Informacje podstawowe

Prowadzimy prelekcje na wszystkich szczeblach edukacji. Ich celem jest:

 • upowszechnianie wiedzy o konieczności zachowania i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych,
 • zapoznanie się z rolą i funkcją obszarów szczególnie chronionych,
 • zapoznanie się z walorami przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi i krajobrazowymi najbliższej okolicy i regionu,
 • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

Prelekcje przeprowadzane są przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz filmów DVD.

Prelekcje odbywają się w szkołach, w uzgodnionych z nauczycielami terminach i są dostosowane do wieku słuchaczy.

Na zakończenie prelekcji, w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości organizujemy quizy z nagrodami. Pytania dotyczą przekazanych w trakcie prelekcji treści. Każdy uczestnik niezależnie od zajętego miejsca dostaje skromny upominek.

Dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematy prelekcji dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • Rola form ochrony przyrody w zachowaniu bogactwa przyrodniczego obszarów chronionych.
 • Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne parków krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Znaczenie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w zachowaniu ciągłości istnienia gatunków i różnorodności przyrodniczej terenów szczególnie chronionych.
 • Fauna Parków Krajobrazowych.
 • Flora i fauna Parków Krajobrazowych.
 • Szata roślinna w parkach krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Las – jako ekosystem.
 • Kserotermy na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.
 • Obcowanie z przyrodą na spacerze i wycieczkach.
 • Formy ochrony przyrody.
 • Zabytki Ponidzia.
 • Las i jego mieszkańcy.
 • Szrotówek kasztanowiaczek – wróg naszych kasztanowców. Jak z nim walczyć aby uratować kasztanowce.
 • Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
 • Co to jest przyroda? W jaki sposób możemy ją chronić?
 • Żubr – król puszczy.
 • Walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe jednego z wybranych parków krajobrazowych.
 • Szkodliwość wypalania łąk i pastwisk
 • Racjonalna gospodarka odpadami.
 • Cztery pory roku w przyrodzie parków krajobrazowych

Dla różnych grup wiekowych

Tematy prelekcji dla różnych grup wiekowych:

 • Formy ochrony przyrody.
 • Walory przyrodnicze, kulturowe,  historyczne i krajobrazowe  parków krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe jednego z wybranych parków krajobrazowych.
 • Szkodliwość wypalania łąk i pastwisk
 • Fauna Parków Krajobrazowych.
 • Flora i fauna Parków Krajobrazowych.

Dla nauczycieli i przewodników turystycznych

Tematy prelekcji dla nauczycieli:

 • Rola form ochrony przyrody w zachowaniu bogactwa przyrodniczego Gór Świętokrzyskich i Ponidzia.
 • Działalność Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
 • Edukacja Ekologiczna ZŚiNPK.
 • Charakterystyka walorów przyrodniczych i kulturowych terenów parków krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Ścieżka dydaktyczna Bogucice-Grabowiec-Krzyżanowice
 • Ścieżka dydaktyczna Pińczów –Skowronno
 • Ścieżka dydaktyczna Kuźniaki – Hucisko

Start typing and press Enter to search

Skip to content