CZĘŚĆ PIERWSZA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ III
ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY

§ 7. 1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania i działalności Zespołu Parków i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

§ 8. Zastępca dyrektora wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez dyrektora, w tym również pełni zastępstwo na czas nieobecności dyrektora.

§ 9.1. Oddziałami kierują kierownicy, którzy są odpowiedzialni za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań.

§ 9.2. Kierownicy są w szczególności odpowiedzialni za:

  1. należyte zorganizowanie pracy i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz za porządek i dyscyplinę pracy,
  2. merytoryczną poprawność załatwianych spraw oraz ich zgodność z prawem , wytycznymi i dyspozycjami przełożonych,
  3. prawidłowość załatwianych przez siebie spraw.

§ 10.1. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:

  1. dokładną znajomość przepisów prawa obowiązującego na powierzonym im stanowisku pracy,
  2. właściwe stosowanie przepisów prawa proceduralnego i materialnego oraz instrukcji kancelaryjnej,
  3. terminowość załatwianych spraw,
  4. bezbłędne i prawidłowe przytaczanie w projektach pism: nazw, imion i nazwisk, obliczeń cyfrowych, danych statystycznych i innych danych,
  5. należyte załatwianie spraw obywateli,
  6. prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw, zbiorów zarządzeń, rejestrów i spisów spraw, pomocy urzędowych oraz wyposażenia biurowego.

§ 10.2. Pracownicy niezależnie od odpowiedzialności określonej w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za załatwianie spraw, zgodnie z wymogami z zakresu wiedzy fachowej, którą reprezentują.

§ 11. Pracownicy zatrudnieni w oddziałach pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od kierowników , a kierownicy pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od dyrektora oraz zastępcy dyrektora, zgodnie z kompetencjami ustalonymi przez dyrektora .

§ 12. Szczegółowy podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne ustala dyrektor.

§ 13. Dyrektor ustala zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich stanowisk pracy. Jeden egzemplarz tych ustaleń otrzymuje pracownik, natomiast drugi egzemplarz pozostaje w aktach osobowych pracownika.

Start typing and press Enter to search

Skip to content