„Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

 In przyrodnicze

„Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: 01.03.2015r. do 15.11.2015 r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 102 ha. Projekt realizowany jest na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i częściowo Obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko – Orłowińskie PLH260040, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce, obręb Niwy Daleszyckie. Grunty, na których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa
i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Daleszyce, Leśnictwo Sieraków.

Całkowity koszt zadania: 23 548,83 zł (brutto), wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi – 21 150,00 zł.

Cele projektu:

Projekt ma na celu ochronę ssaków z rodziny popielicowatych (Gliridae) zwanych również pilchowatymi. Są to małe gryzonie (wielkość 8-20 cm) prowadzące nocny tryb życia.

W Polsce występują 4 gatunki popielicowatych: popielica (Glis glis), orzesznica (Mauskardinus avellanarius), żołędnica (Eliomys quercinus) i koszatka (Dryomys nitedula). Wszystkie z nich ze względu na nieliczne występowanie objęte są prawną ochroną gatunkową.

Lasy porastające teren, na którym będzie realizowany projekt, należą do jednego z większych kompleksów leśnych zajmujących południową część Pasma Łysogórskiego. W składzie gatunkowym dominuje buk, jodła, sosna oraz dąb. Teren jest zróżnicowany pod względem rzeźby: znajdują się tu garby, przełomy, kotliny oraz doliny rzeczne.

W ramach ochrony pilchowatych, na potrzeby projektu, zakupiono 200 sztuk specjalistycznych budek, które stanowić będą uzupełnienie naturalnych schronień dla tych zwierząt, a w przyszłości będą także miejscem ich rozrodu.

W miesiącu czerwcu, budki zostały rozwieszone na pniach drzew, w lasach Nadleśnictwa Daleszyce. Wszystkim punktom lokalizacji budek nadano współrzędne GPS.

Kolejnym etapem projektu będzie inwentaryzacja gatunków popielicowatych występujących na obszarze Leśnictwa Sieraków w miejscach potencjalnie dogodnych
dla ich bytowania. Metodą służącą obserwacji gatunków będzie, określenie stopnia wykorzystania, rozwieszonych wcześniej budek, prowadzone w okresie od lipca do września 2015 roku. Łącznie na potrzeby inwentaryzacji planowane jest przeprowadzenie 96 godzin kontroli terenowych, które wykonane zostaną do 31 października 2015 roku.

Kontrole będą odbywać się w tych samych miejscach, tak aby stworzyć możliwości rozpoznania każdej lokalizacji miejsca objętego projektem w różnych okresach fenologicznych z wyłączeniem zimy.

Metody badań terenowych obejmować będą:

 1. Ewentualną bezpośrednią obserwację ssaków bytujących w skrzynkach i określenie gatunku na podstawie charakterystycznych cech wyglądu tj.: długości ciała i ogona oraz koloru futerka.
 2. Obserwację gniazd w skrzynkach i określenie gatunku na podstawie ich budowy.
 3. Obserwację charakterystycznych śladów bytowania na podstawie między innymi: obecności odchodów, obecności śladów żerowania (szczątki ptaków, skorupki jaj, charakterystyczne zgryzy na orzeszkach: bukowych – popielice i laskowych – orzesznice, etc),
 4. Nocne nasłuchy charakterystycznych odgłosów żerowania w okresie aktywności gatunku (popielica).
 5. Wywiady z mieszkańcami domów znajdujących się w pobliżu obszaru objętego projektem.

Inwentaryzacja pozwoli na:

 • stwierdzenie występujących na obszarze projektu gatunków pilchowatych,
 • poznanie stopnia zasiedlenia wywieszonych budek,
 • określenie stanu i ewentualnie liczebności populacji gatunków,
 • wskazanie miejsc szczególnie cennych dla tej grupy zwierząt,
 • określenie ewentualnych zagrożeń stwierdzonych gatunków,
 • zaproponowanie najkorzystniejszych sposobów ochrony,
 • opracowanie mapy rozmieszczenia występujących ssaków na terenie objętym projektem.

Efektem końcowym zadania będzie wykonanie:

 1. Mapy rozmieszczenia pilchowatych z terenu objętego projektem w formacie JPG lub PDF oraz w postaci plików SHP.
 2. Opracowania, dotyczącego przeprowadzonej inwentaryzacji w/w ssaków na badanym obszarze.

popielica1            popielica2            popielica3

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content