Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Flora – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Szata roślinna JPK jest związana z Pasmem Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich, które stanowi zasadniczą część Parku ok. 64% jego powierzchni pokrywają lasy. Wyróżniono 4 typy siedliskowe lasu oraz 6 zespołów roślinności leśnej, do których zaliczyć można: wyżynny jodłowy bór mieszany, środkowopolski bór mieszany, podgórski łęg jesionowy, grąd subkontynentalny, kwaśną buczynę niżową i żyzną buczynę karpacką. W drzewostanie Parku największy udział mają: buk (ok. 52%) i jodła (ok. 40%). Tworząc zwarte i ciemne lasy uniemożliwiają one rozwój i zróżnicowanie gatunkowe runa leśnego.

W otulinie dominują tereny odkryte, gdzie na wychodniach skalnych wykształciły się zbiorowiska roślin kserotermicznych reprezentowane głównie przez zbiorowiska murawowe i zaroślowe, szczególnie interesujące w okolicy wsi Skały.

Na terenie Parku występuje ok. 728 gatunków roślin naczyniowych dziko rosnących, z czego 27 gatunków podlega ochronie krajowej, 21 należy do gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w skali regionu.

Z gatunków objętych ochroną ścisłą występują m.in.: lilia złotogłów, rojnik pospolity, tajęża jednostronna, cis pospolity.

Z gatunków objętych ochroną częściową stwierdzono obecność: kocanki piaskowej, widłaków: wrońca, jałowcowatego i goździstego, tojada dzióbatego, wawrzynka wilczełyko, pokrzyka wilczej jagody, naparstnicy zwyczajnej, storczyka szerokolistnego, podkolana białego.

Gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem w skali regionu, rosnące na terenie Parku to: paprotnik kolczysty, zanokcica zielona, kokorycz pełna, bodziszek żałobny, pokrzyk wilcza jagoda, lepiężnik biały, kostrzewa leśna, miodunka miękkowłosa, oman szorstki, ożanka właściwa.

Wpisz interesującą Cię frazę