Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

W skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wchodzą następujące parki krajobrazowe:

 1. Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy, (C-OPK)
  Powierzchnia parku: 20 693 ha, powierzchnia otuliny: 25 336 ha,
 2. Jeleniowski Park Krajobrazowy, (JPK)
  Powierzchnia parku: 4 218,2 ha, powierzchnia otuliny: 10 638 ha,
 3. Sieradowicki Park Krajobrazowy, (SPK)
  Powierzchnia parku: 12 252 ha, powierzchnia otuliny: 15 893 ha,
 4. Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy, (S-OPK)
  Powierzchnia parku: 19 895 ha, powierzchnia otuliny: 27 514 ha,
 5. Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy, (Ch-KPK)
  Powierzchnia parku: 19 779 ha, powierzchnia otuliny: 8 002,5 ha,
 6. Nadnidziański Park Krajobrazowy, (NPK)
  Powierzchnia parku: 22 888,6 ha, powierzchnia otuliny: 26 312 ha,
 7. Szaniecki Park Krajobrazowy, (SzPK)
  Powierzchnia parku: 11 289,6 ha, powierzchnia otuliny: 13 757 ha,
 8. Kozubowski Park Krajobrazowy, (KPK)
  Powierzchnia parku: 6 169,6 ha, powierzchnia otuliny: 6 592 ha,

Powierzchnia ogólna Zespołu Parków: 117 185 ha, (z otulinami – 251 230 ha).