Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Prelekcje – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Informacje podstawowe

Prowadzimy prelekcje na wszystkich szczeblach edukacji. Ich celem jest:

 • upowszechnianie wiedzy o konieczności zachowania i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych,
 • zapoznanie się z rolą i funkcją obszarów szczególnie chronionych,
 • zapoznanie się z walorami przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi i krajobrazowymi najbliższej okolicy i regionu,
 • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

Prelekcje przeprowadzane są przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz filmów DVD.

Prelekcje odbywają się w szkołach, w uzgodnionych z nauczycielami terminach i są dostosowane do wieku słuchaczy.

Na zakończenie prelekcji, w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości organizujemy quizy z nagrodami. Pytania dotyczą przekazanych w trakcie prelekcji treści. Każdy uczestnik niezależnie od zajętego miejsca dostaje skromny upominek.

Dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Tematy prelekcji dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • Rola form ochrony przyrody w zachowaniu bogactwa przyrodniczego obszarów chronionych.
 • Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne parków krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Znaczenie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w zachowaniu ciągłości istnienia gatunków i różnorodności przyrodniczej terenów szczególnie chronionych.
 • Fauna Parków Krajobrazowych.
 • Flora i fauna Parków Krajobrazowych.
 • Szata roślinna w parkach krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Las – jako ekosystem.
 • Kserotermy na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.
 • Obcowanie z przyrodą na spacerze i wycieczkach.
 • Formy ochrony przyrody.
 • Zabytki Ponidzia.
 • Las i jego mieszkańcy.
 • Szrotówek kasztanowiaczek – wróg naszych kasztanowców. Jak z nim walczyć aby uratować kasztanowce.
 • Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
 • Co to jest przyroda? W jaki sposób możemy ją chronić?
 • Żubr – król puszczy.
 • Walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe jednego z wybranych parków krajobrazowych.
 • Szkodliwość wypalania łąk i pastwisk
 • Racjonalna gospodarka odpadami.
 • Cztery pory roku w przyrodzie parków krajobrazowych

Dla różnych grup wiekowych

Tematy prelekcji dla różnych grup wiekowych:

 • Formy ochrony przyrody.
 • Walory przyrodnicze, kulturowe,  historyczne i krajobrazowe  parków krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe jednego z wybranych parków krajobrazowych.
 • Szkodliwość wypalania łąk i pastwisk
 • Fauna Parków Krajobrazowych.
 • Flora i fauna Parków Krajobrazowych.

Dla nauczycieli i przewodników turystycznych

Tematy prelekcji dla nauczycieli:

 • Rola form ochrony przyrody w zachowaniu bogactwa przyrodniczego Gór Świętokrzyskich i Ponidzia.
 • Działalność Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
 • Edukacja Ekologiczna ZŚiNPK.
 • Charakterystyka walorów przyrodniczych i kulturowych terenów parków krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Ścieżka dydaktyczna Bogucice-Grabowiec-Krzyżanowice
 • Ścieżka dydaktyczna Pińczów –Skowronno
 • Ścieżka dydaktyczna Kuźniaki – Hucisko

Wpisz interesującą Cię frazę