CZĘŚĆ TRZECIA
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ TRYB ICH ZAŁATWIANIA

§ 18.1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Zespołu Parków oraz wnoszone ustnie do protokółu podlegają zarejestrowaniu w rejestrze skarg i wniosków prowadzonych w sekretariacie w Kielcach.

§ 18.2. Dyrektor i jego zastępca oraz pracownicy Zespołu Parków przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

§ 18.3. Kwalifikacji skarg dokonuje dyrektor oraz wyznaczone przez niego osoby.

§ 18.4. Załatwienie oraz prowadzenie rejestrów załatwionych skarg i wniosków należy do właściwych oddziałów.

§ 18.5. W przypadku, kiedy sprawa dotyczy rzeczowego zakresu działania dwóch lub więcej oddziałów dyrektor ustala zespół koordynujący, odpowiedzialny za załatwienie sprawy w terminie i udzielenie odpowiedzi. Za stronę merytoryczną odpowiadają oddziały współpracujące, każdy w swoim zakresie działania.

Start typing and press Enter to search

Skip to content