Najcenniejsze obiekty przyrody żywej i nieożywionej są objęte różnymi formami ochrony przyrody. Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. wyróżnia następujące:

  1. parki narodowe;
  2. rezerwaty przyrody;
  3. parki krajobrazowe;
  4. obszary chronionego krajobrazu;
  5. obszary Natura 2000;
  6. pomniki przyrody;
  7. stanowiska dokumentacyjne;
  8. użytki ekologiczne;
  9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
  10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny mającej status Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują się:

Rezerwaty przyrody. Są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Lp. Nr w rejestrze RDOŚ Nazwa rezerwatu Powierzchnia (ha) Rok utworzenia Położenie
1. 5 „Świnia Góra” 50,78 1953 Leśnictwo Wilczy Bór, gm. Bliżyn
Rezerwat położony jest w granicach Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w głębi rozległego kompleksu leśnego, 4 km na wsch. od wsi Szałas i obejmuje spłaszczoną grzbietową partię wzniesienia Świniej Góry (330 m n.p.m.). Głównym celem ochrony jest tu zachowanie naturalnych, wielopiętrowych drzewostanów mieszanych charakterystycznych dla Puszczy Świętokrzyskiej. Dominującymi zespołami leśnymi są *żyzna buczyna górska (karpacka) i *grąd subkontynentalny var. z Abies alba. Drzewostan w wieku 120-200 lat tworzy tu buk i jodła z domieszką dębu, modrzewia polskiego, sosny, jaworu, grabu oraz świerka. Liczne drzewa, zwłaszcza jodły i modrzewie, osiągają wymiary pomnikowe. Las w rezerwacie ma charakter pierwotnej puszczy z licznymi powalonymi i omszonymi pniami drzew. W podszycie rosną m.in.: podrost grabu, brzozy i osiki oraz kalina, trzmielina zwyczajna i jarzębina. Wśród drzewostanu znajdują się niewielkie polanki i podmokłe zagłębienia, otoczone fragmentami *sosnowego boru bagiennego. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin, m.in.: wawrzynek wilczełyko, pełnik europejski, kosaciec syberyjski, czosnek niedźwiedzi, liczydło górskie, storczyk plamisty i podkolan biały. Na terenie rezerwatu znajdują się także ślady dawnego górnictwa rud żelaza, w postaci licznych zagłębień i szybików otoczonych pierścieniami niewielkich hałd.
2. 39 „Dalejów” 87,58 1978 Leśnictwo Jastrzębia, gm. Bliżyn
Rezerwat położony jest w granicach Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w głębi rozległego kompleksu leśnego, 1,5 km na pd. od wsi Jastrzębia. Ochroną objęto tu naturalne, wielopiętrowe drzewostany mieszane charakterystyczne dla Puszczy Świętokrzyskiej. Dominującymi zespołami leśnymi są tu: *grąd subkontynentalny a także *żyzna buczyna górska (karpacka) i *sosnowy bór bagienny. Drzewostan w wieku 80-150 lat tworzą tu jodła i modrzew polski, zaś w domieszce występują buk, dąb, sosna i brzoza. Pojedyncze okazy modrzewi, jodeł, buków i dębów osiągają wiek do 200 lat i wymiary pomnikowe. W podszycie rosną m.in. podrost grabu, oraz trzmielina zwyczajna, jarzębina, kruszyna, czeremcha, bez czarny i bez koralowy. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin, m.in. kopytnik pospolity, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, storczyk plamisty i podkolan biały. Duży kompleks leśny rezerwatu stwarza dogodne warunki bytowania licznych zwierząt w tym rzadkich gatunków owadów jak np.: chrząszcze – kozioróg dębosz i rohatyniec oraz motyle – paź żeglarz i paź królowej.
3. 48 „Barania Góra” 82,09 1993 Leśnictwo Oblęgorek, gm. Strawczyn
Rezerwat położony jest w granicach Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w Paśmie Oblęgorskim Gór Świętokrzyskich, 1 km na płn. od Oblęgorka. Ochroną objęto tu fragment pociętego wąwozami erozyjnymi pd. zbocza Baraniej Góry (425 m n.p.m.) porośniętego lasem mieszanym o zróżnicowanej strukturze i składzie gatunkowym. Dominującymi zespołami leśnymi są tu *grąd subkontynentalny var. z Abies alba oraz kwaśna buczyna (Luzulo – Fagetion). Drzewostan tworzą głównie jodła, buk i dąb, rozwijające się tu bardzo dynamicznie, zaś w domieszce występują grab, sosna, brzoza, osika, modrzew, świerk, jesion i olcha. Liczne dęby i buki osiągają wymiary pomnikowe. W rezerwacie rośnie szereg chronionych i rzadkich gatunków roślin, m.in.: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, buławnik mieczolistny, kopytnik pospolity, marzanka wonna, centuria pospolita, konwalia majowa, przylaszczka pospolita i widłak wroniec.
4. 56 „Perzowa Góra” 33,08 1995 Leśnictwo Dobrzeszów, gm. Strawczyn
Rezerwat położony jest w granicach Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w zach. części Pasma Oblęgorskiego Gór Świętokrzyskich, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Hucisko. Ochroną objęto tu zalesiony wierzchołek i zbocza Perzowej Góry (395 m n.p.m.) z występującymi na całej powierzchni naturalnymi formami skalnymi (progi, bloki, ambony) piaskowców dolnotriasowych. Największa grupa skałek w formie zespołu progów rozczłonowanych licznymi szczelinami znajduje się w szczytowej partii wzniesienia. W jednej z nisz skalnych urządzono kaplicę św. Rozalii, będącą znanym w okolicy miejscem kultu i celem pielgrzymek wiernych. Wzniesienie porasta wielogatunkowy las mieszany o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Dominującym zespołem leśnym jest tu zdegenerowana postać *żyznej buczyny górskiej (karpackiej). Drzewostan tworzą głównie: buk, jodła, grab, dąb, sosna i jawor. W runie lasu rośnie szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin, m in. lilia złotogłów, kokorycz pusta, kokorycz pełna, żywiec dziewięciolistny, żywiec cebulkowy, marzanka wonna, czosnek niedźwiedzi, bluszcz pospolity i paprotka zwyczajna. Przez teren rezerwatu przebiega fragment trasy przyrodniczo-geologicznej ścieżki dydaktycznej „Hucisko – Perzowa Góra – Kuźniacka Góra – Kuźniaki”.
5. 51 „Kręgi Kamienne” 12,75 1994 Leśnictwo Oblęgorek, gm. Miedziana Góra
Rezerwat położony jest w otulinie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w Paśmie Tumlińskim Gór Świętokrzyskich, 1 km na płn.-zach. od wsi Tumlin Węgle, w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego kamieniołomu „Tumlin Gród”. Ochroną objęto tu szczytową partię rozległego zalesionego wzniesienia Góry Grodowej (399 m n.p.m.). Znajdują się tu naturalne wychodnie dolnotriasowych piaskowców oraz ich sztuczne odsłonięcia w starych nieczynnych wyrobiskach kamieniołomu. Piaskowce charakteryzują się ogromnym bogactwem struktur sedymentacyjnych oraz ciekawą barwą. W szczytowej partii wzniesienia znajdują się trzy, eliptyczne, współśrodkowe kręgi kamienno-ziemne interpretowane przez archeologów jako miejsce dawnego sanktuarium kultu pogańskiego. Obecnie w centrum kręgów, na skraju urwiska skalnego stoi kaplica p.w. Przemienienia Pańskiego z 1850 r. Teren rezerwatu porasta *kontynentalny bór mieszany, w drzewostanie dominuje sosna i dąb szypułkowy w wieku 50-70 lat, domieszkę stanowią dąb bezszypułkowy, buk, grab, brzoza, klon i pojedynczo świerk. Przez teren rezerwatu przebiega fragment trasy przyrodniczej ścieżki dydaktycznej „Miedziana Góra – Tumlin”. Położony w otulinie.
6. 68 „Górna Krasna” 413,02 2004 Leśnictwo: Bartków, Długojów, Krasna, gm. Zagnańsk, Stąporków, Mniów
Rezerwat położony jest w granicach Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz w jego otulinie, pomiędzy miejscowościami Luta, Krasna, Bień, Rogowice i Długojów. Wpisany został do projektu Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 jako część obszaru PLH 26001 Dolina Krasnej. Teren rezerwatu obejmuje naturalny odcinek rzeki Krasna i fragment jej doliny z obszarem łąk, mokradeł i lasów. Największą wartością rezerwatu są cenne zbiorowiska roślinne oraz chronione i rzadkie gatunki zwierząt głównie ptaków. Z wolno płynącymi lub stojącymi wodami rzeki związane są zbiorowiska nymfeidów należy tu m. in. zespół „lilii wodnych”, w których duży udział mają grzybienie białe i grążel żółty. W strefie brzegowej występują m.in. *szuwary wielkoturzycowe. Na *zmiennowilgotnych łąkach trzęślicowych spotkać można rzadkie i chronione gatunki, takie jak np. kruszczyki: rdzawoczerwony i błotny, kukułki: plamista i szerokolistna, kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty i goryczka wąskolistna. W lokalnych zagłębieniach terenu występują *torfowiska z turzycą Davalla, rosiczkami wąsko i okrągłolistną oraz przygiełką białą. Duży udział mają także zbiorowiska leśne takie jak *olsy i łozowiska, *łęgi oraz *sosnowy bór bagienny. Rezerwat jest miejscem bytowania 125 gatunków ptaków m. in. błotniaka stawowego i łąkowego, kropiatki, strumieniówki, świerszczaka, dziwonii, wodnika, trzmielojada, żurawia. Przez teren rezerwatu przebiega fragment pieszego szlaku turystycznego „W dolinie Krasnej” oraz fragment trasy rowerowej „W dolinie Krasnej”. Położony częściowo w parku a częściowo w otulinie.
7. 72 „Zachełmie” 7,95 2010 Zachełmie, gm. Zagnańsk
Rezerwat położony jest w otulinie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, na wschód od kościoła pw. św. Marcina i Rozalii, na zachód od wzniesienia Góry Chełmowej (399,4m n.p.m.).
Ochroną objęto tu obszar nieczynnego kamieniołomu Zachełmie ze stanowiskiem paleontologicznym najstarszych na świecie tropów czworonogów, które jako pierwsze wyszły na ląd wraz z formami tektonicznymi, skałami i minerałami.
Zachowane na wielu powierzchniach dolomitów skamieniałości abiotyczne występują w formie bardzo rzadkich szczelin z wysychania oraz skamieniałych kraterów uderzeniowych po kroplach deszczu. W zachodniej części obiektu obserwować też można skamieniałości „budowli” powstałych przy udziale glonów w bardzo płytkiej wodzie, a na wschodniej ścianie kamieniołomu widoczne są ciekawe profile ze skamieniałościami gąbek morskich.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Lp. Nr w rejestrze RDOŚ Nazwa Rok utworzenia Położenie
1. 9 Skałki „Brama Piekielna” 2007 Leśnictwo Jastrzębia, gm. Bliżyn
Próg skalny zbudowany z piaskowców dolnotriasowych mający długość kilkunastu metrów i wysokość ok. 2,5 m. Składa się z dwóch skałek oddzielonych szczeliną (bramą, o szerokości 1,5 m. i wysokości 2,0 m.), którą przykrywa głaz średnicy ok. 3 m. i grubości ok. 1 m.
2. 131 Skałki „Piekło Dalejowskie” 1987 Leśnictwo Jastrzębia, gm. Bliżyn
Liczne formy skalne: ścianki, małe urwiska, progi i bloki skalne o wysokości 1 – 4 m., w kilku grupach, w pasie o długości ok. 130 m. i szerokości ok. 50 m. Skałki zbudowane są ze średnio i gruboziarnistych piaskowców dolnotriasowych.
3. 193 Odsłonięcie geologiczne 1987 Leśnictwo Oblęgorek, gm. Miedziana Góra
Ściana skalna wysokości do 20 m. i długości ok. 70 m. odsłonięta w nieczynnym kamieniołomie dolnotriasowych, czerwonych piaskowców tzw. „piaskowców tumlińskich”. Położony w otulinie.
4. 194 Ślady górnictwa 1987 Miedziana Góra, gm. Miedziana Góra
Pozostałości dwóch szybów górniczych („Stanisław”, „II szyb austriacki”) w obrębie dawnej kopalni rud żelaza i miedzi „Zygmunt” w formie stożkowatych lejów o średnicy 16 i 12 metrów. Położony w otulinie.
5. 34 Urwisko skalne „Piekło” 1954 Leśnictwo Oblęgorek, gm. Miedziana Góra
Stroma skarpa skalna o długości ok. 15 m. i wysokości 6 – 7 m. ze ściankami skalnymi oraz blokami piaskowców kwarcytowych dolnego dewonu. Położony w otulinie.
6. 201 Głaz narzutowy 1987 Mniów, gm. Mniów
Głaz narzutowy (nie zagłębiony w ziemi) zbudowany z czerwonego, gruboziarnistego granitu o wymiarach: obwód – 3,6 m., długość – 1,3 m., szerokość – 1,1 m., wysokość – 0,9 m. Położony w otulinie.
7. 230 Usypisko głazów i blok skalny 1987 Kuźniaki, gm. Strawczyn
Naturalna grzęda skalna o długości ok. 40 m. i szerokości 20 m. z licznymi głazami i blokami skalnymi – największy blok o wymiarach: długość ok. 4 m., szerokość ok. 1,.5 m., wysokość do 2 m. Bloki i głazy zbudowane są z jasnoszarych, dolnotriasowych piaskowców.
8. 8 Skałki Św.Rozalii 1952 Leśnictwo Dbrzeszów, gm. Strawczyn
Łukowato wygięty ciąg naturalnych skałek zbudowanych z czerwonych piaskowców dolnotriasowych o długości 180 m. W części południowej tworzą go luźne bloki i monolity skalne ( długości 6m., szerokości 4 m., i wysokości 1,5 – 2,5 m.), część centralną pasa skałek stanowi natomiast zespół progów skalnych rozczłonkowanych szczelinami. Największy prostopadłościenny stół skalny o dł. 10 m., szer. 8 m. i wys. 6m (na wysokości kulminacji wzniesienia Perzowa Góra) posiada od strony wschodniej głęboką niszę o wysokości 2,5 – 3, 5 m., w której znajduje się kaplica z obrazem św. Rozalii.
9. 231 Odsłonięcie geologiczne 1987 Strawczynek Nowy, gm. Strawczyn
Wyrobisko wgłębne o wymiarach: długość – 65 m., szerokość – 15 – 20 m., głębokość – do 3 m. stanowiące pozostałość dawnych prac badawczych i wydobywczych na terenie złoża barytu. Położony w otulinie.
10. 252 Odsłonięcie geologiczne 1987 Zachełmie, gm. Zagnańsk
Odsłonięcie dolomitów środkowodewońskich trzonu paleozoicznego w filarze skalnym o wysokości ok. 20 m., długości ok. 50 m., i szerokości 50 m. w obrębie nieczynnego kamieniołomu. Położony w otulinie.
11. 329 Modrzew polski 1994 Leśnictwo Odrowążek, gm. Bliżyn
Modrzew polski o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m. – 3,64 m., średnica pnia – 1,16 m., wysokość – ok. 36 m.
12. 328 Buk pospolity 1994 Leśnictwo Odrowążek, gm. Bliżyn
Buk pospolity o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m. – 3,48 m., średnica pnia – 1,11 m., wysokość – ok 33 m.
13. 331 Buk pospolity 1994 Leśnictwo Odrowążek, gm. Bliżyn
Buk pospolity o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m. – 3,14 m., średnica pnia – 1,00 m., wysokość – ok. 33 m.
14. 330 Buk pospolity 1994 Leśnictwo Odrowążek, gm. Bliżyn
Buk pospolity o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m. – 2,98 m., średnica pnia – 0,95 m., wysokość -ok. 33 m.
15. 3 Buk pospolity 2007 Leśnictwo Odrowążek, gm. Bliżyn
Buk pospolity o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,65m, wysokość – ok. 35 m., w wieku ok. 250 lat.
16. 332 Klon jawor 1994 Leśnictwo Świnia Góra, gm. Bliżyn
Klon jawor o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m. (dwie odnogi wyrastają z jednego pnia) – 3,00 m.; 3,20 m., średnica pnia – 0,90 m.; 1,02 m., wysokość – ok. 32 m.
17. 334 Modrzew polski 1994 Leśnictwo Świnia Góra, gm. Bliżyn
Modrzew polski o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m. – 4,08 m., średnica pnia – 1,30 m., wysokość – ok. 35 m.
18. 37 Dąb „Na Stawidłach” 2007 Leśnictwo Odrowążek, gm. Bliżyn
Dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 5,35 m, wysokość – ok. 25 m., w wieku ok. 300 lat.
19. 335 Buk pospolity 1994 Leśnictwo Świnia Góra, gm. Bliżyn
Buk pospolity o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m., – 5,12 m., średnica pnia – 1,63 m., wysokość – ok. 24 m.
20. 288 Cis pospolity 1991 Leśnictwo Osieczno, gm. Łączna
Cis pospolity o wysokości 5 m.
21. 315 Dęby szypułkowe – 3 szt. 1993 Wólka Kłucka, gm. Mniów
Grupa 3 dębów szypułkowych o wymiarach: obwody pni na wys. 1,3 m. – od 3,67 m. do 3,80 m., średnice pni od 1,17 m. do 1,21 m., wysokości – ok. 30 m. Położony w otulinie.
22. 722 Dąb szypułkowy 2000 Grzymałków, gm. Mniów
Dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m. – 4,70 m., średnica pnia – 1,50 m., wysokość – ok. 19 m., w wieku ok. 250 lat. Położony w otulinie.
23. 262 Dąb szypułkowy 1989 Skarżysko – Kamienna, gm. Skarżysko – Kam.
Dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m. – 4,90 m., średnica pnia – 1,60 m., wysokość – ok. 20 m., w wieku ok. 300 lat. Położony w otulinie.
24. 28 Modrzew polski 2007 Leśnictwo Rejów, gm. Suchedniów
Modrzew polski o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,30 m, wysokość – ok. 33 m., w wieku ok. 200 lat.
25. 29 Dąb szypułkowy „Obrozik” 2007 Leśnictwo Ostojów, gm. Suchedniów
Dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,45 m., wysokość – ok. 25 m., w wieku ok. 300 lat.
26. 340 Dąb szypułkowy 1994 Leśnictwo Rejów, gm. Suchedniów
Dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,10 m., średnica pnia – 1,30 m., wysokość – ok. 19 m.
27. 371 Jodła pospolita 1996 Leśnictwo Rybno, gm. Zagnańsk
Jodła pospolita o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 3,21 m., średnica pnia – 1,02 m. Położony w otulinie.
28. 372 Buk pospolity 1996 Leśnictwo Rybno, gm. Zagnańsk
Buk pospolity o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 3,23 m., średnica pnia – 1,03 m. Położony w otulinie.
29. 1 Dąb szypułkowy „Bartek” 2007 Leśnictwo Bartków, gm. Zagnańsk
Dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 9,64 m., wysokość – ok. 25 m. w wieku ok. 1200 lat. Położony w otulinie.
30. 377 Grupa – 2 Modrzewi europejskich 1997 Leśnictwo Bartków, gm. Zagnańsk
Grupa – 2 modrzewi europejskich o wymiarach: obwody pni na wys. 1,3 m. – 2,51 m; 3,14 m., średnice pni – 0,80 m.; 1,00 m., wysokość – ok. 32 m., w wieku ok. 120 lat
31. 378 Modrzew europejski 1997 Leśnictwo Długojów, gm. Zagnańsk
Modrzew europejski o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 2,51 m., średnica pnia – 0,80 m., wysokość – 30 m., w wieku ok. 120 lat.
32. 376 Dąb szypułkowy 1996 Samsonów Piechotne, gm. Zagnańsk
Dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,40 m., średnica pnia – 1,40 m. Położony w otulinie.
33. 309 Dąb szypułkowy 1993 Leśnictwo Występa, gm. Zagnańsk
Dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,71 m., średnica pnia – 1,50 m., wysokość -26 m. Położony w otulinie.
34. 35 Aleja 1954 Leśnictwo Bartków, gm. Zagnańsk
Aleja przydrożna długości 220 m. składająca się z 51 sztuk drzew (głównie klonów, jesionów, lip) o wymiarach: obwody pni na wys. 1,3 m. – od 1,30 m. do 5,60 m., średnice pni – od 0,40 m. do 1,80 m., wysokości drzew do 25 m. Położony w otulinie.
35. 341 Dąb szypułkowy 1994 Dudków, gm. Zagnańsk
Dąb szypułkowy o wymiarach: obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,24 m., średnica pnia – 1,35 m., wysokość -ok. 20 m. Położony w otulinie.
36. 803 Dąb szypułkowy 2006 Bliżyn, gm. Bliżyn
Dąb szypułkowy o wymiarach: pierśnica – 0,96 m., wysokość – ok. 15 m. w wieku ok. 150 lat. Położony w otulinie.
37. 804 Dąb szypułkowy 2006 Wojtyniów, gm. Bliżyn
Dąb szypułkowy o wymiarach: pierśnica – 1,69 m., wysokość – ok. 20 m. w wieku ok. 200 lat. Położony w otulinie.
38. 103 Jodła pospolita 1986 Leśnictwo Odrowążek, gm.Bliżyn
Jodła pospolita o wymiarach: pierśnica – 130cm, obwód pnia na wys.1,3m – 415 cm, wysokość ok. 41m, wiek ok. 250 lat.
39. 854 Grodowe Źródło 2009 Leśnictwo Oblęgorek, gm. Miedziana Góra
Źródło podzboczowe usytuowane na zachodnim stoku Góry Grodowej. Woda wypływając z pokładów czerwonych piaskowców dolnego triasu daje początek niewielkiemu ciekowi wodnemu będącemu lewobrzeżnym dopływem rzeki Bobrzy.

Stanowiska dokumentacyjne są to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

Lp. Nr w rejestrze RDOŚ Nazwa Powie-
rzchnia (ha)
Rok utworzenia Położenie
1. 6 Odsłonięcie geologiczna – nieczynny kamieniołom 0,64 2002 Mniów, gm. Mniów
Stary nieczynny kamieniołom z odsłonięciami piaskowców dolnotriasowych o spoiwie krzemionkowym. W piaskowcach wkładki (do 20 cm.) czerwonych i jasnych iłów i iłowców. Położony w otulinie.
2. 12 Odsłonięcie skalne piaskowców triasowych – nieczynny kamieniołom   2003 Leśnictwo Oblęgorek, gm. Miedziana Góra
Odsłonięcie skalne piaskowców triasowych prezentujące ciekawe struktury sedymentacyjne w nieczynnym kamieniołomie „Wykień”. Położony w otulinie.

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Lp. Nr w rejestrze RDOŚ Nazwa Powie-
rzchnia (ha)
Rok utworzenia Położenie
1. 37 „Podmokłe pastwisko” 5,55 2003 Leśnictwo Odrowążek, gm. Bliżyn
Naturalne zagłębienie terenu zmierzające w kierunku bagna, porośnięte zespołem roślin naczyniowych o charakterze bagiennym oraz zespołem roślin łąk trzęślicowych.
2. 20 „Bagno” 3,52 2002 Leśnictwo Jastrzębia, gm. Bliżyn
Grunt stale podmokły, okresowo zalewany wodą. Miejsce występowania zbiorowisk roślinności bagiennej (mech torfowiec, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka itp.) oraz miejsce bytowania licznych owadów, płazów i ptaków preferujących siedliska wodno – błotne.
3. 22 „Bagno” 0,86 2002 Leśnictwo Dalejów, gm. Bliżyn
Grunt stale podmokły, okresowo zalewany wodą. Miejsce występowania zbiorowisk roślinności bagiennej (mech torfowiec, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka itp.) oraz miejsce bytowania licznych owadów, płazów i ptaków preferujących siedliska wodno – błotne.
4. 19 „Bagno” 2,52 2002 Leśnictwo Odrowążek, gm. Bliżyn
Grunt stale podmokły, okresowo zalewany wodą. Miejsce występowania zbiorowisk roślinności bagiennej (mech torfowiec, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka itp.) oraz miejsce bytowania licznych owadów, płazów i ptaków preferujących siedliska wodno – błotne.
5. 21 „Bagno” 1,07 2002 Leśnictwo Świnia Góra, gm. Bliżyn
Grunt stale podmokły, okresowo zalewany wodą. Miejsce występowania zbiorowisk roślinności bagiennej (mech torfowiec, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka itp.) oraz miejsce bytowania licznych owadów, płazów i ptaków preferujących siedliska wodno – błotne.
6. 31 „Bagno” 1,08 2002 Leśnictwo Bartków, gm. Zagnańsk
Grunt stale podmokły, okresowo zalewany wodą. Miejsce występowania zbiorowisk roślinności bagiennej (mech torfowiec, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka itp.) oraz miejsce bytowania licznych owadów, płazów i ptaków preferujących siedliska wodno – błotne.
7. 30 „Bagno” 0,77 2002 Leśnictwo Węgle, gm. Miedziana Góra
Grunt stale podmokły, okresowo zalewany wodą. Miejsce występowania zbiorowisk roślinności bagiennej (mech torfowiec, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka itp.) oraz miejsce bytowania licznych owadów, płazów i ptaków preferujących siedliska wodno – błotne.
8. 4 Torfowisko „Stawisko” 4,18 2007 Leśnictwo Oblęgorek, gm. Mniów
Powierzchnię „Stawiska” porastają zbiorowiska roślinności bagienno-torfowiskowej z typowymi gatunkami: rosiczką okrągłolistną, wełnianką pochwowatą, żurawiną błotną, bagnem zwyczajnym, modrzewnicą zwyczajną, borówkami bagienną i brusznicą oraz licznymi mchami i torfowcami. . Położony w otulinie.
9. 32 „Bagno” 0,83 2002 Leśnictwo Serbinów, gm. Mniów
Grunt stale podmokły, okresowo zalewany wodą. Miejsce występowania zbiorowisk roślinności bagiennej (mech torfowiec, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, wełnianka itp.) oraz miejsce bytowania licznych owadów, płazów i ptaków preferujących siedliska wodno – błotne.
10. 121 „Śródleśne Oczko Wodne” 0,86 2008 Leśnictwo Oblęgorek, gm. Strawczyn
Kompleks torfowisk wysokiego i przejściowego stanowiących otoczenie dla śródleśnego oczka wodnego. Powierzchnię torfowisk porastają rośliny typowe dla tych siedlisk takie jak: turzyca bagienna, turzyca pospolita, przygiełka biała, wełnianka pochwowata, rosiczka okrągłolistna oraz krzewinki: modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, bagno zwyczajne i borówka bagienna. Położony w otulinie.

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Lp.

Nr w rejestrze RDOŚ

Nazwa

Powierzchnia w (ha)

Rok utworzenia

Położenie

1.

12

Grodowy Stok

0,06

2009

Leśnictwo Oblęgorek, Gm. Miedziana Góra
Ochronie podlega źródło(stanowiące także pomnik przyrody nieożywionej) wraz z niewielkim ciekiem odprowadzającym  wypływającą ze źródła wodę, otaczający je las oraz niewielka śródleśna polana, na której zorganizowano miejsce służące turystyce i edukacji.  Źródło wypływa z pokładów czerwonych piaskowców dolnego triasu, widocznych fragmentarycznie na powierzchni.  Woda odpływając, daje początek niewielkiemu ciekowi wodnemu będącemu lewobrzeżnym dopływem rzeki Bobrzy. Usytuowany jest na zachodnim stoku Góry Grodowej, w kompleksie leśnym Lasów Państwowych. Położony w otulinie Parku.

Start typing and press Enter to search

Skip to content