Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
przystąpił do realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038
„Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

 

Informacje o projekcie

Beneficjent koordynujący: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Współbeneficjent: Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów.

Termin realizacji: 01.06.2014 r. do 01.12.2018 r.

Powierzchnia objęta projektem: 61,51 ha, w tym tereny rolne 53,81 ha i grunty leśne 7,70 ha.

Łączna wartość projektu: 1 161 649 euro (4 646 596 zł), z czego Komisja Europejska przyznała 50% dotacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 45%, a pozostałe 5% wartości projektu stanowią środki własne beneficjenta koordynującego.

Partnerzy projektu: Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie, Urzędy Gminy w Kijach, Wiślicy, Złotej i Nowym Korczynie, Starostwa Powiatowe w Busku-Zdroju i Pińczowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Miejsce realizacji projektu: obszary Natura 2000 położone na terenie gmin: Pińczów, Kije, Wiślica oraz Złota.

Cel projektu: podjęcie działań ochronnych, które stworzą warunki do poprawy stanu i zachowania półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych, w tym m. in.: muraw kserotermicznych i ciepłolubnych dąbrów oraz zachowanie i ochronę populacji sierpika różnolistnego i dziewięćsiła popłocholistnego. Przywrócenie i zachowanie mozaiki przestrzennej ekosystemów wpłynie również na poprawę stanu populacji gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Istotnym celem projektu jest stworzenie rezerwy genowej typowych dla Ponidzia gatunków roślin zagrożonych wyginięciem tj. Sierpika różnolistnego, Dziewięćsiła popłocholistnego, Ostnicy Jana, Lnu włochatego, Wisienki stepowej i Dyptamu jesionolistnego.

Celem pośrednim projektu jest restytucja wypasu owiec, który od kilkudziesięciu lat, na tym terenie nie był prowadzony. Pozwoli to, na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy w tym rejonie oraz przywróci pewne wzorce kulturowe związane z wypasem. Polepszy ekonomiczny status lokalnego społeczeństwa w zakresie umożliwienia dodatkowego zarobku oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru. Dodatkowy cel projektu stanowi aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, związanej z zagrożeniem i potrzebą ochrony najcenniejszych ekosystemów Ponidzia.

Planowane działania w ramach projektu to między innymi:

– czynna ochrona poprzez zastosowanie kompleksowych działań stanowiących przykład najlepszej praktyki w tym zakresie: uprzątnięcie terenu muraw ze śmieci, usuwanie podrostów drzew i krzewów, wykaszanie oraz wprowadzenie wypasu owiec (200 szt.)
i kóz (10 szt.),

– założenie plantacji nasiennej, stanowiącej rezerwę genową gatunków roślin, typowych dla Ponidzia,

– monitoring siedlisk przyrodniczych tj. weryfikacja stanu zerowego oraz ocena efektów ekologicznych i społecznych podczas jego realizacji,

– zmniejszenie zagrożenia antropopresją najcenniejszych obszarów Ostoi Natura 2000, poprzez działania związane z organizacją ruchu turystycznego poprzez utworzenie infrastruktury turystycznej (miejsca postojowe, wiaty, platformy widokowe, tablice informacyjno-edukacyjne),

– prowadzenie kampanii informacyjnej: strona internetowa, publikacje, warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, konferencje.

Góra-Byczowska

 

 


Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

W skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wchodzą następujące parki krajobrazowe:

 1. Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy, (C-OPK)
  Powierzchnia parku: 20 693 ha, powierzchnia otuliny: 25 336 ha,
 2. Jeleniowski Park Krajobrazowy, (JPK)
  Powierzchnia parku: 4 218,2 ha, powierzchnia otuliny: 10 638 ha,
 3. Sieradowicki Park Krajobrazowy, (SPK)
  Powierzchnia parku: 12 252 ha, powierzchnia otuliny: 15 893 ha,
 4. Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy, (S-OPK)
  Powierzchnia parku: 19 895 ha, powierzchnia otuliny: 27 514 ha,
 5. Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy, (Ch-KPK)
  Powierzchnia parku: 19 779 ha, powierzchnia otuliny: 8 002,5 ha,
 6. Nadnidziański Park Krajobrazowy, (NPK)
  Powierzchnia parku: 22 888,6 ha, powierzchnia otuliny: 26 312 ha,
 7. Szaniecki Park Krajobrazowy, (SzPK)
  Powierzchnia parku: 11 289,6 ha, powierzchnia otuliny: 13 757 ha,
 8. Kozubowski Park Krajobrazowy, (KPK)
  Powierzchnia parku: 6 169,6 ha, powierzchnia otuliny: 6 592 ha,

Powierzchnia ogólna Zespołu Parków: 117 185 ha, (z otulinami – 251 230 ha).

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniących funkcję korytarzy ekologicznych.

W skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wchodzą następujące obszary chronionego krajobrazu (utworzone na obszarach otulin parków krajobrazowych):

 1. Suchedniowsko – Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 27 514 ha,
 2. Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 15 893 ha,
 3. Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 10 638 ha,
 4. Cisowsko – Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 25 336 ha,
 5. Chęcińsko – Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 8 002,5 ha,
 6. Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 26 312 ha,
 7. Szaniecki Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 13 757 ha,
 8. Kozubowski Obszar Chronionego Krajobrazu
  Powierzchnia obszaru – 6 592 ha.

Powierzchnia ogólna obszarów chronionego krajobrazu – 134 045 ha.

Parki położone są w obrębie dwóch krain geograficznych: Gór Świętokrzyskich i Niecki Nidziańskiej. Te dwa obszary różnią się warunkami geograficzno – przyrodniczymi, tj. podłożem w obrębie, którego kształtowana jest rzeźba, typami rzeźby, gatunkami fauny i flory, a także sposobami zagospodarowania powierzchni.

Każdy z 8 parków charakteryzuje się specyficznymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi. Najcenniejsze obszary i obiekty przyrody objęte są ustawowymi formami ochrony. Na terenie Zespołu Parków wraz z ich otulinami powołanych jest ich 287.

INFORMACJA ZBIORCZA (stan na 20.11.2014 r.)
Formy ochrony Świętokrzyskie Parki Krajobrazowe Razem
S-O S J C-O Ch-K
Powierzchnia parku (w ha) 19 895 12 252 4 218,2 20 693 19 779 76 837,2
Powierzchnia otuliny (w ha) 27 514 15 893 10 638 25 336 8 002,5 87 383,5
Liczba rezerwatów przyrody 7 3 4 4 11 29
Liczba pomników przyrody żywej 28 18 9 19 9 83
Liczba pomników przyrody nieożywionej 11 8 1 13 10 43
Liczba stanowisk dokumentacyjnych 2 3 1 1 7
Liczba użytków ekologicznych 11 7 6 24
Liczba zespołów przyrodniczo – krajobrazowych 1 1 3 1 6
Liczba obszarów Natura 2000 (zatwierdzonych) 1 (fragm.OSO Dolina Nidy) 1
Liczba projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty 3 2 2 1 5 13

 

Formy ochrony Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe Razem
N Sz K
Powierzchnia parku (w ha) 22 888,6 11 289,6 6 169,6 40 347,8
Powierzchnia otuliny (w ha) 26 312 13 757 6 592 46 661
Liczba rezerwatów przyrody 9 1 2 12
Liczba pomników przyrody żywej 14 1 14 39
Liczba pomników przyrody nieożywionej 15 4 1 20
Liczba stanowisk dokumentacyjnych 3 1 4
Liczba użytków ekologicznych 5 5 10
Liczba zespołów przyrodniczo – krajobrazowych
Liczba obszarów Natura 2000 (zatwierdzonych) 1 (OSO Dolina Nidy) 1
Liczba projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty 1 2 2 5

 

Formy ochrony Świetokrzyskie Parki Krajobrazowe Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe Razem
Powierzchnia parku (w ha) 76 837,2 40 347,8 117 185
Powierzchnia otuliny (w ha) 87 383,5 46 661 134 045
Liczba rezerwatów 29 12 41
Liczba pomników przyrody żywej 83 29 112
Liczba pomników przyrody nieożywionej 43 20 63
Liczba stanowisk dokumentacyjnych 7 4 11
Liczba użytków ekologicznych 24 10 34
Liczba zespołów przyrodniczo – krajobrazowych 6 6
Liczba obszarów Natura 2000 (zatwierdzonych) 1 (fragm. OSO Dolina Nidy) 1 (OSO Dolina Nidy) 1
Liczba projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty 13 5 18
Objaśnienia skrótów użytych w tabelach:
S-O – Suchedniowsko-Oblęgorski, S – Sieradowicki, J – Jeleniowski, C-O – Cisowsko-Orłowiński, Ch-K – Chęcińsko-Kielecki, N – Nadnidziański, Sz – Szaniecki, K – Kozubowski.

Formularz do zaopiniowania projektu budowlanego (pobierz)

Granice Parków Krajobrazowych i ich otulin dostępne są w formacie *.kml pod adresem w zakładce „pliki do pobrania”

Start typing and press Enter to search

Skip to content