CZĘŚĆ DRUGA
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW, ZADAŃ I UPRAWNIEŃ

§ 14. Do dyrektora należą następujące obowiązki, zadania i uprawnienia:

 1. Koordynowanie całości działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
 2. Reprezentowanie jednostki i występowanie do zainteresowanych z wnioskami, projektami oraz opiniami wyrażającymi stanowisko Zespołu Parków.
 3. Współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami gospodarczymi, organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie ochrony obszaru Zespołu Parków.
 4. Dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy oddziały merytoryczne i poszczególnych pracowników.
 5. Realizowanie polityki kadrowej, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami, dbałość o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji.
 6. Zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i dyscypliny pracy oraz załatwiania spraw obywateli.
 7. Dbałość o należyte warunki techniczne bhp i przeciwpożarowe w miejscach pracy oraz nadzór nad zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej.
 8. Opracowanie struktury organizacyjnej Zespołu Parków.

§ 15.1. Zastępca dyrektora koordynuje pracę stanowisk pracy i oddziałów wg ustalonego przez dyrektora podziału.

§ 15.2. Nadzór nad całością pracy Zespołu Parków w czasie nieobecności dyrektora sprawuje zastępca dyrektora, a jeżeli jest to niemożliwe pracownik każdorazowo wyznaczony przez dyrektora.

§ 16.1. Do zakresu działania i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy i oddziałów należy:

§ 16.2. Do zakresu głównego księgowego należy prowadzenie całości spraw finansowo – księgowych Zespołu Parków zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.), a w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Zespołu Parków dotyczących spraw finansowo – księgowych /art.45 ust.1 ustawy o finansach publicznych/.
 2. Sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości /art.45 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 45 ustawy o rachunkowości/.
 3. Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu finansów i rachunkowości /art.45 ust.1 ustawy o finansach publicznych/.
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami /art. 138 ustawy o finansach publicznych/.
 5. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu oraz innymi będącymi w dyspozycji jednostki /art. 45 ust.1 ustawy o finansach publicznych/.
 6. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę /art. 45 ust.1 ustawy o finansach publicznych/.
 7. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych /art. 45 ust.1 ustawy o finansach publicznych/.
 8. Zapewnienie terminowego ściągania należności i regulowania spłaty zobowiązań /art.45 ust.1 i art. 138 ustawy o finansach publicznych/.
 9. Analiza wykorzystania środków przydzielanych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki /art.45 ust.1, art. 106 i art. 138 ustawy o finansach publicznych/.
 10. Prowadzenie księgowości Zespołu Parków zgodnie z przepisami, zarządzeniami i instrukcjami w tym zakresie / art. 4 ustawy o rachunkowości/.
 11. Wykonywanie finansowej kontroli wewnętrznej jednostki /art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych/.
 12. Prowadzenie spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami/.
 13. Dokonywanie potrąceń podatku od wynagrodzeń oraz potrąceń z innych tytułów publiczno – prawnych i odprowadzanie ich do właściwych instytucji w ustalonych przepisami terminach /Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t.Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami oraz inne przepisy w zakresie dokonywania potrąceń od wynagrodzeń np. PKZP, PZU/.
 14. Dokonywanie analiz kwartalnych w zakresie gospodarki materiałowej i samochodowej oraz w zakresie realizacji procedur finansowych /art. 138 ustawy o finansach publicznych/.
 15. Kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych pracowników /Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późniejszymi zmianami /.
 16. Uzgadnianie stanu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzeń środków trwałych /art. 28 ustawy o rachunkowości/.
 17. Administrowanie nieruchomościami, lokalami i pomieszczeniami biurowymi (ewidencja, podatki, czynsze, ubezpieczenia) i prowadzenie całości dokumentacji z tego zakresu /art.106 ustawy o finansach publicznych/.
 18. Gromadzenie całości dokumentów finansowych Zespołu Parków, opisywanie rachunków i faktur, sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym oraz przekazywanie do podpisu dyrektorowi /art. 20 ustawy o rachunkowości/.
 19. Sprawdzanie zgodności, zasadności i celowości dokonywanych zakupów, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych /art. 138 ust. 1 ustawy o finansach publicznych/.
 20. Pobieranie z banków środków pieniężnych niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej, dokonywanie wypłat i gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki kasowej /art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)/.
 21. Sporządzanie list płac, zasiłków, nagród oraz innych składników wynagrodzeń /art.77 Kodeksu Pracy/.
 22. Odprowadzanie należnych składek do ZUS oraz składanie obowiązujących deklaracji w ustalonych terminach /Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11 poz.74/.
 23. Prowadzenie całokształtu spraw wynikających z umów zleceń/o dzieło /art. 45 ust.1 ustawy o finansach publicznych/.
 24. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej – gromadzenie wniosków o udzielanie zapomóg oraz innych świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – j.t. Dz. U z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami/.
 25. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji z przeprowadzanych okresowo inwentaryzacji /art. 26 ustawy o rachunkowości/.
 26. Ewidencjonowanie mienia Zespołu Parków /art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz obowiązujące w jednostce procedury w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi/ w tym:
  1. prowadzenie na bieżąco kartotek środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, pozostających w dyspozycji Zespołu, dokumentowanie ich obrotu (protokoły przekazania, miejsce użytkowania itp.),
  2. prowadzenie kart ewidencyjnych osobistego wyposażenia pracowników,
  3. bieżące aktualizowanie stanu mienia Zespołu protokołami ich zużycia.
 27. Prowadzenie gospodarki samochodowej – ewidencja i kontrola kart drogowych i rozliczeń paliwa /art. 106 ust. 4 i art. 138.ust.2 ustawy o finansach publicznych/.
 28. Opracowywanie miesięcznych i kwartalnych informacji dotyczących zakupu i zużycia paliwa /art. 45 o finansach publicznych/.
 29. Opracowywanie kwartalnych informacji dotyczących zużycia materiałów biurowych, wykorzystania samochodów służbowych oraz przeprowadzonych rozmów telefonicznych /art. 45, art. 106 i art. 138 ustawy o finansach publicznych oraz obowiązujące w jednostce procedury gospodarowania środkami publicznymi/.
 30. Realizacja innych zadań niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym:
  1. przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań finansowych,
  2. prowadzenie książki i bieżące ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania
  3. prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz gromadzenie dowodów uprawniających do ich wypłaty,
  4. prowadzenie całości spraw z zakresu ubezpieczeń na życie pracowników,
  5. organizowanie spraw związanych z powoływaniem komisji do spraw zamówień publicznych przy realizacji wydatków nie przekraczających 14 000 EURO,
  6. ewidencjonowanie środków transportu i prowadzenie spraw związanych z ich ubezpieczeniem,
  7. prowadzenie prenumeraty dzienników i czasopism, organizacja i nadzór nad ich wykorzystaniem i przechowywaniem.

§ 16.3. Zakres działania oddziału d/s edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i organizacyjnych obejmuje następujące zagadnienia:

– Wieloosobowe stanowisko pracy ds. edukacji ekologicznej i organizacyjnych

 1. Organizację działalności edukacyjnej oraz prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parków krajobrazowych /art.105 ust.4 pkt 2 oraz art.107 ust.2 pkt 6 ustawy/ poprzez:
  1. aktualizowanie „Programu edukacji przyrodniczej” uwzględniającego współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
  2. realizację programu edukacji przyrodniczej ukierunkowanego na rzecz szkół , bibliotek, organizacji kulturalnych i turystycznych,
  3. udział w organizowaniu akcji związanych z ochroną środowiska,
  4. prowadzenie ewidencji grup korzystających z różnych form edukacji w siedzibie jednostki,
  5. przekazywanie na rzecz szkół i bibliotek, organizacji kulturalnych i turystycznych, publikacji i wydawnictw związanych z działalnością parków krajobrazowych,
  6. wyznaczanie i wykorzystanie ścieżek dydaktycznych,
  7. współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności wydawniczej,
  8. współpracę ze środkami masowego przekazu,
  9. udostępnianie posiadanych zbiorów literatury fachowej i publikacji,
  10. organizację wykorzystania i eksponowania wystaw.
  11. organizację działalności edukacyjnej w ramach wykorzystania sali dydaktycznej w Krzyżanowicach Średnich,
  12. współpracę z instytucjami i organizacjami prowadzącymi edukację ekologiczną, w tym z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych,
  13. prowadzenie szerokich działań informacyjnych dotyczących przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody w tym informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody /art.107 ust.2 pkt 5 ustawy/.
 2. Prowadzenie planowych kontroli wewnętrznych w ramach jednostki.
 3. Obsługę sekretariatu w siedzibie jednostki w Kielcach i Krzyżanowicach Średnich.
 4. Prowadzenie spraw kancelaryjnych, a w szczególności: odbieranie, przyjmowanie i wysyłanie przygotowanej przez oddziały korespondencji – rozdział korespondencji zgodnie z dekretacją, ewidencjonowanie korespondencji zgodnie z dyspozycją dyrektora, zakup oraz kwartalne rozliczanie zużycia znaczków pocztowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej.
 6. Protokołowanie narad pracowniczych i zebrań pracowniczych.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji jednostki – zakup sprzętu i oprogramowania, spis programów itp.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu współdziałania i kontaktów z innymi jednostkami.
 9. Zamawianie, rejestrowanie pieczęci urzędowych i stempli oraz ich likwidacja.
 10. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 11. Przygotowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, dyspozycji, decyzji dyrektora, regulaminu i statutu jednostki, itp.
 12. Ewidencjonowanie przepisów prawa miejscowego dotyczących Zespołu Parków.
 13. Prowadzenie spraw „różnych” nie należących do właściwości innych oddziałów.
 14. Prowadzenie spraw z zakresu bhp i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu szkolenia pracowników.
 16. Prowadzenie spraw z zakresu planowania i wykorzystania urlopów wypoczynkowych, i szkoleniowych.
 17. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników oraz dokonywanie analiz w zakresie jego wykorzystania przez poszczególnych pracowników.
 18. Ewidencjonowanie i prowadzenie spraw dotyczących umundurowania.
 19. Zgłaszanie na bieżąco usterek wynikających z użytkowania lokali oraz napraw sprzętu.
 20. Zabezpieczenie i ochrona pomieszczeń w siedzibie Zespołu Parków w Kielcach i Krzyżanowicach Średnich.
 21. Nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi i innymi składnikami majątkowymi w siedzibach jednostki.
 22. Sporządzanie i przedkładanie do akceptacji tygodniowych harmonogramów wyjazdów służbowych.
 23. Przeprowadzanie weryfikacji sprzętu w jednostce pod kątem przydatności, brakowanie zużytych materiałów i sprzętu.
 24. Sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały biurowe oraz środki czystości.
 25. Załatwianie na bieżąco spraw związanych z nadzorem i eksploatacją budynków (naprawy, przeglądy, prowadzenie książki obiektów, nadzór nad pracami porządkowymi, pielęgnacyjnymi oraz inne sprawy organizacyjne).
 26. Prowadzenie ewidencji osobowej, w tym:
  • legitymacje służbowe,
  • akta osobowe pracowników,
  • świadectwa pracy, zaświadczenia itp.
 27. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji osobowej przyjmowanych, i zwalnianych pracowników:
  • nabór pracowników,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  • praktyki, staże,
  • przeglądy kadrowe, oceny okresowe.
 28. Prowadzenie spraw z zakresu nagradzania i awansowania pracowników, nagród jubileuszowych, i innych świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy.
 29. Prowadzenie szczegółowej ewidencji pracowników.
 30. Realizacja zadań związanych z aktualizacją zakresów czynności pracowników.
 31. Realizacja zadań z zakresu sporządzania rocznych planów pracy i planów kontroli.
 32. Gromadzenie i przechowywanie w siedzibie /w miejscu eksploatacji sprzętu/, kart gwarancyjnych, instrukcji eksploatacyjnych, licencji na oprogramowanie, zakupionego sprzętu biurowego, po włączeniu go do użytkowania.
 33. Usuwanie na bieżąco usterek wynikających z użytkowania lokali oraz naprawy sprzętu.
 34. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami i korzystaniem przez naszą jednostkę ze środowiska.
 35. Prowadzenie archiwum zakładowego, koordynacja nad prawidłowym archiwizowaniem akt.
 36. Nadzór nad wykorzystaniem pokoi w Krzyżanowicach Średnich
 37. Opracowanie projektu aktu powołania Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, przygotowywanie posiedzeń oraz prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących Rady /art. 99 ustawy/.

– Wieloosobowe stanowisko pracy ds. edukacji ekologicznej.

 1. Organizację działalności edukacyjnej oraz prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parków krajobrazowych /art.105 ust.4 pkt 2 oraz art.107 ust.2 pkt 6 ustawy/ poprzez:
  1. opracowanie i aktualizowanie „Programu edukacji przyrodniczej” uwzględniającego współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
  2. realizację programu edukacji przyrodniczej ukierunkowanego na rzecz szkół , bibliotek, organizacji kulturalnych i turystycznych,
  3. udział w organizowaniu akcji związanych z ochroną środowiska,
  4. prowadzenie ewidencji grup korzystających z różnych form edukacji w siedzibie jednostki,
  5. przekazywanie na rzecz szkół i bibliotek, organizacji kulturalnych i turystycznych, publikacji i wydawnictw związanych z działalnością parków krajobrazowych,
  6. wyznaczanie i wykorzystanie ścieżek dydaktycznych,
  7. współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności wydawniczej,
  8. współpracę ze środkami masowego przekazu,
  9. współpracę z instytucjami i organizacjami prowadzącymi edukację ekologiczną, w tym z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych
  10. udostępnianie posiadanych zbiorów literatury fachowej i publikacji,
  11. organizację wykorzystania i eksponowania wystaw.
  12. organizację działalności edukacyjnej w ramach wykorzystania sali dydaktycznej w Kielcach.
  13. prowadzenie szerokich działań informacyjnych dotyczących przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody w tym informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody /art.107 ust.2 pkt 5 ustawy/.

– Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony przyrody.

 1. Przygotowanie materiałów z zakresu ochrony przyrody – do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin dotyczących obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego /art.105 ust. 4 pkt 5 ustawy/.
 2. Inwentaryzację siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk /art.107 ust.2 pkt 1 ustawy/.
 3. Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego /art.107 ust.2 pkt 2 ustawy/.
 4. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody: /art.107 ust.2 pkt 3 ustawy/
 5. Realizację zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody /art.107 ust.2 pkt 4 ustawy/ poprzez:
  1. ewidencję występujących form ochrony przyrody,
  2. wnioskowanie o objęcie ochroną nowych obiektów przyrody żywej.
 6. Przedkładanie wniosków i propozycji do projektów planu ochrony parków krajobrazowych /art.19 ust.1 pkt 3 ustawy/.
 7. Współdziałanie w zakresie ochrony przyrody przy realizacji prac związanych ze sporządzaniem i aktualizacją planów ochrony parków krajobrazowych /art.19 ust. 1 pkt 3, ust.2, art. 20 ust.1 oraz ust.4ustawy /.
 8. Bieżącą współpracę z samorządami, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, zarządcami obszaru parków krajobrazowych, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami, mającymi związek z ich ochroną /art. 105 ust. 4 pkt 4 oraz art.107 ust.2 pkt 7 ustawy/ oraz parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i zagranicą.
 9. Prowadzenie szerokich działań informacyjnych dotyczących przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody w tym informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody /art.107 ust.2 pkt 5 ustawy/.

§ 16.5. Zakres działania oddziału ds. ochrony krajobrazu obejmuje odpowiednio następujące zagadnienia:

 1. Koordynowanie całości prac związanych ze sporządzaniem i aktualizacją planów ochrony parków krajobrazowych oraz przedkładanie wniosków i propozycji do projektów planu ochrony parków krajobrazowych /art.19 ust. 1 pkt 3, ust.2, art. 20 ust.1 oraz ust.4ustawy /.
 2. Przygotowywanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin dotyczących obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego /art. 105 ust.4 pkt 5 ustawy/.
 3. Współpracę z samorządami, jednostkami organizacyjnymi, zarządcami obszaru parków krajobrazowych, organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami, mającymi związek z ich ochroną /art. 105 ust. 4 pkt 4 oraz art.107 ust.2 pkt 7 ustawy/ oraz parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i zagranicą /dot całej jednostki/.
 4. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody w tym informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody /art.107 ust.2 pkt 5 ustawy/.
 5. Popularyzację i promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych oraz rekreacyjnych poprzez:
  1. organizację i realizację całości zadań z zakresu działalności wydawniczej,
  2. popularyzację i upowszechnianie ochrony przyrody, z uwzględnieniem celów turystycznych i rekreacyjnych,
  3. udział w organizowaniu akcji związanych z ochroną środowiska.
  4. wyznaczanie i wykorzystanie ścieżek dydaktycznych./ art.105 ust.4 pkt.2 ustawy oraz art.107 ust.2 pkt 6 ustawy/.
 6. Prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach oraz wśród miejscowego społeczeństwa w ramach „Programu edukacji ekologicznej” / art.105 ust.4 pkt 2 oraz art.107 ust.2 pkt 6 ustawy/.
 7. Przygotowywanie wniosków o objęcie ochroną obiektów przyrody nieożywionej /art.107 ust.2 pkt 4 ustawy/.
 8. Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego /art.107 ust.2 pkt 2 ustawy/.
 9. Prowadzenie prac związanych z udostępnianiem i oznakowaniem parków oraz obiektów poddanych szczególnej ochronie, a także mających znaczenie edukacyjne /art.105 ust.4 pkt.2 ustawy oraz art.107 ust.2 pkt 4 i 6 ustawy/.
 10. Gromadzenie dokumentacji i inwentaryzację wartości historycznych, kulturowych, etnograficznych oraz krajobrazowych z podziałem na poszczególne bloki tematyczne, obejmującą:
  1. sporządzenie rejestrów tematycznych,
  2. wykonanie dokumentacji zdjęciowej,
  3. opracowanie map występowania,
  4. sporządzenie opisów zawierających charakterystykę poszczególnych obiektów, z uwzględnieniem zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych,
  5. opracowanie całości materiałów tekstowych i mapowych w programie WORD, COREL na CD lub DVD / art.107 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy/.
 11. Inwentaryzację zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej /art.107 ust.2 pkt 1 ustawy/.
 12. Bieżąca aktualizacja i nadzór nad właściwym funkcjonowaniem strony internetowej, i Biuletynu Informacji Publicznej.
 13. Prowadzenie ewidencji oraz dystrybucji wydawnictw /art.105 ust.4 pkt.2 ustawy oraz art.107 ust.2 pkt 6 ustawy/.

§ 17.1. Zadania wspólne dla wszystkich oddziałów i głównego księgowego.
Wszystkie oddziały i stanowiska pracy podejmują działania w zakresie:

 1. Realizacji zadań określonych w aktach prawnych naczelnych organów władzy i administracji publicznej, jak również przepisów prawa miejscowego.
 2. Przygotowywania niezbędnych materiałów i wykonywania czynności organizacyjnych stosownie do bieżących zadań Zespołu Parków.
 3. Współdziałania wewnętrznego pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
 4. Przygotowywania sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań.
 5. Realizacji zadań obronności kraju, w tym obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie ustalonym szczegółowymi przepisami.
 6. Organizowania i podejmowania niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
 7. Przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia Zespołu Parków.
 8. Terminowego załatwiania składanych przez Obywateli podań, skarg, wniosków oraz postulatów.
 9. Nadzoru i pełnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt stanowiący własność Zespołu Parków.
 10. Stosowania procedur określonych w ustawie zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót.
 11. Przestrzegania zasad obowiązującej ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 12. Pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie zgodnie z ewidencją mienia Zespołu Parków.
 13. Bieżącej archiwizacji prowadzonych akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w jednostce wydanych przez dyrektora.

§ 17.2. W przypadkach uzasadnionych prawidłową organizacją pracy dyrektor może dokonywać łączenia lub przesunięcia niektórych zadań pomiędzy poszczególnymi oddziałami.

Start typing and press Enter to search

Skip to content