„Szkolenia edukacyjne – Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

 In edukacyjne

„Szkolenia edukacyjne – Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

Uzupełnieniem realizowanego w okresie od marca do listopada 2015r. projektu przyrodniczego dotyczącego ochrony popielic, były zorganizowane dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Kielce, szkolenia edukacyjne. Projektem objętych zostało 5 niżej wymienionych placówek oświatowych:

  • Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, Kielce,
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im Stefana Artwińskiego, ul Wróbla 5, Kielce,
  • Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Ireny Sendlerowej,  ul. Targowa 3, Kielce,
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego,
    ul. Wojewódzka 12, Kielce,
  • Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Czwartaków, ul. Szymanowskiego 5, Kielce.

W ramach realizacji zadania odbyły się zajęcia studyjne w szkołach oraz wyjazdowe warsztaty terenowe.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Celem projektu było zapoznanie uczniów z rodziną popielicowatych, ich biologią i ekologią oraz uwarunkowaniami ochrony. Projekt zakładał również zbudowanie pozytywnego wizerunku popielicy i miał wzbudzić sympatię do tych małych gryzoni. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i stanowiły wyjątkową okazję do poznania tej grupy ssaków. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych zabawach (rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, malowanie oraz robienie prac plastycznych).

Zorganizowanych zostało 20 jednogodzinnych szkoleń kameralnych, oraz 5 wyjazdowych warsztatów terenowych.

Każde szkolenie studyjne zawierało 3 elementy:

Część teoretyczną, która obejmowała m.in.:

  • Zapoznanie uczniów z tematem szkolenia i zasadami obowiązującymi na zajęciach.
  • Krótką prezentację multimedialną umożliwiającą zapoznanie uczniów z gatunkami popielicowatych występujących w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenu objętego projektem „Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” (gmina Daleszyce, obręb Niwy Daleszyckie).
  • Omówienie rocznego i dobowego cyklu życia, biologii i ekologii popielicowatych oraz zagrożeń i możliwości ochrony tej grupy ssaków.

Cześć praktyczną: Klasy podzielone zostały na mniejsze grupy, w których miały do wykonania określone zadanie. Dla grup w klasach młodszych (I-II) zadania łączyły w sobie zdobytą wiedzę oraz umiejętności manualne. Dzieci miały do namalowania sceny z życia popielic, ich ochrony czy też zagrożeń. Do tego celu wykorzystano zakupione w ramach projektu materiały biurowe: bloki, farby, pędzle i  kredki. Klasy starsze (IV-VI) miały za zadanie przygotować na podstawie zdobytej na zajęciach wiedzy, krotką charakterystykę popielicowatych. Do tego celu wykorzystano przygotowany przez prelegentów wzór CV popielicy, w ramach którego dzieci miały wykonać w/w zadanie.

Podsumowanie, które zawierało prezentację wyników prac poszczególnych grup oraz ich omówienie. Jeszcze raz nawiązano do znaczenia tych gryzoni w ekosystemach leśnych.

W każdej z w/w szkół, odbyły się 4 zajęcia studyjne dla dwóch grup wiekowych: klas I – II oraz IV- VI.

W 5 wyjazdowych zajęciach terenowych, które odbyły się w miesiącu wrześniu i październiku 2015r. wzięły udział wybrane klasy z w/w placówek oświatowych.
W trakcie pięciogodzinnych warsztatów terenowych, dzieci mogły zobaczyć siedlisko przyrodnicze charakterystyczne dla ssaków z rodziny popielicowatych, a także poznać sposoby ochrony tej grupy zwierząt w praktyce. Uczestnicy poznali zagrożenia jakie czekają na te gryzonie w ich środowisku naturalnym oraz metody ich minimalizowania.

Zajęcia odbywały się na terenie siedziby terenowej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Niwach Daleszyckich oraz w okolicznych lasach objętych projektem, administrowanych przez Nadleśnictwo Daleszyce.

Dzieciaki były zachwycone i przeszczęśliwe – szczególnie te, którym na żywo udało się zobaczyć popielicę. Na zakończenie przygody z tymi uroczymi zwierzątkami odbyły się ogniska. Uczestnicy warsztatów terenowych otrzymali za udział  w szkoleniach związanych z projektem, upominki – maskotki popielicy.

Z projektu edukacyjnego  skorzystało łącznie 455 osób. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych przyrodników i edukatorów.

Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, mogliśmy zapewnić szkołom m.in bezpłatny przejazd na zajęcia terenowe, zakupić niezbędne materiały do przeprowadzenia szkoleń, czy wykonać maskotki „popielicy”, które zostały symbolem projektu.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content