Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Flora – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Malowniczy krajobraz Parku tworzą gipsowe i wapienne wzgórza zasiedlone przez ciepłolubne zbiorowiska roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i halofitowej wkomponowane w harmonijny układ pól, łąk, lasów i osiedli.

Budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby oraz specyficzny mikroklimat stworzyły warunki umożliwiające zasiedlenie i rozwój muraw kserotermicznych. Występuje tutaj wiele zagrożonych, chronionych i rzadkich gatunków roślin.

Wiosną, strome zbocza wzgórz przybierają barwę zielono – złocisto – białą. Kwitną wówczas zawilce wielkokwiatowe i miłki wiosenne. Latem zmieniają zabarwienie na zielono – żółto – fioletowe, gdy zakwitają omany wąskolistne i pszeńce. Późnym latem i jesienią wśród spłowiałej zieleni traw mienią się ciemnoróżowe kwiaty astra gawędki i wilżyny ciernistej.

Ciepłolubna roślinność murawowa, składem florystycznym i fizjonomią nawiązuje do stepów obszaru śródziemnomorskiego. Tworzy na obszarze Parku interesujące układy mające rangę zespołów roślinnych, należących w klasyfikacji fitosocjologicznej do klasy Festuco – Brometea, rzędu Festucetalia valesiacae i dwóch związków: Festuco – Stipion z zespołami Sisymbrio – Stipetum capillatae (stulisza miotłowego i ostnicy włosowatej) i Koelerio – Festucetum sulcatae(strzęplicy nadobnej i kostrzewy bruzdkowanej) oraz związku Cirsio – Brachypodion pinnati z zespołami: Inuletum ensifoliae (omanu wąskolistnego), Thalictro – Salvietum pratensis (rutewki mniejszej i szałwi łąkowej), Adonido – Brachypodietum pinnati (miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej), Seslerio – Scorzoneretum purpurea (seslerii błotnej i wężymordu stepowego) oraz Carici – flaccae – Tetragonolobetum maritimi (turzycy sinej i komonicy skrzydlastostrąkowej). Występuje tutaj także mało zbadane zbiorowisko Sesleria uliginosa – Prunella grandiflora (seslerii błotnej i głowienki wielkokwiatowej).

Szaniecki Park Krajobrazowy jest miejscem występowania ciepłolubnych gatunków zagrożonych i prawnie chronionych w Polsce. Z listy gatunków zagrożonych rosną m.in.: ostnica Jana, wisienka stepowa, wężymord stepowy, len włochaty, rezeda mała, sesleria błotna, bylica pontycka i chaber pannoński. Spośród gatunków objętych ścisłą ochroną prawną występują: len złocisty, miłek wiosenny, ostnica włosowata, ostrołódka kosmata, sasanka łąkowa, rojnik pospolity oraz wcześniej wymienione: ostnica Jana, len włochaty i wężymord stepowy. Z roślin częściowo chronionych zobaczyć tutaj można: dziewięćsiła bezłodygowego, zawilca wielkokwiatowego, ostrożenia pannońskiego, komonicznika skrzydlastostrąkowego, wilżynę ciernistą i kocankę piaskową.

W dolinach cieków, rowach melioracyjnych i bezodpływowych dolinkach, położonych pomiędzy gipsowymi i wapiennymi wzniesieniami wykształciły się charakterystyczne dla tych siedlisk zbiorowiska roślinne. Są one miejscem występowania wielu rzadkich gatunków, jak: marzyca ruda, kosatka kielichowa, tłustosz pospolity, turzyca Hosta, turzyca Davalla, a także roślin chronionych: kruszczyka błotnego, storczyka szerokolistnego, storczyka krwistego.

Walory szaty roślinnej terenów podmokłych Szanieckiego Parku Krajobrazowego podnosi roślinność terenów torfowiskowych, bagiennych i wilgotnych łąk, gdyż gromadzą one niejednokrotnie zagrożone oraz ginące zespoły i gatunki roślin. Na tym terenie występuje: turzyca Davalla, kuklik zwisły, storczyk szerokolistny, oczeret Tabernemontana, wełnianka szerokolistna, marzyca ruda, sesleria błotna, kruszczyk błotny i przytulia północna, a także kukułka krwista.

Na uwagę zasługują zespoły słonolubnej roślinności występujące w otoczeniu siarczano – słonych źródeł. Jednym z czterech najważniejszych obszarów występowania w Polsce halofitów i najważniejszym ich skupiskiem na Ponidziu jest położony w śródpolnym obniżeniu otoczonym gipsowymi skałkami rezerwat „Owczary”. Położona centralnie, rozgałęziona kotlinka z ciekiem wodnym zasilana jest przez dwa źródła siarczano – słone. Z gatunków słonolubnych występują w miejscach najwilgotniejszych: łoboda oszczepowata, mannica odstająca oraz sitowiec nadmorski, natomiast na suchszych obrzeżach między innymi: koniczyna rozdęta, nostrzyk ząbkowany i turzyca odległokłosa.

Występujące na terenie Parku zróżnicowane wielkościowo kompleksy leśne rozmieszczone są nierównomiernie i tworzą enklawy wśród terenów użytkowanych rolniczo. Dominującym siedliskiem są różne typy borów. W okolicy Widuchowej występuje naturalny kompleks lasu dębowo – grabowego z licznie reprezentowanymi w runie stanowiskami roślin rzadkich i chronionych, jak: lilia złotogłów, podkolan biały, pluskwica europejska, okrzyn szerokolistny, obuwik pospolity.

Wpisz interesującą Cię frazę