Działalność edukacyjna w Oddziale Zespołu Parków w Kielcach prowadzona jest w sali edukacyjnej zlokalizowanej w siedzibie jednostki w Kielcach oraz  poza strukturami organizacyjnymi jednostki na terenie województwa świętokrzyskiego:

 • w placówkach oświatowych,
 • w ośrodkach akademickich,
 • w ośrodkach szkolno – wychowawczych,
 • w instytucjach kultury,
 • w bibliotekach,
 • na ścieżkach edukacyjnych,
 • na imprezach otwartych promujących idee ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem roli parków krajobrazowych, oraz poza granicami Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu.

Obejmuje następujące formy edukacji:

 • zajęcia warsztatowe w sali dydaktycznej,
 • prelekcje, pogadanki i zajęcia warsztatowe w placówkach oświatowych,
 • wycieczki piesze i autokarowo-piesze po terenach Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych i ich otulin,
 • organizację imprez otwartych, promujących idee ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem roli parków krajobrazowych typu: festyny, ekopikniki czy imprezy plenerowe,
 • organizację akcji ekologicznych angażujące dzieci i młodzież oraz społeczeństwo w programy czynnej ochrony przyrody,
 • seminaria i szkolenia dla różnych grup zawodowych i wiekowych,
 • prowadzenie praktyk, obozów naukowych dla młodzieży placówek oświatowych oraz studentów ośrodków akademickich o profilu przyrodniczym,
 • udział w różnego rodzaju konkursach i akcjach organizowanych przez placówki oświatowe, instytucje działające na rzecz ochrony przyrody i środowiska.

Start typing and press Enter to search

Skip to content