CZĘŚĆ PIERWSZA
POSTANOWIENIA OGÓLNEROZDZIAŁ I
ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

§ 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, zwanego dalej Zespołem Parków, zasady i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Zespołu Parków, a także inne postanowienia związane z realizacją zadań wynikających z obowiązującego prawa.

§ 2. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu Parków są wymienione w niniejszym regulaminie komórki organizacyjne, utworzone z uwzględnieniem:

 1. potrzeb i warunków miejscowych,
 2. charakteru zadań,
 3. wymagań praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania Zespołu Parków,
 4. innych wymagań racjonalnego tworzenia struktur organizacyjnych.

§ 3. Zespół Parków działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami),
 2. rozporządzenia nr 71/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego,
 3. rozporządzenia nr 72/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego,
 4. rozporządzenia nr 73/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego,
 5. rozporządzenia nr 74/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego,
 6. rozporządzenia nr 75/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego,
 7. rozporządzenia nr 76/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego,
 8. rozporządzenia nr 77/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego,
 9. rozporządzenia nr 78/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego,
 10. uchwały nr XXIX/507/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie: utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i nadania jej statutu,
 11. niniejszego regulaminu.

§ 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
 2. oddziałach – należy przez to rozumieć oddziały określone w § 5 ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszego regulaminu,
 3. kierownikach – należy przez to rozumieć kierowników oddziałów,
 4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
 5. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Start typing and press Enter to search

Skip to content