Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Flora – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy i jego otulina zgodnie z klasyfikacją geobotaniczną leżą w dwóch krainach geobotanicznych: Świętokrzyskiej (Okręg Chęciński) oraz w niewielkim stopniu w Miechowsko-Sandomierskiej (Okręg Staszowski).

Lasy w Ch-K PK w odróżnieniu od pozostałych Parków Gór Świętokrzyskich pokrywają 37% powierzchni Parku i jego otuliny. Większe kompleksy leśne występują w obrębie Pasm: Dymińskiego, Posłowickiego, Grzyw Korzeckowskich, Wzgórz Wilkomijskich oraz w okolicach Małogoszcza i Wolicy.

Wśród typów siedliskowych lasu dominują: bór świeży i las mieszany świeży, bór mieszany świeży, las mieszany wyżynny.

Największy udział procentowy w drzewostanach ma sosna (70%), pozostałe lasotwórcze gatunki to: jodła, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, brzoza, buk, olsza, modrzew, osika, grab, lipa drobno i szerokolistna. Na miano osobliwości florystycznej Parku zasługuje „świetlista dąbrowa” występująca w przyszczytowych partiach Grzyw Korzeckowskich oraz w rezerwacie Milechowy. Jest to zespół charakterystyczny dla obszarów śródziemnomorskich.

Jednak nie lasy, a półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe, pastwiska, zespoły i zbiorowiska ubogich muraw bliźniczkowych zajmują w Parku największe powierzchnie. Ich uzupełnieniem są łąki trzęślicowe i owsicowe. Ponadto, niezwykle interesujące botanicznie są ciepłolubne murawy kserotermiczne z rzadkim zespołem omanu wąskolistnego, niespotykane poza Ponidziem na niżu Polski. Roślinność kserotermiczna występuje w pasie wzniesień od Góry Miedzianki do Chęcin, w obrębie Grząbów Bolmińskich, na wzgórzach koło Małogoszcza, Karsznic i Starochęcin oraz na południe od Wolicy. Z roślin kserotermicznych w Parku można spotkać: omana wąskolistnego i szorstkiego, dziewięćsiła bezłodygowego, sasankę łąkową i otwartą, astra gawędkę, goryczki: wąskolistną, orzęsioną i krzyżową, len złocisty, lucernę kolczastostrąkową, ożankę właściwą oraz wisienkę karłowatą.

Na terenie Parku stwierdzono obecność 1148 gatunków roślin naczyniowych dziko rosnących. 78 gatunków podlega ochronie krajowej, 36 uznanych jest za rzadkie i zagrożone wyginięciem w skali kraju a 101 w skali regionu. Liczby te świadczą o wyjątkowym bogactwie gatunków flory Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Z roślin objętych ochroną ścisłą występują: miłek wiosenny, wężymord stepowy, groszek szerokolistny, lilia złotogłów, buławnik mieczolistny i czerwony, cztery gatunki goryczki, mieczyk dachówkowaty, lilia złotogłów, sasanki otwarta i wiosenna, dzwonecznik wonny, len złocisty i wiele innych.

Z roślin objętych ochroną częściową stwierdzono obecność takich roślin jak: tojad dzióbaty, zawilec wielkokwiatowy, orlik pospolity, parzydło leśne, dziewięćsił bezłodygowy, pomocnik baldaszkowy, pluskwica europejska, storczyki plamisty i szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, naparstnica zwyczajna, kocanka piaskowa, centuria pospolita, gnieźnik leśny i wiele innych.

Rośliny uznane za rzadkie i zagrożone w regionie to m.in.: miłek wiosenny, czosnek niedźwiedzi, turzyca cienista, ostrożeń krótkołodygowy, siwy i pannoński, groszek szerokolistny, pięciornik wiosenny, wężymord stepowy, kokorycz pusta, jastrzębiec wierzchotkowy, irga czarna, pępawa miękka.

Do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin wpisanych jest 11 gatunków m.in: groszek szerokolistny, wyblin jednostronny, wisienka karłowata, sasanka wiosenna.

Wpisz interesującą Cię frazę