Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Flora – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Teren Parku charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą ukształtowaną na kredowym podłożu pokrytym lessami, rozległymi obszarami leśnymi i porozrzucanymi wśród lasów i pól malowniczymi osadami.

Znaczną powierzchnię Parku zajmują lasy, położone na wierzchowinach i zboczach wzniesień lessowych porozcinanych malowniczymi dolinkami i wąwozami, pełniące ważną rolę w regulacji stosunków wodnych i klimatycznych na tym obszarze.

Ciepłolubne zbiorowiska roślin zajmują tereny o specyficznych warunkach siedliskowych. Zajmują nieznaczną część Parku i grupują się głównie w jego centralnej części. Utrzymują się zwłaszcza na stromych niezalesionych zboczach o ekspozycji południowej i południowo – zachodniej. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej są stosunkowo mało urozmaicone, gdyż głównym typem podłoża są tu lessy. Nie stwarzają one skrajnie kserotermicznych warunków, stąd roślinność ciepłolubna ma charakter umiarkowanie ciepło i sucholubny.

Na obszarze Parku wyróżniono zespoły kserotermiczne należące do klasy Festuco – Brometea, rzędu Festucetalia valesiacae i dwóch związków: Festuco – Stipion – zespół Sisymbrio – Stipetum capillatae (zespół stulisza miotłowego i ostnicy włosowatej) i Cirsio – Brachypodion pinnati – zespoły: Inuletum ensifoliae (omanu wąskolistnego) i Thalictro – Salvietum pratensis (rutewki mniejszej i szałwi łąkowej). Wyróżniono również związki: Geranion sanguinei z klasy: Trifolio – Geranietea sanguinei rzędu Origanetalia oraz Berberidion z klasy Rhamno – Prunetea rzędu Prunetalia spinosae.

Najcenniejsze osobliwości przyrodnicze w Parku chroni się, w dwóch rezerwatach przyrody. Z gatunków zagrożonych należy wymienić: wisienkę stepową, storczyka purpurowego, len włochaty, chaber panoński, obuwika pospolitego. Wśród roślin chronionych można spotkać gatunki takie jak: miłek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy, pluskwica europejska, len złocisty, zawilec wielkokwiatowy, ostrożeń pannoński, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny. Jedyne stanowisko w Polsce posiada występujący w rezerwacie „Polana Polichno” groszek pannoński.

Ubóstwo wód powierzchniowych oraz głębokie zaleganie wód podziemnych, powoduje brak większych terenów podmokłych. Jedyny większy kompleks łąk położony nad rzeką Mozgakwą porasta mozaika szuwarów i gatunków wilgociolubnych.

W granicach Parku znajdują się kompleksy leśne, będące obiektami dominującymi i zwartymi. Otoczone są terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo. Lasy Parku charakteryzują się dużym zróżnicowaniem siedlisk. Zajmują gleby o bardzo wysokiej żyzności co decyduje o ich wyjątkowej wartości przyrodniczej i poznawczej. Dominującymi siedliskiami są siedliska lasowe. Na obszarze Parku i jego otuliny naturalny charakter zachowały lasy grądowe i fragmenty łęgów. Występuje tutaj podzespół grądu wysokiego Tilio – Carpinetum w postaci typowej i ciepłolubnej. Skład gatunkowy drzewostanu tworzą: dąb szypułkowy i bezszypułkowy, lipa drobnolistna i szerokolistna, brzoza brodawkowata oraz grab zwyczajny. W podszycie najczęściej rosną: głóg jednoszyjkowy, śliwa tarnina, leszczyna pospolita, szakłak pospolity. Bogate runo obfituje w gatunki ciepłolubne, takie jak: pluskwica europejska, okrzyn szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy, czy storczyk kukawka.

Naturalny charakter zachowały zbiorowiska borów mieszanych sosnowo – dębowych (Pino – Quercetum). Północne zbocza wzniesień w okolicach Woli Chroberskiej, Bugaja i Kozubowa oraz wąwozy pomiędzy Młodzawami i Kołkowem zasiedlają łęgi z udziałem ziołoroślowych gatunków górskich. Gatunkami wyróżniającymi to zbiorowisko są: ciemiężyca zielona, tojad dzióbaty, parzydło leśne, zerwa kulista, starzec gajowy, tojeść gajowa.

Wpisz interesującą Cię frazę