Najcenniejsze obiekty przyrody żywej i nieożywionej są objęte różnymi formami ochrony przyrody. Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. wyróżnia następujące:

  1. parki narodowe;
  2. rezerwaty przyrody;
  3. parki krajobrazowe;
  4. obszary chronionego krajobrazu;
  5. obszary Natura 2000;
  6. pomniki przyrody;
  7. stanowiska dokumentacyjne;
  8. użytki ekologiczne;
  9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
  10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego znajdują się:

Rezerwaty przyrody. Są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Lp. Nr w rejestrze RDOŚ Nazwa rezerwatu Powierzchnia (ha) Rok utworzenia Położenie
1. R – 038 „Polana Polichno” 9,45 1974 Młodzawy Duże, gm. Pińczów
Rezerwat położony jest w granicach Kozubowskiego Parku Krajobrazowego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pińczów. Obejmuje rozległą, śródleśną polanę o nieregularnym, wydłużonym kształcie otoczoną starodrzewiem dębowym, znajdującą się w odległości 3 km na zachód od wsi Młodzawy Duże. Wielkie bogactwo roślin naczyniowych decyduje o walorze rezerwatu. Dominującą grupę stanowią rośliny kserotermiczne, z udziałem gatunków leśnych wkraczających na polanę z otaczających ją grądów. Największą osobliwość tego obiektu stanowi groszek panoński mający tutaj jedyne stanowisko w Polsce. W rezerwacie można spotkać wiele gatunków roślin chronionych takich jak: miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, len włochaty, dziewięćsił bezłodygowy, storczyk purpurowy, storczyk krwisty, buławnik wielkokwiatowy, obuwik pospolity, a z krzewinek wisienkę stepową. W rezerwacie licznie reprezentowany jest świat zwierząt, a zwłaszcza owadów, wśród których na uwagę zasługuje jelonek rogacz – nasz największy chrząszcz.
2. R – 026 „Wroni Dół” 9,94 1999 leśnictwo Góry oddz. 112 a,b,c,d,f,g, gm. Michałów
Rezerwat położony jest w granicach Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Położony na zachodnim krańcu dużego kompleksu leśnego zarządzanego przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pińczów. Południowa ekspozycja rezerwatu oraz płytkie żyzne gleby zapewniają doskonałe warunki do rozwoju roślinności kserotermicznej i wapieniolubnej. Na znacznej powierzchni występuje zróżnicowany florystycznie grąd wzbogacony licznymi gatunkami roślin rzadkich i chronionych, takich jak: dziewięćsił bezłodygowy, obuwik pospolity, wawrzynek wilczełyko, pluskwica europejska, czworolist pospolity, tojad dzióbaty, zawilec wielokwiatowy.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Lp. Nr w rejestrze RDOŚ Nazwa Rok utworzenia Położenie
1. 278 Wiąz pospolity szt. 2 1991 leś. Bugaj- od. 3a, gm. Pińczów
Wiąz pospolity szt. 2 – I- średnica na wys. 130 cm -ok.160 cm, wysokość drzewa 22 m, wiek ok.200; II – średnica ok.140 cm na wys. 130 cm, wysokość drzewa 21m, wiek ok.150 lat
2. 276 Wiąz pospolity 1991 leś. Bugaj- od. 7d, gm. Pińczów
Wiąz pospolity – średnica na wys. 130 cm -ok.165cm , wysokość drzewa 20 m, wiek ok.200 lat
3. 279 Lipa drobnolistna szt. 3 1991 leś. Bugaj- od. 12x, gm. Pińczów
Lipa drobnolistna szt. 3 – I – średnica na wys. 130 cm -ok.125 cm, wysokość drzewa 22 m, wiek ok.200 lat; II – średnica na wys. 130 cm – ok.100 cm, wysokość drzewa 20 m, wiek ok.150 lat; III -średnica na wys. 130 cm – ok.100 cm, wysokość drzewa 20 m, wiek ok.150 lat
4. 280 Wiąz pospolity szt. 2 1991 leś. Teresów- od. 54a, gm. Pińczów
Wiąz pospolity szt. 2 – I -średnica na wys. 130 cm -ok.130 cm, wysokość drzewa 21 m, wiek ok.160 lat; II – średnica na wys. 130 cm -ok.80 cm, wysokość drzewa 18 m, wiek ok.130 lat
5. 281 Dęby bezszypułkowe szt. 3 1991 leś. Teresów- od.69, gm. Pińczów
Dęby bezszypułkowe szt. 3 – średnica na wys. 130 cm -ok.120 cm, wysokość drzewa 23 m, wiek ok.180 lat; średnica na wys. 130 cm -ok.120 cm, wysokość drzewa 22 m, wiek ok.180 lat; średnica na wys. 130 cm -ok.110 cm, wysokość drzewa 23 m, wiek ok.180 lat;
6. 282 Wiąz pospolity 1991 leś. Teresów- od. 92m gm. Pińczów
Wiąz pospolity – średnica na wys. 130 cm -ok. 80 cm, wysokość drzewa 19 m, wiek ok.120 lat
7. 277 Wiąz pospolity 1991 leś. Bugaj – od. 4a gm. Pińczów
Wiąz pospolity – średnica na wys. 130 cm -ok.95 cm, wysokość drzewa 18 m, wiek ok.150 lat;
8. 285 Dąb bezszypułkowy 1991 leś. Rudawa- 97a, gm. Złota
Dąb bezszypułkowy – średnica na wys. 130 cm -ok.130 cm, wysokość drzewa 25 m, wiek ok.200 lat
9. 283 Buk zwyczajny 1991 leś. Rudawa- od. 73d, gm. Złota
Buk zwyczajny – średnica na wys. 130 cm -ok.140 cm, wysokość drzewa 30 m, wiek ok.200 lat
10. 284 Buk zwyczajny 1991 leś. Rudawa- od. 73g, gm. Złota
Buk zwyczajny – średnica na wys. 130 cm -ok.120 cm, wysokość drzewa 25 m, wiek ok.200 lat
11. 56 Lipa drobnolistna
szt. 2
1958 Góry, gm. Michałów
Lipy drobnolistne 2 szt. o wymiarach: obwód pnia na wysokości 1,30m od ziemi – 400, 550cm, wysokość ok. 26-28m; wiek ok. 150 lat.
12. 351 Buk zwyczajny szt. 2 1995 Góry, gm. Michałów
Buk zwyczajny szt. 2 – średnica na wys. 130 cm -ok.129 cm, obwód pnia na wys. 130 cm – 406 cm; – średnica na wys. 130 cm -ok.100 cm, obwód pnia na wys. 130 cm – 314 cm
13. 363 Lipa drobnolistna 1996 Dzierążnia, gm. Działoszyce
Lipa drobnolistna – średnica na wys. 130 cm -ok.143 cm, obwód pnia na wys. 130 cm – 467 cm, wys. ok. 20 m, wiek ok. 200 lat. Położony w otulinie.
14. 810 Skarpa skalna 2007 Wola Chroberska,gm. Złota
Skarpa skalna o długości 100 m i wysokości względnej 60 m.
15. 867 Lipa drobnolistna 2011 Bugaj, gm. Pińczów
Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o wymiarach – obwód pnia na wysokości 1,30m od ziemi  274cm.

Stanowiska dokumentacyjne to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

Lp. Nr w rejestrze RDOŚ Nazwa Powierzchnia (ha) Rok utworzenia Położenie
1. 16 Wąwozy lessowe w Bugaju 3,5 1974 Leśnictwo Bugaj, gm. Pińczów
Zespół wąwozów lessowych o długości około 400 m. Wąwozy są przykładem współcześnie rozwijających się procesów erozji lessów, w tym jaskiń lessowych. Najciekawszy fragment występuje w południowej części oddziału 12h, gdzie wąwozy

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content