„Ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

 In przyrodnicze

„Ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: 15.04.2016r. do 15.11.2016 r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 249 ha. Projekt realizowany jest na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i częściowo Obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko – Orłowińskie PLH260040, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce, obręb Niwy Daleszyckie i Widełki, w gminie Bieliny, obręb Makoszyn. Grunty, na których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Daleszyce, Leśnictwo Sieraków oraz Nadleśnictwo Łagów, Leśnictwo Widełki.

Całkowity koszt zadania: 22 800,00 zł (brutto), wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi – 18 240,00 zł.

Cele projektu:

Ochrona ssaków z rodziny popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności:

 • Zwiększenie różnorodności i liczby schronień dla tej grupy zwierząt w terenie.
 • Rozpoznanie występujących gatunków z rodziny popielicowatych, określenie liczebności i stanu populacji, wskazanie ewentualnych zagrożeń i zaproponowanie sposobów ochrony, przygotowanie mapy rozmieszczenia stwierdzonych gatunków.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

 1. Wykonanie prac terenowych obejmujących:
 • rozwieszenie 200 sztuk specjalistycznych budek dla popielicowatych w lasach Nadleśnictwa Łagów, Leśnictwo Widełki (obręb ewidencyjny Widełki gm. Daleszyce oraz Makoszyn gm. Bieliny). Budki będą rozwieszone głównie w starych lasach liściastych i mieszanych z niewielką ilością naturalnych schronień (typu: dziuple, budynki, ptasie gniazda), najkorzystniej w pobliżu dróg leśnych, dzięki czemu późniejsza kontrola stopnia ich zajętości będzie mogła przebiegać w sposób możliwie prosty. Wszystkim punktom lokalizacji budek lęgowych nadane zostaną współrzędne GPS,
 • oczyszczenie ze starych gniazd 200 sztuk budek zawieszonych w 2015r. w lasachNadleśnictwa Daleszyce, Leśnictwo Sieraków (obręb ewidencyjny Niwy). Prace pozwolą na określenie składu gniazd tj. rodzaju materiału wykorzystywanego przez popielicowate do ich budowy. Skład gniazd porównany ze strukturą roślinności w otoczeniu budki, pozwoli na uzyskanie informacji o preferencjach siedliskowych gatunków,
 • inwentaryzację gatunków z rodziny popielicowatych występujących na obszarze Leśnictwa Widełki i Sieraków, w miejscach potencjalnie dogodnych dla ich bytowania. Metodą służącą obserwacji gatunków będzie, kontrola zajętości, czyli określenie stopnia wykorzystania, rozwieszonych wcześniej budek. Kontrole powinny odbywać się w tych samych miejscach, tak aby stworzyć możliwość rozpoznania każdej lokalizacji miejsca objętego projektem w różnych okresach fenologicznych z wyłączeniem zimy.

Metody badań terenowych obejmować będą:

 • Ewentualną bezpośrednią obserwację ssaków bytujących w skrzynkach i określenie gatunku na podstawie charakterystycznych cech wyglądu tj.:
 1. długości ciała i ogona,
 2. koloru futerka,
 • Obserwację gniazd w skrzynkach i określenie gatunku na podstawie ich budowy.
 • Obserwację charakterystycznych śladów bytowania na podstawie:
  1. obecności odchodów,
  2. obecności śladów żerowania (szczątki ptaków, skorupki jaj, charakterystyczne zgryzy na orzeszkach: bukowych – popielice i laskowych – orzesznice, etc),
 • Nocne nasłuchy charakterystycznych odgłosów żerowania w okresie aktywności gatunku (popielica),
 • Wywiady z mieszkańcami domów znajdujących się w pobliżu obszaru objętego projektem.

Inwentaryzacja ma na celu:

 • stwierdzenie występujących na obszarze projektu gatunków popielicowatych,
 • poznanie stopnia zasiedlenia wywieszonych budek,
 • określenie stanu i ewentualnie liczebności populacji gatunków,
 • wskazanie miejsc szczególnie cennych dla tej grupy zwierząt,
 • poznanie preferowanych siedlisk,
 • określenie rodzaju materiału wykorzystywanego (preferowanego) do budowy gniazd,
 • określenie ewentualnych zagrożeń stwierdzonych gatunków,
 • zaproponowanie najkorzystniejszych sposobów ochrony,
 • przygotowanie mapy rozmieszczenia występujących ssaków na terenie objętym projektem.

Przeprowadzone prace terenowe udokumentowane zostaną zrobionymi zdjęciami.

 1. Wykonanie prac kameralnych obejmujących:
 • analizę informacji zebranych w trakcie prac inwentaryzacyjnych,
 • przygotowanie mapy rozmieszczenia pilchowatych w formacie JPG lub PDF oraz
  w postaci plików SHP,
 • zestawienie dokumentacji zdjęciowej,
 • sporządzenie opracowania tekstowego.

Do zadań Wykonawcy należy:

 1. Przeprowadzenie prac terenowych obejmujących: Rozmieszczenie w terenie – Leśnictwo Widełki (obręb ewidencyjny Widełki gm. Daleszyce oraz Makoszyn, gm. Bieliny) 200 sztuk budek po wcześniejszym uzgodnieniu miejsc ich lokalizacji z Nadleśnictwem Łagów. Nadanie wszystkim punktom lokalizacji budek lęgowych współrzędnych GPS. Prace muszą być wykonane w miesiącu czerwcu 2016r.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu protokół z rozmieszczenia budek, potwierdzony przez Nadleśnictwo Łagów.

 1. Oczyszczenie ze starych gniazd, 200 sztuk budek zawieszonych w 2015r. w lasach Nadleśnictwa Daleszyce, Leśnictwo Sieraków (obręb ewidencyjny Niwy). Prace muszą być wykonane do dnia 5 lipca 2016r. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych prac, potwierdzony przez Nadleśnictwo Daleszyce.
 2. Wykonanie inwentaryzacji gatunków popielicowatych występujących na obszarze Leśnictwa Widełki i Sieraków poprzez zbadanie stopnia zajętości 400 sztuk budek.

Wszystkie kontrole terenowe i badania muszą zostać wykonane do dnia 31
października 2016r.

 1. Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej obejmującej prowadzone prace terenowe.
 1. Przeprowadzenie prac kameralnych obejmujących:
 1. Analiza informacji zebranych w trakcie prac inwentaryzacyjnych.
 2. Przygotowanie mapy rozmieszczenia popielicowatych w formacie JPG lub PDF oraz
  w postaci plików SHP.
 3. Zestawienie wykonanej w trakcie prac terenowych dokumentacji zdjęciowej.
 4. Sporządzenie 3 kompletów opracowania tekstowego dotyczącego przeprowadzonej inwentaryzacji w/w ssaków na badanym obszarze, zawierającego m.in:
 • zestawienie stwierdzonych gatunków popielicowatych,
 • określenie stanu i liczebności populacji,
 • wskazanie miejsc szczególnie cennych dla tej grupy zwierząt,
 • wskazanie preferowanych siedlisk,
 • określenie rodzaju materiału wykorzystywanego (preferowanego) do budowy gniazd,
 • zestawienie zagrożeń stwierdzonych gatunków,
 • wskazanie najkorzystniejszych sposobów ochrony.

Zakończenie całości prac związanych z realizacją Zadania – prace terenowe + prace kameralne (mapy i opracowania) powinno nastąpić w terminie do dnia 15 listopada 2016r.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content