Ochrona czynna popielicowatych na terenie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk

 In przyrodnicze

„Ochrona czynna popielicowatych na terenie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Zadanie dofinansowane ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zagnańsk.

Termin realizacji: 24.06.2019r. do 30.09.2019r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 530 ha. Projekt realizowany jest na terenie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w powiecie kieleckim, w gminie Miedziana Góra i Zagnańsk. Grunty, na których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zagnańsk, Leśnictwa: Adamów, Ćmińsk i Występa.

Całkowity koszt zadania: 8 800,00 zł (brutto), wysokość dofinansowania wynosi: ze środków WFOŚiGW – 5 377,68 zł.,  ze środków Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zagnańsk – 3 300,00 zł.

Cele projektu:

Ochrona czynna ssaków z rodziny popielicowatych na terenie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności:
Zwiększenie różnorodności i liczby schronień dla tej grupy zwierząt w terenie.
Inwentaryzacja występujących gatunków z rodziny popielicowatych, określenie liczebności i stanu populacji, wskazanie ewentualnych zagrożeń i zaproponowanie sposobów ochrony, przygotowanie mapy rozmieszczenia stwierdzonych gatunków.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

Wykonanie prac terenowych obejmujących:

 1. Zakup, ponumerowanie i rozwieszenie na pniach drzew w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk, Leśnictwa Adamów, Występa i Ćmińsk 100 sztuk specjalistycznych budek dla pilchowatych
  i nadanie im współrzędnych GPS.
 2. Przeprowadzenie kontroli zajętości rozwieszonych budek czyli określenie stopnia wykorzystania przez te ssaki rozwieszonych budek – inwentaryzacja popielicowatych.
 3. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej prowadzonych prac terenowych (minimum 15 zdjęć
  z każdej z wymienionych wyżej czynności tj. co najmniej 30 zdjęć).

Wykonanie prac kameralnych obejmujących:

 1. Zestawienie i opracowanie informacji zebranych w trakcie prac terenowych.
 2. Przygotowanie mapy rozmieszczenia pilchowatych na terenie S-OPK w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk w formacie JPG lub PDF oraz w postaci plików SHP
 3. Zestawienie i pogrupowanie wykonanej dokumentacji zdjęciowej.
 4. Sporządzenie sprawozdania opisowego z realizacji projektu w wersji tekstowej
  i elektronicznej zapisanej na płycie CD – 3 egz.

Zakończenie całości prac związanych z realizacją Zadania – prace terenowe + prace kameralne (mapy i opracowania) przewidziano na dzień 30 września 2019 r.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content