Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych współpracuje z samorządami terytorialnymi w zakresie polityki przestrzennej, działalności inwestycyjnej oraz problematyki ochrony przyrody i środowiska.

Współpraca obejmuje w szczególności:

  • udział w sesjach oraz Komisjach Ochrony Środowiska Rad Gminnych i Rad Powiatowych;
  • prowadzenie działań informacyjnych w zakresie prawnych i merytorycznych zasad dokonywania uzgodnień wynikających z przepisów obowiązujących na terenie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych;
  • dokonywanie uzgodnień i opiniowanie zadań gospodarczych objętych wnioskami i projektami lokalizacji inwestycji;
  • przygotowywanie wytycznych i wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i udział w ich uzgadnianiu;
  • inwentaryzację obiektów kultury materialnej i miejsc pamięci narodowej;
  • typowanie obiektów do objęcia ochroną w drodze uznania za pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, czy zespoły przyrodniczo – krajobrazowe;
  • opracowywanie materiału informacyjnego w zakresie agroturystyki.

Start typing and press Enter to search

Skip to content