W dniu 11 kwietnia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice, gmina Kije

 In Projekty Unijne

  W dniu 11 kwietnia br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę  „Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice, gmina Kije”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 -2020

 

 • Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.5 Ochrona
  i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.
 • Beneficjent – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
  w Kielcach
 • Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 14 470 000,00 PLN (środki z RPOWŚ 85%, wkład własny Beneficjenta 15%).
 • Lokalizacja:

– Umianowice, gmina Kije, powiat pińczowski, bezpośrednie sąsiedztwo kolejki wąskotorowej „Expres Ponidzie”,

– obszar o wysokich walorach przyrodniczych: Nadnidziański Park Krajobrazowy, Natura 2000, tzw. „Śródlądowa delta Nidy”.

W ramach projektu planuje się między innymi:

 1. Budowę budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej składającego się ze strefy noclegowej, edukacyjno-konferencyjnej i biurowej oraz pracowni projektowo – badawczych dla naukowców i studentów.
 2. Budowę „Nidarium” – wielogabarytowego akwarium przedstawiającego życie
  w środowisku rzeki Nidy.
 3. Adaptację zabytkowego budynku stacji istniejącej kolejki z przeznaczeniem na cele wystawienniczo – gastronomiczne.
 4. Przebudowę wieży ciśnień w celu wykorzystania do obserwacji ornitologicznych.
 5. Zagospodarowanie terenu obejmujące budowę dróg dojazdowych, ppoż, technicznych, ciągów pieszych, miejsc postojowych, placu manewrowego, ogrodzenia, instalacji zewnętrznych, zbiornika ppoż, zbiornika na deszczówkę, miejsc do prowadzenia warsztatów ekologicznych (w tym ogródków działkowych), małej architektury (tj. śmietniki, ławki, stoliki itp.);

Celem powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu będzie przede wszystkim prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego, między innymi poprzez organizację terenowych warsztatów edukacji przyrodniczej, kilkudniowych pobytów w ramach „zielonych szkół”, plenerów fotograficznych i plastycznych, obozów naukowych i wycieczek krajoznawczych oraz zajęć rekreacyjnych.
Ośrodek będzie również miejscem organizacji konferencji naukowych, praktyk dla studentów kierunków przyrodniczych oraz realizacji projektów naukowo – badawczych związanych
z ochroną środowiska przyrodniczego, a także przyjaznym i otwartym miejscem dla przyrodników, ekologów i turystów z kraju i zagranicy.
Od kilkudziesięciu lat obserwujemy tzw. ”syndrom deficytu natury”. Wiąże się to z tym, że współczesny człowiek cywilizacji zachodniej  traci bezpośredni kontakt z naturą. Szczególnie dotyczy to dzieci i młodzieży. Okazuje się, że one stosunkowo szybko odnajdują w sobie potrzebę bliskości z przyrodą, naturalnym ruchem, przygodą. Trzeba tylko przywrócić im możliwość kontaktu z lasem, rzeką czy łąką. Ogromny potencjał tkwi w zajęciach prowadzonych na łonie natury, gdzie młodzi ludzie poznają przyrodę wszystkimi zmysłami, uczą się jej i badają, dlatego chcemy uwrażliwić tych młodych ludzi na  jej piękno  oraz nauczyć jak ją chronić dla przyszłych pokoleń.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content