Mapa strony

Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: od 05.06.2017r. do 15.11.2017r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmował powierzchnię ok. 200 ha. Projekt realizowany był na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego i częściowo Obszaru Natura 2000 PLH260029 Ostoja Kozubowska, w powiecie pińczowskim, w gminie Michałów, obręb Młodzawy Duże. Grunty, na których realizowano projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów, Leśnictwo Michałów, obręb leśny Pińczów – oddz. 93-98.

Całkowity koszt zadania: 7 000,00 zł (brutto), wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosiła – 5 600,00 zł.

Cele projektu:

 1. Ochrona Jelonka rogacza (Lucanus cervus), jednego z największych chrząszczy
  w Polsce.
 2. Poznanie występujących zagrożeń i sposobów umożliwiających poprawę stanu siedliska, warunkujących zachowanie, a nawet zwiększenie populacji jelonka na obszarze objętym projektem.
 3. Określenie liczebności i stanu populacji, wielkości rójki oraz oszacowanie wielkości niezbędnej bazy pokarmowej dla występującej populacji gatunku.
 4. Sporządzenie opracowania tekstowego zawierającego zestawienie danych inwentaryzacyjnych dotyczących populacji jelonka na obszarze objętym projektem oraz wyników obserwacji terenowych.
 5. Przygotowanie mapy przedstawiającej lokalizację stanowisk jelonka rogacza
  z uwzględnieniem liczebności populacji na stanowisku na terenie objętym projektem.

Powyższe cele zrealizowano poprzez:

Przeprowadzenie prac terenowych, polegających na inwentaryzacji gatunku. Wykonana inwentaryzacja pozwoliła na określenie:

 • liczebności i stanu populacji jelonka rogacza,
 • wielkości rójki,
 • stanu ilościowego bazy pokarmowej dla występującej populacji gatunku,
 • istniejących zagrożeń,
 • a także sporządzenie bogatej dokumentacji fotograficznej.

Prace inwentaryzacyjne prowadzone były w okresie od czerwca do lipca 2017r.. Odbywały się one w miejscach potencjalnie dogodnych do  bytowania gatunku. Obserwacje osobników dorosłych prowadzono w ciepłe, pogodne dni, po godz. 18.00. Natomiast eksploracja terenu w celu znalezienia stanowisk jelonka rogacza, odbywała się w godzinach południowych tj. w czasie żerowania chrząszczy. W trakcie penetracji terenu, uwagę zwracano głównie na drzewa z wyciekającym sokiem, nasłonecznione pnie i kłody leżących drzew, bowiem tam najczęściej gromadziły się chrząszcze. Poszukiwano również szczątków owadów oraz innych oznak ich występowania tj.: śladów żerowania larw, otworów wylotowych form dorosłych  (images) itp.
Drugi etap projektu obejmował sporządzenie w 3 egzemplarzach opracowania tekstowego zawierającego wyniki prac terenowych oraz map przedstawiających lokalizację stanowisk jelonka rogacza, z uwzględnieniem liczebności populacji na stanowisku na terenie objętym projektem w formacie JPG, PDF oraz w postaci plików SHP.
Dzięki realizacji projektu opracowany został dokument, który uzupełnił wiedzę o populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus), na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Stan populacji gatunku na obszarze projektu oceniono jako zadowalający, ale z symptomami jej zmniejszania.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. ,,Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności – wyjazdowe zajęcia warsztatowe w sokolarni przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku – III edycja”.
Całkowity koszt zadania 24.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 21.600,00 zł.

logo_wfosigw_large

 

W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Ryszarda Gliwińskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Mariusza Goraja na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu planu ochrony Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”.
Całkowity koszt zadania  360.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 324.000,00 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zakończył realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Oznakowanie granic Jeleniowskiego parku Krajobrazowego ”.
Całkowity koszt zadania 3.013,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 2. 410,80 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zakończył realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. Organizacja finału XVI edycji ogólnopolskiego konkursu pn. ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Całkowity koszt zadania  140.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 87.000,00 zł.

logo_wfosigw_large

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”. Całkowity koszt zadania 7.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 5 600,00 zł.

logo_wfosigw_large

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zakończył realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Wydruk map dla 4 parków krajobrazowych – Cisowsko-Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Sieradowickiego i Suchedniowsko-Oblęgorskiego”.
Całkowity koszt zadania 7.885,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 6. 308,40 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Wydruk map dla 4 parków krajobrazowych – Cisowsko-Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Sieradowickiego i Suchedniowsko-Oblęgorskiego”.
Całkowity koszt zadania 7.885,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 6. 308,40 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Oznakowanie granic Jeleniowskiego parku Krajobrazowego ”.
Całkowity koszt zadania 3.013,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 2. 410,80 zł.

logo_wfosigw_large

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „Warsztaty ekologiczne – Ochrona  jelonka rogacza na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”.
Całkowity koszt zadania 4.500,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 3. 950,00 zł.

logo_wfosigw_large