Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Na podstawie § 11 ust. 4 statutu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/507/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie: utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i nadania jej statutu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 1/2009 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, głównemu księgowemu, kierownikom oddziałów, oraz wszystkim pozostałym pracownikom jednostki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Start typing and press Enter to search

Skip to content