Mapa strony

Projekty Unijne

OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu:         „Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen”

Lokalizacja:               Hajdaszek gm. Kije, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie

Numer wniosku:       RPSW.07.02.00-26-0039/16

Nazwa programu:    Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7:   Sprawne usługi publiczne

Działanie 7.2:             Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest uruchomienie nowej oferty turystycznej w województwie świętokrzyskim w gm. Kije m. Hajdaszek, wykorzystującej zasoby endogeniczne regionu Ponidzia, skierowanej do osób, które będą chciały pogłębić swoją wiedzę z historii oraz zapoznać się z przepięknymi walorami przyrodniczo-środowiskowymi.

Innym celem projektu jest stworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie poziomu obsługi turystycznej oraz wzmocnienie i uatrakcyjnienie wizerunku województwa świętokrzyskiego.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest remont, adaptacja i rozbudowa zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej w miejscowości Hajdaszek na cele edukacyjno-kulturalne.

Założenia projektu:

Założeniem projektu jest odnowa terenów zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej
w miejscowości Hajdaszek i reaktywowanie odcinka trasy kolejowej do Umianowic.

Stacja Hajdaszek” będzie pełnić funkcję edukacyjną poprzez promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych.

Przywrócona zostanie w pewnym zakresie funkcja obiektu, przez wygospodarowanie w nim części wystawowo-muzealnej i konferencyjno-edukacyjnej. Pozwoli to na organizowanie konferencji, spotkań ze znanymi osobowościami regionu, prezentacji multimedialnych, wystaw oraz innych atrakcji, mających na celu kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz budowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.

Adresatami programu są dzieci, młodzież, studenci, nauczyciele, lokalne społeczeństwo, turyści, a także wszyscy chcący pogłębić swoją wiedzę o historii tego regionu, czy pragnący zapoznać się z walorami środowiska przyrodniczego Ponidzia.

Atrakcją tego miejsca będzie możliwość przejażdżki kolejką wąskotorową, wzbogaconej lekcjami historii bądź drezyną rowerową do sąsiedniej Stacji Umianowice lub jeszcze dalej, które zostaną zakupione w ramach projektu.

Planowane efekty:

Udostepnienie obiektu kulturalno-edukacyjnego w pełni wyposażonego, przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami, wykorzystującego odnawialne źródła energii.

Uchronienie od degradacji i przywrócenie

Zwiększenie dostępności i atrakcyjności obszarów cennych kulturowo i przyrodniczo.

Zwiększenie atrakcyjności regionu Ponidzia i województwa świętokrzyskiego.

Wskaźniki projektu:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
  z niepełnosprawnościami: 1 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC]: 1,00
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]: 1,00

Wartość projektu: 3 497 851,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 061 919,48 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 515 479,87 PLN

Okres realizacji projektu: 15.03.2017 r. – 30.06.2019 r.

Tytuł projektu: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”

Numer Projektu: RPSW.04.05.00-26-0007/15

Oś Priorytetowa: 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

Działanie: 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”

Cel szczegółowy działania: Utrzymanie obszarów cennych przyrodniczo oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych.

Cel główny projektu:

Ochrona cennych zasobów przyrodniczych terenów Ponidzia, realizowana poprzez budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w m. Umianowice gm. Kije i ochronę czynną na terenie obejmującym powierzchnię ok. 11 ha Doliny Nidy i Ostoi Nidziańskiej – obszarów Natura 2000, Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiot projektu:

Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej wraz z zapleczem edukacyjnym i technicznym, przedsięwzięcia w pełni funkcjonalno-użytkowego, dostosowanego do potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych, wkomponowanego w otoczenie i przyjaznego dla środowiska, przy tym nowoczesnego i w pełni wyposażonego.

Założenia projektu:

Podstawowym celem ośrodka będzie wspomaganie dydaktyki formalnej (szkolnej
i akademickiej) oraz nieformalnej w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności, a także kształtowania postaw proekologicznych, realizowanych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego, i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka.

W ośrodku prowadzone będą zajęcia z edukacji przyrodniczej dla dzieci młodzieży, między innymi poprzez kilkudniowe pobyty w ramach „zielonych szkół”, terenowe warsztaty edukacji przyrodniczej, obozy naukowe, wycieczki krajoznawcze oraz zajęcia plenerowe i rekreacyjne. Głównym założeniem ośrodka będzie przybliżenie dzieci i młodzieży do natury poprzez pokazanie im jej piękna, ciekawostek, tajemnic i darów, w atmosferze dobrze przygotowanej
i zorganizowanej zabawy.

Planowany program edukacyjny w ośrodku:

 • zajęcia terenowe, polegające na wnikliwej obserwacji zjawisk biologicznych, fizycznych
  i chemicznych wg scenariuszy tematycznych, dostosowanych do grup wiekowych na wszystkich szczeblach edukacji,
 • zajęcia laboratoryjne w salach dydaktyczno-laboratoryjnych,
 • zajęcia seminaryjne w formie pogadanek przedmiotowych i tematycznych dyskusji,
 • gry i zabawy dydaktyczne, warsztaty ekologiczne,
 • pikniki i festyny tematyczne,
 • plenery plastyczne i fotograficzne,
 • wykłady i prelekcje,
 • prezentacje filmów, zdjęć i eksponatów,
 • wycieczki naukowe i krajoznawcze,
 • cykliczne imprezy związane z lokalnymi świętami w tym świętami ekologicznymi,
 • seminaria i szkolenia.

Ośrodek będzie również miejscem organizacji konferencji naukowych, praktyk dla studentów kierunków przyrodniczych oraz realizacji projektów naukowo – badawczych związanych
z ochroną środowiska przyrodniczego, a także przyjaznym i otwartym dla przyrodników, ekologów i turystów z kraju i zagranicy.

Z założenia będzie stanowił centrum upowszechniania informacji oraz szeroko pojętej edukacji przyrodniczej, skierowanej do adresatów Programu Edukacji Ekologicznej, jak również będzie współpracował z innymi instytucjami promującymi wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe w kraju. Obiekt ma być ogólnodostępny, skierowany do dzieci
i młodzieży szkolnej, studentów, naukowców, przyrodników, nauczycieli i lokalnego społeczeństwa zainteresowanego pogłębianiem wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Planowane efekty:

 • powstanie ośrodka edukacji przyrodniczej na obszarze cennym przyrodniczo, dostosowanego w ramach projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wzrost zatrudnienia, co umożliwi obsługę osób korzystających z oferty ośrodka.

Wskaźniki projektu:

Wskaźniki produktu:

 • liczba wspartych form ochrony przyrody– 3 szt.,
 • liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 1 szt.,
 • liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem – 1 szt.,
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
  z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

Wskaźniki produktu:

 • liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej [] – 8808 osób/rok
 • powierzchnia wspartych form ochrony przyrody: 11 ha.

Wartość projektu: 14 470 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10 050 330,00 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 4 419 669,97 PLN

Okres realizacji projektu: 19.10.2015 r. – 31.12.2019 r.