Projekt „LIFE+” – LIFE13 NAT/PL/000038 „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”

 In przyrodnicze

Projekt „LIFE+” – LIFE13 NAT/PL/000038
„Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”
https://www.pk.kielce.pl/wp-content/themes/pkkielce_V1/images/logo-410316645.png

Informacje o projekcie

Beneficjent koordynujący: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Współbeneficjent: Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów.

Termin realizacji: 01.06.2014 r. do 01.12.2018 r.

Powierzchnia objęta projektem: 61,51 ha, w tym tereny rolne 53,81 ha i grunty leśne 7,70 ha.

Łączna wartość projektu: 1 161 649 euro (4 646 596 zł), z czego Komisja Europejska przyznała 50% dotacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 45%, a pozostałe 5% wartości projektu stanowią środki własne beneficjenta koordynującego.

Partnerzy projektu: Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie, Urzędy Gminy w Kijach, Wiślicy, Złotej i Nowym Korczynie, Starostwa Powiatowe w Busku-Zdroju i Pińczowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Miejsce realizacji projektu: obszary Natura 2000 położone na terenie gmin: Pińczów, Kije, Wiślica oraz Złota.

Cel projektu: podjęcie działań ochronnych, które stworzą warunki do poprawy stanu i zachowania półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych, w tym m. in.: muraw kserotermicznych i ciepłolubnych dąbrów oraz zachowanie i ochronę populacji sierpika różnolistnego i dziewięćsiła popłocholistnego. Przywrócenie i zachowanie mozaiki przestrzennej ekosystemów wpłynie również na poprawę stanu populacji gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Istotnym celem projektu jest stworzenie rezerwy genowej typowych dla Ponidzia gatunków roślin zagrożonych wyginięciem tj. Sierpika różnolistnego, Dziewięćsiła popłocholistnego, Ostnicy Jana, Lnu włochatego, Wisienki stepowej i Dyptamu jesionolistnego.

Celem pośrednim projektu jest restytucja wypasu owiec, który od kilkudziesięciu lat, na tym terenie nie był prowadzony. Pozwoli to, na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy w tym rejonie oraz przywróci pewne wzorce kulturowe związane z wypasem. Polepszy ekonomiczny status lokalnego społeczeństwa w zakresie umożliwienia dodatkowego zarobku oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru. Dodatkowy cel projektu stanowi aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, związanej z zagrożeniem i potrzebą ochrony najcenniejszych ekosystemów Ponidzia.

Planowane działania w ramach projektu to między innymi:

– czynna ochrona poprzez zastosowanie kompleksowych działań stanowiących przykład najlepszej praktyki w tym zakresie: uprzątnięcie terenu muraw ze śmieci, usuwanie podrostów drzew i krzewów, wykaszanie oraz wprowadzenie wypasu owiec (200 szt.) i kóz (10 szt.),

– założenie plantacji nasiennej, stanowiącej rezerwę genową gatunków roślin, typowych dla Ponidzia,

– monitoring siedlisk przyrodniczych tj. weryfikacja stanu zerowego oraz ocena efektów ekologicznych i społecznych podczas jego realizacji,

– zmniejszenie zagrożenia antropopresją najcenniejszych obszarów Ostoi Natura 2000, poprzez działania związane z organizacją ruchu turystycznego poprzez utworzenie infrastruktury turystycznej (miejsca postojowe, wiaty, platformy widokowe, tablice informacyjno-edukacyjne),

– prowadzenie kampanii informacyjnej: strona internetowa, publikacje, warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, konferencje.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content