Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije Numer Projektu: RPSW.04.05.00-26-0007/15 Oś Priorytetowa: 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie: 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Cel szczegółowy działania: Utrzymanie obszarów cennych przyrodniczo oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych. Cel główny projektu: Ochrona cennych zasobów przyrodniczych terenów Ponidzia, realizowana poprzez budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w m. Umianowice gm. Kije i ochronę czynną na terenie obejmującym powierzchnię ok. 11 ha Doliny Nidy i Ostoi Nidziańskiej – obszarów Natura 2000, Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 In Projekty Unijne, Uncategorized
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content