Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Ściezki dydaktyczne – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Geologiczno – botaniczna ścieżka dydaktyczna „W rezerwacie Skorocice”. (3 km – do 3 godzin)

 

Przystanki:

 • Rezerwat przyrody „Skorocice”.
 • Południowy fragment Doliny Skorociskiej.
 • Jaskinia Dzwonów.
 • Roślinność stepowa Doliny Skorocickiej na przykładzie homu Zielona Góra.
 • Ponor. Zapoznanie się z formą krasu powstałą w wyniku przepływającego strumienia.
 • Kazalnica. Zapoznanie się z rzeźbą wąwozu w najwęższym jego miejscu.
 • Źródełko. Zapoznanie się ze źródłem, miejscem dającym początek Potokowi Skorocickiemu.

 

Przyrodniczo – geologiczna ścieżka dydaktyczna „Pińczów-Skowronno”. (7 km – całodniowa)

 

Przystanki:

 • Punkt widokowy. Obserwacja panoramy Ponidzia.
 • Roślinność kserotermiczna na trasie ścieżki dydaktycznej.
 • Piaskownia. Ogólna obserwacja piaskowni.
 • Rekultywacja wyrobiska pokopalnianego.
 • Odsłonięcie wapieni pińczowskich w dawnym kamieniołomie „Pińczów”.
 • Punkt widokowy. Obserwacja morfologii Niecki Nidziańskiej i Garbu Pińczowskiego.
 • Młody ekosystem leśny. Omówienie czynników abiotycznych ekosystemu leśnego.
 • Ujęcie wody. Omówienie znaczenia wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt.
 • Biocenoza pola uprawnego.
 • Florystyczny rezerwat przyrody „Skowronno”.
 • Punkt widokowy. Obserwacja wsi Skowronno Dolne i Górne.

 

Przyrodniczo – geologiczna ścieżka dydaktyczna w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym „Bogucice – Grabowiec – Gacki – Krzyżanowice”. (9 godzin – całodniowa)

 

Przystanki:

 • Kościół w Bogucicach. Figurka przydrożna, jako stały element polskiego krajobrazu.
 • Kulminacja wzgórza między Bogucicami i Grabowcem.
 • Północna granica rezerwatu „Grabowiec”.
 • Ciepłolubne zarośla położone na północno – zachodnim krańcu lasu.
 • Polana z wisienką karłowatą na południowo – zachodnim skraju lasu.
 • Stanowisko dyptamu jesionolistnego, buławnika białego i lilii złotogłów.
 • Zjawiska krasowe w głębi lasu.
 • Podnóże ściany gipsowej. Brzeg zbiornika wodnego.
 • Pomnik przyrody nieożywionej – odsłonięcie gipsów.
 • Roślinność kserotermiczna na południowej skarpie wzgórza.
 • Tereny zrekultywowane na wyrobisku w Gackach.
 • Jaskinia gipsowa nad stawem w Gackach.
 • Rezerwat „Krzyżanowice”.
 • Źródełko i strumyk.
 • Cmentarz w Krzyżanowicach.
 • Wieś Krzyżanowice.
 • Rzeka Nida.

 

Historyczna ścieżka dydaktyczna w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym „W średniowiecznej Wiślicy”. (4,5 km – 4 godziny)

 

Przystanki:

 • Muzeum regionalne w Wiślicy.
 • Pawilon z reliktami kościoła św. Mikołaja i jego otoczeniem.
 • Psia Górka, z tego miejsca rozciąga się rozległy widok na średniowieczne grodzisko, stare koryto rzeki Nidy i płaskie błonia.
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne.
 • Plac Solny, który związany jest z istniejącym tu kiedyś składem solnym.
 • Gotycko – romański zespół kolegiacki.

 

Historyczna ścieżka dydaktyczna „Królewskie miasto Nowy Korczyn”. (3 km – 3 godziny)

 

Przystanki:

 • Kościół i klasztor Franciszkanów w Nowym – Korczynie.
 • Pozostałości zamku królewskiego.
 • Dom Długosza zwany Akademią (rynek 25).
 • Kościół parafialny (p.w. św. Trójcy i św. Wawrzyńca i Elżbiety).
 • Synagoga klasycystyczna.

 

Przyrodniczo krajobrazowa ścieżka dydaktyczna „Czarkowy-Ostrów”. (8 km – całodniowa)

 

Przystanki:

 • Skarpa – profil glebowy, Rola korzeni w umacnianiu podłoża.
 • Dwór i park, cenne okazy dentrologiczne.
 • Stanowisko roślin chronionych.
 • Punk widokowy: Regiony fizycznogeograficzne.
 • Ekosystem pola uprawnego: chwasty i zioła.
 • Cmentarz wojenny i koleje walk wyzwoleńczych.
 • Nieczynny łanik wapieni pogipsowych. projektowane stanowisko dokumentacyjne.
 • Dolina Nidy: Fauna i flora terenów wodno – błotnych.
 • Ostrów: Krajowe i Europejskie formy ochrony przyrody.

Wpisz interesującą Cię frazę