„Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska – otulina Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego”

 In przyrodnicze

„Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska – otulina Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego”.

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: 01.02.2015r. do 15.11.2015 r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 302 ha. Projekt realizowany jest na terenie otuliny Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w powiecie kieleckim, w gminie Zagnańsk, na obszarze sołectw: Zagnańsk, Samsonów, Jaworze. Grunty leśne w obrębie, których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zagnańsk, Leśnictwo Węgle.

Całkowity koszt zadania: 18 500,00 zł (brutto), wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi – 16 650,00 zł.

Cele projektu:

Projekt ma na celu ochronę nietoperzy (Chiroptera) żyjących w okolicach Zagnańska. Nietoperze to objęta w Polsce prawną ochroną gatunkową grupa ssaków mających duże znaczenie dla zdrowia ekosystemów. Są one częścią biosfery nieodzowną do jej harmonijnego funkcjonowania.

W ramach ochrony nietoperzy, na potrzeby projektu, zostało zakupionych 50 sztuk specjalistycznych budek, które stanowić będą schronienie dla tej grupy zwierząt. Budki zostały zawieszone na pniach drzew w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk, w Leśnictwie Węgle.

Kolejnym etapem projektu, będzie inwentaryzacja gatunków występujących na obszarze projektu, w miejscach potencjalnie dogodnych dla ich bytowania.

Polegać ona będzie na realizacji następujących działań:

  1. Wykonaniu nasłuchów przy wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu detektora ultradźwiękowego.

Nasłuchy prowadzone będą wybiórczo w godzinach wieczornych i nocnych, przez 30 minut, raz w tygodniu w trzech miejscach: Samsonów, Siodła, kamieniołom Sosnowica, w okresie od kwietnia do początku listopada. Nasłuchy detektorowe to metoda badań, która pozwala przede wszystkim na: wykrycie ważnych dla nietoperzy miejsc bytowania, miejsc przelotów, stopnia wykorzystania przez nie przestrzeni (tzw. indeks aktywności), a także umożliwia sporządzenie listy gatunkowej.

Badania prowadzone do końca lipca będą miały na celu również identyfikację miejsc będących koloniami rozrodczymi tego gatunku oraz umożliwią wskazanie atrakcyjnych żerowisk nietoperzy i tras dolotu z kolonii rozrodczych na te żerowiska. Nasłuchy detektorowe wykonywane w okresie od sierpnia do końca września, wskazywać będą miejsca odbywania swarmingu (tzn. rojenia jesiennego oraz lotów godowych), natomiast prowadzone od końca września do listopada badania, pozwolą wykryć korytarze ekologiczne wykorzystywane przez nietoperze do jesiennej migracji oraz poszukiwania miejsc zimowania.

  1. Wykonaniu odłowów nietoperzy.

Będą one prowadzone we wszystkich trzech lokalizacjach (Samsonów, Siodła, kamieniołom Sosnowica) w pobliżu wylotów z miejsc dziennego spoczynku nietoperzy, w miesiącu sierpniu lub wrześniu, tj. w okresie kiedy samice już wykarmiły młode i nie istnieje ryzyko uszkodzenia osesków lub ciężarnych samic. Odłowy wykonywane będą przy użyciu nylonowej sieci ecotone.

  1. Zbadaniu stopnia wykorzystania rozwieszonych wcześniej budek dla nietoperzy.

Wszystkim punktom nasłuchowym, miejscom odłowów oraz lokalizacji budek lęgowych nadane będą współrzędne GPS.

Łącznie na potrzeby inwentaryzacji planowane jest przeprowadzenie 28 kontroli terenowych
w 3 punktach (razem 84 kontrole).

Inwentaryzacja pozwoli na:

  • stwierdzenie występujących gatunków nietoperzy,
  • określenie liczebności kolonii,
  • wskazanie miejsc szczególnie cennych dla tej grupy zwierząt,
  • opracowanie mapy rozmieszczenia występujących ssaków na terenie objętym projektem.

Efektem końcowym zadania będzie wykonanie:

  1. Mapy rozmieszczenia nietoperzy na terenie objętym projektem w formacie JPG lub
    PDF oraz w postaci plików SHP .

Opracowania dotyczącego przeprowadzonej inwentaryzacji w/w ssaków na badanym
obszarze.

1            3            9

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content