Działalność edukacyjna Oddziału Zespołu Parków w Umianowicach skoncentrowana jest na prowadzeniu zajęć w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach i jego otoczeniu.  Nasza baza edukacyjna stwarza doskonałe warunki do prowadzenia całorocznych spotkań przyrodniczych.

Edukacja prowadzona przez pracowników ZŚiNPK jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godz. od 8.30 do 14:30.

Warunkiem udziału w zajęciach jest dokonanie uprzedniej rezerwacji (telefonicznie lub osobiście) oraz przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rezerwacji zajęć (na minimum 14 dni przed ustalonym terminem zajęć). Formularz dostępny jest w zakładce „POBIERZ”.

Zajęcia edukacyjne przeznaczone są dla grup zorganizowanych zgłaszanych przez placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze oraz organizacje nieprowadzące działalności zarobkowej w zakresie turystyki. Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć grupa do 50 osób – z opiekunami.

Tematyka dostosowana jest do zakresu wiedzy oraz wieku uczestników. Obejmuje zagadnienia dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych parków krajobrazowych na Ponidziu oraz czynnych metod ochrony przyrody.  

Najlepszą formą podsumowania przyrodniczych spotkań są wspólne gry edukacyjne, quizy czy  zajęcia plastyczne, które pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę oraz w twórczy sposób rozwijać umiejętności manualne.

Program edukacji realizowany jest w formie: pogadanek, prelekcji – połączonych z aktywizacją uczestników do  dyskusji, warsztatów, gier i zabaw terenowych, akcji ekologicznych, konkursów, sympozjów i konferencji oraz imprez otwartych, takich jak ekopikniki i festyny.

Zajęcia stacjonarne prowadzone są w salach: edukacyjnej i edukacyjno – konferencyjnej, wyposażonych w sprzęt multimedialny oraz w „Nidarium”.

Zajęcia terenowe realizowane są przy wykorzystaniu bazy edukacyjnej znajdującej się na terenie Ośrodka oraz w jego sąsiedztwie:

 • w budynku stacyjki „Umianowice”,
 • na wieży widokowej,
 • przy wolierach dla ptaków,
 • przy zagrodach dla  zwierząt,
 • przy zagrodzie dla krów i koników polskich na terenie delty Nidy,
 • na ścieżkach dydaktycznych wyznaczonych w pobliżu Ośrodka.

 

Mamy nadzieję, że walory przyrodnicze Parków, mozaika siedlisk, różnorodności świata roślin i zwierząt oraz bogata historia regionu sprawią,
że czas spędzony z nami będzie dla uczestników źródłem nowych wiadomości o naszej małej Ojczyźnie. Postaramy się rozbudzić ciekawość do natury i szacunek do każdego nawet najmniejszego organizmu oraz uwrażliwić na główne przyczyny degradacji środowiska i zainicjować działania zmierzające do ochrony wartości tych terenów.

 

WARSZTATY W SALI EDUKACYJNEJ OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W UMIANOWICACH:

Zajęcia trwają ok. 1 godziny. Są prowadzone przy wykorzystaniu filmów przyrodniczych, prezentacji multimedialnych, map, modeli, tablic tematycznych i plansz poglądowych oraz innych pomocy dydaktycznych. Obejmują również obserwacje przy pomocy przyrządów optycznych
i pomiarów przyrodniczych oraz wykonywanie prostych eksperymentów. Podczas warsztatów staramy się budować świadomość ekologiczną oraz pobudzać kreatywność i wrażliwość twórczą poprzez angażowanie uczestników w różne zabawy i gry przyrodnicze czy prace plastyczne. Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć znajdziecie Państwo w zakładce: POBIERZ

 

WARSZTATY TERENOWE

Zajęcia terenowe czyli „klasa bez ścian” są powrotem na łono przyrody. Mają charakter pieszych wędrówek.  Las, łąka, rzeka to naturalne place zabaw. Podglądanie zwierząt, nasłuchiwanie śpiewu ptaków, obserwacja kwitnących roślin, dostarczają ogrom wrażeń i pobudzają różne zmysły. Wykształcenie bliskiej relacji z przyrodą motywuje uczestników warsztatów do ochrony tego z czym sami czują się związani. Ta forma „nauczania” to doskonałe połączenie edukacji z rekreacją i turystyką. Zajęcia odbywają się na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych zlokalizowanych w pobliżu Ośrodka.

Czas trwania zajęć terenowych uzależniony jest od wieku uczestników i długości trasy, wynosi zwykle 2 – 4 godziny.

Podczas pobytu w terenie ubiór uczestników musi być  dostosowany do charakteru zajęć. Przebieg i czas trwania warsztatów uzależniony jest od wieku i kondycji odbiorców. Szczegółowe informacje na temat organizacji znajdziecie Państwo w zakładce: POBIERZ

 

PRELEKCJE, POGADANKI I ZAJĘCIA WARSZTATOWE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH: 

Ta forma zajęć realizowana jest w szkołach, w uzgodnionych wcześniej  z nauczycielami terminach. Jest  dostosowana do wieku słuchaczy. Zajęcia trwają zazwyczaj 45 minut to jest godzinę lekcyjną.  Mają formę pogadanki przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz filmów.
W zależności od tematu mogą obejmować także część warsztatową. Na zakończenie prelekcji, w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości organizujemy quizy z nagrodami.

 

ZAJĘCIA OKAZJONALNE I AKCJE

Bezpłatne zajęcia tematyczne organizowane w ramach obchodów różnego rodzaju „świąt ekologicznych” (np. „Światowy Dzień Mokradeł”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Krajobrazu”, „Dzień Dziecka”, „Sprzątanie Świata”), prowadzone w różnej formie (pogadanka, gry i zabawy ekologiczne, festyny czy warsztaty przyrodnicze). O terminach poszczególnych imprez ekologicznych informujemy na bieżąco na stronie internetowej ZŚiNPK i FB.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Podglądamy życie w Nidarium wielkogabarytowym akwarium odwzorowującym warunki życia panujące w rzece Nidzie.
 2. Poznaj Parki Krajobrazowe na Ponidziu.
 3. Torowym szlakiem – stacyjka „UMIANOWICE”.
 4. Krajobraz najbliższej okolicy.
 5. Bocian biały – symbolem polskiej wsi.
 6. Historia ukryta w kamieniu: gips, wapień czy less – niezwykłe skały Ponidzia.
 7. Sąsiedzi z zagrody, pól i łąk – zwierzęta krajobrazu rolniczego.
 8. Niezwykli mieszkańcy lasów na Ponidziu (m.in. jelonek rogacz, popielica).
 9. Jak wykonać ul z trzciny, czyli gniazdo dla pszczół murarek?
 10. Poszukiwacze wiosny – odkrywamy świat budzącej się do życia przyrody.
 11. W kolorowym świecie łąki kwietnej.
 12. „Ptasi azyl” czyli woliery dla ptaków formą czynnej ochrony.
 13. Jesień w przyrodzie – mój jesienny tatuaż.
 14. Jak pospolite rośliny możemy wykorzystać w codziennym życiu?
 15. Z przyrodą za pan brat – survivalowe warsztaty.

 

Program zajęć edukacyjnych ustalamy indywidualnie na podstawie dostępnych atrakcji i obowiązującej oferty edukacyjnej. Tematy mogą być omawiane pojedynczo lub łączone w bloki tematyczne. Czas trwania takich zajęć uzależniony jest od wieku oraz poziomu wiedzy odbiorców
i wynosi od 2 do 4 godzin.

W przypadku zajęć dwudniowych zapewniamy wyżywienie oraz zakwaterowanie (zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.pk.kielce.pl).  

Podczas pobytu grupy w czasie wolnym, mogą odbywać we własnym zakresie wycieczki autokarowe po najbliższej okolicy.

Proponujemy:

 1. Przejazd Świętokrzyską Kolejką Wąskotorową z Jędrzejowa do Jasionnej – dojazd do Jędrzejowa autokarem.
 2. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
 3. Muzeum Archeologiczne w Wiślicy.
 4. Muzeum Regionalne w Pińczowie.
 5. Synagoga w Pińczowie.
 6. Drukarnia Ariańska.
 7. Stadnina Koni Czystej Krwi Arabskiej w Michałowie.

Ceny biletów wg. obowiązujących cenników.

 

Dla nauczycieli:

 • Rola form ochrony przyrody w zachowaniu bioróżnorodności Gór Świętokrzyskich i Ponidzia.
 • Działalność Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
 • Edukacja Ekologiczna ZŚiNPK.
 • Charakterystyka walorów przyrodniczych i kulturowych terenów parków krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Rola ścieżek dydaktycznych we współczesnym nauczaniu.

 

Uwaga:

 • Pracownicy ZŚiNPK prowadzący zajęcia nie sprawują opieki pedagogicznej oraz nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele/opiekunowie, wskazani w formularzu rezerwacji zajęć, którzy odpowiadają także za dyscyplinę
  i bezpieczeństwo uczestników zajęć.
 • W przypadku rezygnacji z umówionych zajęć należy niezwłocznie powiadomić pracownika ZŚiNPK.
 • ZŚiNPK zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć z przyczyn niezależnych lub zamiany zajęć terenowych na stacjonarne (ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne).

Pliki do pobrania:

1_oferta_zajecia_edukacyjne

2_oferta_warsztaty_terenowe_torowym-szlakiem

3_-oferta_warsztaty_-przedszkole

4_oferta_warsztaty_herbatka-z-natury

5_oferta_warsztaty_bocian-moim_przyjacielem

Start typing and press Enter to search

Skip to content