REZERWAT „POLANA POLICHNO” ZOSTAŁ POWIĘKSZONY

 w Aktualności

Miło nam poinformować, że z inicjatywy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych powiększono areał rezerwatu „Polana Polichno” w Kozubowskim Parku Krajobrazowym. Jego powierzchnia została zwiększona z 9,46 ha do 36 ha. Ochroną objęto przylegające do dotychczasowych granic rezerwatu drzewostany dębowe, będące siedliskiem jelonka rogacza – jednego z największych chrząszczy w Polsce. Działanie to pozwoli na zachowanie w dobrej kondycji populacji tego niezwykle rzadkiego gatunku owada.
Rezerwat utworzono w 1974 roku w celu ochrony unikalnego siedliska roślinności stepowej. Murawy stepowe, charakterystyczne dla Ponidzia, są piękne, malownicze i bardzo bogate pod względem florystycznym.
Istnienie muraw stepowych, zależy od działalności człowieka. Bez wypasu, czy koszenia murawy stepowe giną i zarastają krzewami oraz drzewami, a w końcu przekształcają się w las. Formacje te występują na tym obszarze od tysiącleci i dopiero ostatnie kilkadziesiąt lat, odkąd zrezygnowano z użytkowania muraw, bardzo im zaszkodziło.
Regularne wykonywanie zabiegów ochrony czynnej i systematyczne usuwanie pojawiających się siewek i odrośli drzew i krzewów, umożliwia utrzymanie licznej populacji roślin stepowych i storczyków.
Szczególne znaczenie na tym terenie mają stanowiska storczyków – roślin niezwykle rzadkich, ginących, których rozwój jest bardzo powolny. Takie „storczykowe murawy” są w Polsce rzadko spotykane, dlatego też zostały wyróżnione w europejskiej sieci obszarów chronionych „Natura 2000”, jako szczególnie cenne – priorytetowe.
Na obszarze chronionym występują następujące gatunki storczyków: storczyk purpurowy, storczyk kukawka, obuwik pospolity, buławnik czerwony, buławnik wielkokwiatowy.
Poza storczykami spotkać można również groszek pannoński, mający tutaj jedyne stanowisko w Polsce, a także: len włochaty, miłek wiosenny, wisienkę stepową, podkolan zielonawy oraz dziewięćsił bezłodygowy.
Murawy stepowe, m.in. kompleks chroniony w rezerwacie „Polana Polichno”, są niezwykle bogatymi florystycznie zbiorowiskami oraz siedliskiem wielu unikalnych gatunków roślin. Ich piękno zachwyca, a zapach urzeka. Pomimo, że nie są w pełni naturalne, istnieją od tysiącleci, dzięki współdziałaniu człowieka z przyrodą.

To najstarsze „zabytki” naszych ziem – szanujmy je i podziwiajmy!

Zobacz również

Start typing and press Enter to search