Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Fauna – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Fauna Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego należy do bardzo bogatej co wynika z dużego zróżnicowania siedlisk – od skrajnie suchych stoków wapiennych i gipsowych wzniesień, po rozległe bagna i rozlewiska. Najlepiej poznaną grupą świata zwierząt są bezkręgowce, a zwłaszcza owady siedlisk kserotermicznych. Spotyka się tutaj wiele gatunków bardzo rzadkich, mających w Parku jedyne swoje stanowiska w Polsce. Przykładem jest pająk – poskocz krasny (Ersesus niger). Jest to jeden z czterech chronionych gatunków pajęczaków w Polsce. Stanowiska tego gatunku w Parku znajdują się na północnej granicy jego zasięgu w Europie. Kolejnym cennym owadem jest modliszka (Mantis religiosa), która swoją aktywność przejawia w stosunkowo wysokiej temperaturze, a jej optimum termiczne wynosi ok. 20°C, lecz gdy temperatura spadnie do ok. 10°C nie jest zdolna do wykonywania ruchów. W Parku występuje interesująca cykadaCicadetta podolica. O jej południowym rodowodzie może świadczyć wrażliwość na najmniejsze zmiany temperatury. Cykady na ogół śpiewają w słoneczne dni, siedząc na wyższej roślinności w plamie słońca (śpiewy cykad rozbrzmiewają w okresie od połowy maja do pierwszych dni lipca).

Powszechnie spotykanymi owadami są piękne, barwne motyle jak np. paź królowej, kraśniki, modraszki, rusałki: pawie oko i admirał. Ponadto do ciekawych i interesujących gatunków należą chrząszcze biegacze oraz trzmiele.

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 19 gatunków mięczaków umieszczonych na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce w tym: 6 gatunków ślimaków (4 gatunki wodne i 2 lądowe) oraz 13 gatunków małży. Dwa gatunki małży (Unio crassus i Pseudanodonta complanata) wpisane są na Czerwoną Listę Zwierząt Zagrożonych Globalnie. Rzeka Nida na odcinku Pińczów (Pasturka) – Stary Korczyn zachowała dość naturalny i mało zmieniony przez człowieka układ. Sprzyja to występowaniu rzadkich mięczaków wodnych, a zwłaszcza dużych małży. Występują tu objęte ochroną gatunkową skójka malarka, szczeżuja wielka i szczeżuja spłaszczona. W osadach dennych koryta Nidy żyją również cenne gatunki małży o drobniejszych rozmiarach, a wśród nich gałeczka rzeczna oraz groszówki: rzeczna, jajowata, drobna, żeberkowana.

Spośród ślimaków zamieszkujących Nidę na uwagę zasługują rzadkie już dziś gatunki: żyworódka rzeczna i zatoczek wieloskrętny. Ciepłe i suche z bogatym w wapień murawy i zarośla to siedlisko ślimaka przydrożnego i austriackiego oraz objętego ochroną ślimaka żółtawego.

Kręgowce poznane są nieco słabiej, niemniej i w tej grupie występuje wiele gatunków chronionych i rzadkich.

W rzekach Parku stwierdzono występowanie ponad 38 gatunków ryb. Do chronionych i bardzo rzadkich gatunków ichtiofauny należy głowacz białopłetwy, a także: piekielnica, śliz, koza oraz z gromady kręgoustych – minog strumieniowy.

Spośród płazów i gadów spotyka się większość krajowych gatunków. Do przedstawicieli tej grupy należą: traszki – zwyczajna i grzebieniasta, rzekotka drzewna, kumak nizinny, grzebiuszka, ropucha zielona, padalec, jaszczurki – zwinka i żyworódka. Jaszczurka zwinka zamieszkuje obszar kseroterm, podczas gdy jaszczurka żyworodna wydaje się być przywiązana do obszarów leśnych. Na terenach podmokłych można spotkać zaskrońca. Z obszarami leśnymi zwłaszcza żyźniejszymi grądami związana jest obecność padalca zwyczajnego.

Bardzo interesującą grupę zwierząt liczącą około 170 gatunków na terenie Parku stanowią ptaki, wśród których występują bardzo licznie gatunki chronione i rzadkie, a najcenniejsze z nich wpisane zostały do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: bączek, kureczka zielonka, bąk. Ponadto należy zaznaczyć, iż na terenie Parku występuje bardzo rzadki gatunek derkacz – niewielki ptak wilgotnych łąk odzywający się charakterystycznym, zgrzytającym głosem. O tak wysokim bogactwie ptaków przesądza wyjątkowo duże zróżnicowanie tutejszych siedlisk, ale przede wszystkim występowanie zagrożonych w Europie ptaków wodno – błotnych. Ich główną ostoją jest dolina Nidy. Jej rozlewiska, starorzecza wraz z dużymi kompleksami stawów rybnych stwarzają dogodne warunki do bytowania ptaków wodnych i bagiennych. Spośród gatunków zalatujących można wymienić: orlika krzykliwego, żurawie, bataliony, łabędzie krzykliwe, świstuny, czaple, ślepowrony, bieliki, rybołowy.

Również w innych biotopach gniazdują rzadkie gatunki ptaków, jak: bocian czarny, kania czarna, kraska. Na obszarze lasów łęgowych gnieżdżą się bogate zespoły ptaków śpiewających. Ciekawy typ zgrupowania ptaków tworzą obszary kserotermiczne, szczególne ze względu na liczne występowanie potrzeszcza, kląskawki i ortolana.

Spośród gatunków ssaków na uwagę zasługują nietoperze jak: nocek Natterera, borowiec wielki, gacek wielkouch i mroczek posrebrzany. Bardzo interesujące są zasiedlające siedliska wodne bóbr i wydra. Na bardziej wilgotnych łąkach i turzycowiskach można spotkać drobnego ssaka owadożernego – ryjówkę aksamitną. Podmokłe szuwary zajmuje duży – nornik północny. Na obszarach leśnych (zwłaszcza grądowych) można znaleźć nory borsuków i lisów. Tereny otwarte są najczęściej zamieszkiwane przez polnika. Można tam również spotkać karczownika.

O walorach fauny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego świadczy fakt wytypowania ostoi z punktu widzenia ochrony m.in. ptaków do europejskiego systemu obszarów przyrodniczo cennych CORINE.

Wpisz interesującą Cię frazę