Geologiczno – botaniczna ścieżka dydaktyczna „W rezerwacie Skorocice”. (3 km – do 3 godzin)

 

Przystanki:

 • Rezerwat przyrody „Skorocice”.
 • Południowy fragment Doliny Skorociskiej.
 • Jaskinia Dzwonów.
 • Roślinność stepowa Doliny Skorocickiej na przykładzie homu Zielona Góra.
 • Ponor. Zapoznanie się z formą krasu powstałą w wyniku przepływającego strumienia.
 • Kazalnica. Zapoznanie się z rzeźbą wąwozu w najwęższym jego miejscu.
 • Źródełko. Zapoznanie się ze źródłem, miejscem dającym początek Potokowi Skorocickiemu.

 

Przyrodniczo – geologiczna ścieżka dydaktyczna „Pińczów-Skowronno”. (7 km – całodniowa)

 

Przystanki:

 • Punkt widokowy. Obserwacja panoramy Ponidzia.
 • Roślinność kserotermiczna na trasie ścieżki dydaktycznej.
 • Piaskownia. Ogólna obserwacja piaskowni.
 • Rekultywacja wyrobiska pokopalnianego.
 • Odsłonięcie wapieni pińczowskich w dawnym kamieniołomie „Pińczów”.
 • Punkt widokowy. Obserwacja morfologii Niecki Nidziańskiej i Garbu Pińczowskiego.
 • Młody ekosystem leśny. Omówienie czynników abiotycznych ekosystemu leśnego.
 • Ujęcie wody. Omówienie znaczenia wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt.
 • Biocenoza pola uprawnego.
 • Florystyczny rezerwat przyrody „Skowronno”.
 • Punkt widokowy. Obserwacja wsi Skowronno Dolne i Górne.

 

Przyrodniczo – geologiczna ścieżka dydaktyczna w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym „Bogucice – Grabowiec – Gacki – Krzyżanowice”. (9 godzin – całodniowa)

 

Przystanki:

 • Kościół w Bogucicach. Figurka przydrożna, jako stały element polskiego krajobrazu.
 • Kulminacja wzgórza między Bogucicami i Grabowcem.
 • Północna granica rezerwatu „Grabowiec”.
 • Ciepłolubne zarośla położone na północno – zachodnim krańcu lasu.
 • Polana z wisienką karłowatą na południowo – zachodnim skraju lasu.
 • Stanowisko dyptamu jesionolistnego, buławnika białego i lilii złotogłów.
 • Zjawiska krasowe w głębi lasu.
 • Podnóże ściany gipsowej. Brzeg zbiornika wodnego.
 • Pomnik przyrody nieożywionej – odsłonięcie gipsów.
 • Roślinność kserotermiczna na południowej skarpie wzgórza.
 • Tereny zrekultywowane na wyrobisku w Gackach.
 • Jaskinia gipsowa nad stawem w Gackach.
 • Rezerwat „Krzyżanowice”.
 • Źródełko i strumyk.
 • Cmentarz w Krzyżanowicach.
 • Wieś Krzyżanowice.
 • Rzeka Nida.

 

Historyczna ścieżka dydaktyczna w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym „W średniowiecznej Wiślicy”. (4,5 km – 4 godziny)

 

Przystanki:

 • Muzeum regionalne w Wiślicy.
 • Pawilon z reliktami kościoła św. Mikołaja i jego otoczeniem.
 • Psia Górka, z tego miejsca rozciąga się rozległy widok na średniowieczne grodzisko, stare koryto rzeki Nidy i płaskie błonia.
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne.
 • Plac Solny, który związany jest z istniejącym tu kiedyś składem solnym.
 • Gotycko – romański zespół kolegiacki.

 

Historyczna ścieżka dydaktyczna „Królewskie miasto Nowy Korczyn”. (3 km – 3 godziny)

 

Przystanki:

 • Kościół i klasztor Franciszkanów w Nowym – Korczynie.
 • Pozostałości zamku królewskiego.
 • Dom Długosza zwany Akademią (rynek 25).
 • Kościół parafialny (p.w. św. Trójcy i św. Wawrzyńca i Elżbiety).
 • Synagoga klasycystyczna.

 

Przyrodniczo krajobrazowa ścieżka dydaktyczna „Czarkowy-Ostrów”. (8 km – całodniowa)

 

Przystanki:

 • Skarpa – profil glebowy, Rola korzeni w umacnianiu podłoża.
 • Dwór i park, cenne okazy dentrologiczne.
 • Stanowisko roślin chronionych.
 • Punk widokowy: Regiony fizycznogeograficzne.
 • Ekosystem pola uprawnego: chwasty i zioła.
 • Cmentarz wojenny i koleje walk wyzwoleńczych.
 • Nieczynny łanik wapieni pogipsowych. projektowane stanowisko dokumentacyjne.
 • Dolina Nidy: Fauna i flora terenów wodno – błotnych.
 • Ostrów: Krajowe i Europejskie formy ochrony przyrody.

Start typing and press Enter to search

Skip to content