Ochrona i reintrodukcja rzadkiego i zagrożonego gatunku jaskra illiryjskiego (Ranunculus illyricus)

 w Aktualności

Niewiele osób wie, że na Ponidziu rośnie rzadka i zagrożona roślina jaskier illiryjski.
Jak wszystkie jaskry jest rośliną trującą. Najłatwiej odnaleźć go w maju, kiedy kwitnie, ponieważ wtedy jego błyszczące,niewielkie, złocistożółte kwiaty, wyraźnie odznaczają się na tle bujnych traw muraw kserotermicznych.
Jest to gatunek ściśle chroniony, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin w kategorii CR (krytycznie zagrożony). Znany był zaledwie z kilku stanowisk, w południowej części kraju, które od wielu lat nie były potwierdzone i należy je uznać już za historyczne.
Obecnie, prawdopodobnie, rośnie w Polsce, tylko na terenie Ponidzia. W latach 50-tych ubiegłego wieku, występował w rezerwacie przyrody „Skorocice” w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym, później przez wiele lat, nie odnajdowano go na stanowisku. Dopiero niedawno, ponownie,  potwierdzono jego obecność, ale już poza granicami rezerwatu.
W 2001 roku, kolejne dwa stanowiska tego gatunku, znaleziono w okolicy Miernowa (około 10 km na południowy zachód od Skorocic) w gminie Złota. Z inicjatywy  Zespołu Parków jedno z nich, położone w obrębie kurhanu, zostało objęte ochroną w formie użytku ekologicznego.

Populacja jaskra na tym stanowisku była zawsze bardzo nieliczna, a w tym roku z trudem udało nam się wypatrzeć, tylko kilka, jeszcze niekwitnących, słabo wykształconych, osobników gatunku, które zagłuszał gąszcz bujnej trawiastej murawy. Chcąc zachować ten krytycznie zagrożony takson  oraz wzmocnić populację gatunku na stanowisku, planujemy w bieżącym roku, przeprowadzić zabiegi ochrony czynnej, obejmujące wykoszenie murawy  z wygrabieniem i usunięciem ściętej biomasy. Ponadto, mając na celu zachowanie bioróżnorodności Ponidzia, zamierzamy pozyskać kilkadziesiąt nasion z roślin na tym stanowisku i wysiać je następnie na plantacji w Krzyżanowicach. Została ona utworzona w 2014 roku w ramach realizowanego projektu  Life+ pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Plantacja pełni rolę rezerwuaru genowego gatunków typowych dla Ponidzia, z której  można korzystać przy ochronie ex situ i in situ wielu cennych gatunków, w zależności od zaistniałych potrzeb.
Kolejnym działaniem, jakie zamierzamy wykonać w bieżącym roku, jest reintrodukcja jaskra na teren rezerwatu przyrody „Skorocice”.
Mamy nadzieję, że wszystkie planowane prace, docelowo, wpłyną korzystnie na wzmocnienie populacji gatunku na terenie Ponidzia.

Zobacz również

Start typing and press Enter to search