Cię frazę