Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Flora – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy położony jest w trzech okręgach: Łysogórskim, Chęcińskim i Koneckim, z tym że większa część Parku leży w okręgu Koneckim (wg. rejonizacji geobotanicznej Polski).

Głównym bogactwem przyrodniczym Parku są lasy zajmujące 90,8% jego powierzchni. Stanowią one w przeważającej większości pozostałość dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Siedliskami dominującymi w Parku są: siedliska żyznych lasów mieszanych i żyznych lasów mieszanych wyżynnych oraz średnio żyzne borów mieszanych świeżych.

Osobliwością florystyczną jest modrzew polski, a teren Parku stanowi jego główną ostoję w naszym kraju.

W lasach Parku można spotkać praktycznie wszystkie lasotwórcze gatunki drzew. Największy udział w drzewostanie mają: sosna – 50,2%, jodła – 26,6% i buk – 10%. W dalszej kolejności występują: świerk, dąb, brzoza, olsza, grab, osika. W runie leśnym stwierdzono obecność 346 gatunków w tym wielu objętych ochroną prawną.

W otulinie dominują tereny rolnicze zajmujące blisko 90% jej powierzchni.

Tereny nieleśne Parku i otuliny porasta roślinność zbiorowisk łąk i muraw.

Ogólnie na terenie S-O PK stwierdzono obecność ok. 1017 gatunków roślin naczyniowych dziko rosnących w tym, 56 gatunków podlegających ochronie prawnej, 23 gatunki uznane za rzadkie i zagrożone wyginięciem na terenie kraju i 58 gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w regionie świętokrzyskim.

Z roślin naczyniowych podlegających ochronie ścisłej na terenie Parku występują m.in.:  kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, pełnik europejski, rosiczka okrągłolistna i długolistna, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, buławnik czerwony i mieczolistny, obuwik pospolity, storzan bezlistny, wierzba borowkolistna.

Z gatunków objętych ochrona częściową na uwagę zasługują: widłaki – jałowcowaty i goździsty, wawrzynek wilczełyko, tojad dzióbaty, gnidosz rozesłany storczyk plamisty, krwisty i szerokolistny, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały i zielonawy, centuria pospolita, bagno zwyczajne i pierwiosnka wyniosła.

Z gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w Górach Świętokrzyskich występują na terenie Parku: lepiężnik biały, turzyca Davalla, żywiec dziewięciolistny, narecznica grzebieniasta, czosnek niedźwiedzi, paprotnica krucha, kokoryczka okółkowa, paprotnik kolczysty, starzec gajowy, przetacznik górski, irga czarna, gołek białawy i liczydło górskie.

W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin znalazły się 4 gatunki występujące na terenie Parku, są to: wierzba borówkolistna, cis pospolity, storczyk krwisty i buławnik czerwony.

Wpisz interesującą Cię frazę