Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije – informacje szczegółowe o projekcie

 In Projekty Unijne

Tytuł projektu: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”

Numer Projektu: RPSW.04.05.00-26-0007/15

Oś Priorytetowa: 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

Działanie: 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”

Cel szczegółowy działania: Utrzymanie obszarów cennych przyrodniczo oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych.

Cel główny projektu:

Ochrona cennych zasobów przyrodniczych terenów Ponidzia, realizowana poprzez budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w m. Umianowice gm. Kije i ochronę czynną na terenie obejmującym powierzchnię ok. 11 ha Doliny Nidy i Ostoi Nidziańskiej – obszarów Natura 2000, Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiot projektu:

Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej wraz z zapleczem edukacyjnym i technicznym, przedsięwzięcia w pełni funkcjonalno-użytkowego, dostosowanego do potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych, wkomponowanego w otoczenie i przyjaznego dla środowiska, przy tym nowoczesnego i w pełni wyposażonego.

Założenia projektu:

Podstawowym celem ośrodka będzie wspomaganie dydaktyki formalnej (szkolnej
i akademickiej) oraz nieformalnej w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności, a także kształtowania postaw proekologicznych, realizowanych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego, i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka.

W ośrodku prowadzone będą zajęcia z edukacji przyrodniczej dla dzieci młodzieży, między innymi poprzez kilkudniowe pobyty w ramach „zielonych szkół”, terenowe warsztaty edukacji przyrodniczej, obozy naukowe, wycieczki krajoznawcze oraz zajęcia plenerowe i rekreacyjne. Głównym założeniem ośrodka będzie przybliżenie dzieci i młodzieży do natury poprzez pokazanie im jej piękna, ciekawostek, tajemnic i darów, w atmosferze dobrze przygotowanej
i zorganizowanej zabawy.

Planowany program edukacyjny w ośrodku:

 • zajęcia terenowe, polegające na wnikliwej obserwacji zjawisk biologicznych, fizycznych
  i chemicznych wg scenariuszy tematycznych, dostosowanych do grup wiekowych na wszystkich szczeblach edukacji,
 • zajęcia laboratoryjne w salach dydaktyczno-laboratoryjnych,
 • zajęcia seminaryjne w formie pogadanek przedmiotowych i tematycznych dyskusji,
 • gry i zabawy dydaktyczne, warsztaty ekologiczne,
 • pikniki i festyny tematyczne,
 • plenery plastyczne i fotograficzne,
 • wykłady i prelekcje,
 • prezentacje filmów, zdjęć i eksponatów,
 • wycieczki naukowe i krajoznawcze,
 • cykliczne imprezy związane z lokalnymi świętami w tym świętami ekologicznymi,
 • seminaria i szkolenia.

Ośrodek będzie również miejscem organizacji konferencji naukowych, praktyk dla studentów kierunków przyrodniczych oraz realizacji projektów naukowo – badawczych związanych
z ochroną środowiska przyrodniczego, a także przyjaznym i otwartym dla przyrodników, ekologów i turystów z kraju i zagranicy.

Z założenia będzie stanowił centrum upowszechniania informacji oraz szeroko pojętej edukacji przyrodniczej, skierowanej do adresatów Programu Edukacji Ekologicznej, jak również będzie współpracował z innymi instytucjami promującymi wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe w kraju. Obiekt ma być ogólnodostępny, skierowany do dzieci
i młodzieży szkolnej, studentów, naukowców, przyrodników, nauczycieli i lokalnego społeczeństwa zainteresowanego pogłębianiem wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Planowane efekty:

 • powstanie ośrodka edukacji przyrodniczej na obszarze cennym przyrodniczo, dostosowanego w ramach projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wzrost zatrudnienia, co umożliwi obsługę osób korzystających z oferty ośrodka.

Wskaźniki projektu:

Wskaźniki produktu:

 • liczba wspartych form ochrony przyrody– 3 szt.,
 • liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 1 szt.,
 • liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem – 1 szt.,
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
  z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

Wskaźniki produktu:

 • liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej [] – 8808 osób/rok
 • powierzchnia wspartych form ochrony przyrody: 11 ha.

Całkowita wartość Projektu: 21 887 075,66 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 17 860 979,36 PLN

Współfinansowanie UE: 15 181 832,45 PLN (stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych)

Wkład własny Beneficjenta: 2 679 146,91 PLN (stanowiące 15% wydatków kwalifikowanych)

Wydatki niekwalifikowane w ramach projektu: 4 026 096,30 PLN

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 177 358,77 zł

Okres realizacji projektu: 19.10.2015 r. – 30.09.2021 r.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content