Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Wiadomości ogólne – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Data utworzenia parku: 19 grudnia 1986r.
Powierzchnia parku: 6.169,6 ha
Powierzchnia otuliny: 6.592 ha

Położenie administracyjne:

  • województwo: świętokrzyskie
  • powiaty: pińczowski, kazimierski
  • miasta i gminy: Pińczów, Czarnocin, Działoszyce, Michałów, Złota

Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego. Jest to teren o wybitnych wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu ukształtowaną na kredowym podłożu pokrytym lessami, rozległymi obszarami leśnymi i porozrzucanymi wśród lasów i pól malowniczymi osadami.

Znaczną powierzchnię parku zajmują lasy, położone na wierzchowinach i zboczach wzniesień lessowych porozcinanych dolinkami i wąwozami, pełniące ważną rolę w regulacji stosunków wodnych i klimatycznych.

Strome niezalesione zbocza wzniesień o ekspozycji południowej i południowo – zachodniej zajmują ciepłolubne murawy kserotermiczne. Wyróżniono następujące zespoły roślinności kserotermicznej: stulisza miotłowego i ostnicy włosowatej, rutewki mniejszej i szałwi łąkowej oraz omanu wąskolistnego. Z gatunków zagrożonych na uwagę zasługują: wisienka stepowa, storczyk purpurowy, len włochaty, obuwik pospolity.

W dwóch rezerwatach przyrody: „Polana Polichno” oraz „Wroni Dół”, położonych na terenach leśnych, chronione są fragmenty grądu oraz ciepłolubne gatunki fauny i flory zasiedlające śródleśne polany.

Osobliwością Parku jest występowanie w rezerwacie „Polana Polichno” groszku panońskiego (jedyne stanowisko w Polsce) oraz największego gatunku polskiego chrząszcza jelonka rogacza.

Najcenniejsze wielowiekowe okazy drzew na terenie parku i jego otuliny: lipy, wiązy, dęby, buki zostały objęte ochroną w formie 14 pomników przyrody żywej. Ustanowiono także 1 pomnik przyrody nieożywionej.

Na terenie parku występują interesujące obiekty regionalnego budownictwa wiejskiego, pozostałości dworów z założeniami parkowymi oraz obiekty sakralne. Najcenniejsze znajdują się w: Dzierążni, Górach, Pełczyskach, Młodzawach Małych, Michałowie, Probołowicach i Stradowie.

O bogatych tradycjach osadniczych świadczy wczesnośredniowieczne grodzisko w Stradowie z przełomu VIII i IX wieku, będące ośrodkiem plemiennym z początków historii państwowości polskiej.

Na terenie Parku na uwagę zasługują również charakterystyczne dla Ponidzia, niezwykle piękne przydrożne świątki i krzyże.

Na terenie parku i jego otuliny wyznaczono ścieżki dydaktyczne:

  • przyrodniczo – krajobrazową ścieżkę dydaktyczną „Chroberz – Wola Chroberska”, o długości ok. 5 km.
  • historyczną ścieżkę dydaktyczną „Stradów pradziejowy i wczesnośredniowieczny”, o długości ok. 3 km.

Wpisz interesującą Cię frazę