Mapa strony

przyrodnicze

„Ochrona czynna popielicowatych na terenie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Zadanie dofinansowane ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zagnańsk.

Termin realizacji: 24.06.2019r. do 30.09.2019r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 530 ha. Projekt realizowany jest na terenie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w powiecie kieleckim, w gminie Miedziana Góra i Zagnańsk. Grunty, na których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zagnańsk, Leśnictwa: Adamów, Ćmińsk i Występa.

Całkowity koszt zadania: 8 800,00 zł (brutto), wysokość dofinansowania wynosi: ze środków WFOŚiGW – 5 377,68 zł.,  ze środków Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zagnańsk – 3 300,00 zł.

Cele projektu:

Ochrona czynna ssaków z rodziny popielicowatych na terenie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności:
Zwiększenie różnorodności i liczby schronień dla tej grupy zwierząt w terenie.
Inwentaryzacja występujących gatunków z rodziny popielicowatych, określenie liczebności i stanu populacji, wskazanie ewentualnych zagrożeń i zaproponowanie sposobów ochrony, przygotowanie mapy rozmieszczenia stwierdzonych gatunków.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

Wykonanie prac terenowych obejmujących:

 1. Zakup, ponumerowanie i rozwieszenie na pniach drzew w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk, Leśnictwa Adamów, Występa i Ćmińsk 100 sztuk specjalistycznych budek dla pilchowatych
  i nadanie im współrzędnych GPS.
 2. Przeprowadzenie kontroli zajętości rozwieszonych budek czyli określenie stopnia wykorzystania przez te ssaki rozwieszonych budek – inwentaryzacja popielicowatych.
 3. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej prowadzonych prac terenowych (minimum 15 zdjęć
  z każdej z wymienionych wyżej czynności tj. co najmniej 30 zdjęć).

Wykonanie prac kameralnych obejmujących:

 1. Zestawienie i opracowanie informacji zebranych w trakcie prac terenowych.
 2. Przygotowanie mapy rozmieszczenia pilchowatych na terenie S-OPK w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk w formacie JPG lub PDF oraz w postaci plików SHP
 3. Zestawienie i pogrupowanie wykonanej dokumentacji zdjęciowej.
 4. Sporządzenie sprawozdania opisowego z realizacji projektu w wersji tekstowej
  i elektronicznej zapisanej na płycie CD – 3 egz.

Zakończenie całości prac związanych z realizacją Zadania – prace terenowe + prace kameralne (mapy i opracowania) przewidziano na dzień 30 września 2019 r.

„Monitoring popielicy szarej na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: 24.06.2019r. do 30.09.2019r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 249 ha. Projekt realizowany jest na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i częściowo Obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko – Orłowińskie PLH260040, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce, obręb Niwy Daleszyckie i Widełki, w gminie Bieliny, obręb Makoszyn. Grunty, na których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Daleszyce, Leśnictwo Sieraków i Włochy oraz Nadleśnictwo Łagów, Leśnictwo Widełki.

Całkowity koszt zadania: 8 500,00 zł (brutto), wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi – 6 800,00 zł.

Cele projektu:

Określenie liczebności i stanu populacji popielicy szarej, na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Daleszyce i Nadleśnictwa Łagów.
Wskazanie ewentualnych zagrożeń dla obu subpopulacji oraz zaproponowanie sposobów ich ochrony.
Opracowanie mapy rozmieszczenia popielicy szarej na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Łagów, Leśnictwo Widełki.
Opracowanie mapy rozmieszczenia popielicy szarej na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Daleszyce, Leśnictwo Sieraków i Włochy.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

Wykonanie prac terenowych obejmujących prace inwentaryzacyjne oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej:

 1. inwentaryzacja budek rozwieszonych w roku 2015 w Leśnictwie Sieraków i Włochy, Nadleśnictwo Daleszyce oraz w roku 2016 w Leśnictwie Widełki, Nadleśnictwo Łagów,
 2. oczyszczenie zinwentaryzowanych budek ze starych gniazd,
 3. inwentaryzacja liczebności i stanu populacji popielicy szarej, na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Daleszyce i Nadleśnictwa Łagów poprzez kontrolę zajętości budek lęgowych,
 4. wykonanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych prac inwentaryzacyjnych (budek
  i popielic) oraz związanych z czyszczeniem budek ze starych gniazd (minimum 10 zdjęć
  z każdej z wymienionych wyżej czynności tj. co najmniej 30 zdjęć) oddzielnie dla każdego
  z Nadleśnictw. Razem co najmniej 60 zdjęć.

Wykonanie prac kameralnych w zakresie:

– zestawienia informacji inwentaryzacyjnych zebranych w trakcie prac terenowych,

– przygotowania mapy rozmieszczenia popielicy szarej na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Daleszyce, Leśnictwo Sieraków i Włochy w formacie JPG lub PDF oraz
w postaci plików SHP,

–  przygotowania mapy rozmieszczenia popielicy szarej na terenie C-OPK w lasach Nadleśnictwa Łagów, Leśnictwo Widełki w formacie JPG lub PDF oraz w postaci plików SHP,

– zestawienia wykonanej w terenie dokumentacji zdjęciowej, oddzielnie dla każdego
z Nadleśnictw,

– sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania w formie tekstowej i elektronicznej zapisanej na płycie CD – 3 egz.

Zakończenie całości prac związanych z realizacją Zadania – prace terenowe + prace kameralne (mapy i opracowania) przewidziano na dzień 30 września 2019 r.

Informacje o projekcie

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: od 05.06.2017r. do 15.11.2017r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmował powierzchnię ok. 200 ha. Projekt realizowany był na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego i częściowo Obszaru Natura 2000 PLH260029 Ostoja Kozubowska, w powiecie pińczowskim, w gminie Michałów, obręb Młodzawy Duże. Grunty, na których realizowano projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów, Leśnictwo Michałów, obręb leśny Pińczów – oddz. 93-98.

Cele projektu:

 1. Ochrona Jelonka rogacza (Lucanus cervus), jednego z największych chrząszczy
  w Polsce.
 2. Poznanie występujących zagrożeń i sposobów umożliwiających poprawę stanu siedliska, warunkujących zachowanie, a nawet zwiększenie populacji jelonka na obszarze objętym projektem.
 3. Określenie liczebności i stanu populacji, wielkości rójki oraz oszacowanie wielkości niezbędnej bazy pokarmowej dla występującej populacji gatunku.
 4. Sporządzenie opracowania tekstowego zawierającego zestawienie danych inwentaryzacyjnych dotyczących populacji jelonka na obszarze objętym projektem oraz wyników obserwacji terenowych.
 5. Przygotowanie mapy przedstawiającej lokalizację stanowisk jelonka rogacza
  z uwzględnieniem liczebności populacji na stanowisku na terenie objętym projektem.

Powyższe cele zrealizowano poprzez:

Przeprowadzenie prac terenowych, polegających na inwentaryzacji gatunku. Wykonana inwentaryzacja pozwoliła na określenie:

 • liczebności i stanu populacji jelonka rogacza,
 • wielkości rójki,
 • stanu ilościowego bazy pokarmowej dla występującej populacji gatunku,
 • istniejących zagrożeń,
 • a także sporządzenie bogatej dokumentacji fotograficznej.

Prace inwentaryzacyjne prowadzone były w okresie od czerwca do lipca 2017r.. Odbywały się one w miejscach potencjalnie dogodnych do  bytowania gatunku. Obserwacje osobników dorosłych prowadzono w ciepłe, pogodne dni, po godz. 18.00. Natomiast eksploracja terenu w celu znalezienia stanowisk jelonka rogacza, odbywała się w godzinach południowych tj. w czasie żerowania chrząszczy. W trakcie penetracji terenu, uwagę zwracano głównie na drzewa z wyciekającym sokiem, nasłonecznione pnie i kłody leżących drzew, bowiem tam najczęściej gromadziły się chrząszcze. Poszukiwano również szczątków owadów oraz innych oznak ich występowania tj.: śladów żerowania larw, otworów wylotowych form dorosłych  (images) itp.
Drugi etap projektu obejmował sporządzenie w 3 egzemplarzach opracowania tekstowego zawierającego wyniki prac terenowych oraz map przedstawiających lokalizację stanowisk jelonka rogacza, z uwzględnieniem liczebności populacji na stanowisku na terenie objętym projektem w formacie JPG, PDF oraz w postaci plików SHP.
Dzięki realizacji projektu opracowany został dokument, który uzupełnił wiedzę o populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus), na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Stan populacji gatunku na obszarze projektu oceniono jako zadowalający, ale z symptomami jej zmniejszania.

„Ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: 15.04.2016r. do 15.11.2016 r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 249 ha. Projekt realizowany jest na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i częściowo Obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko – Orłowińskie PLH260040, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce, obręb Niwy Daleszyckie i Widełki, w gminie Bieliny, obręb Makoszyn. Grunty, na których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Daleszyce, Leśnictwo Sieraków oraz Nadleśnictwo Łagów, Leśnictwo Widełki.

Całkowity koszt zadania: 22 800,00 zł (brutto), wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi – 18 240,00 zł.

Cele projektu:

Ochrona ssaków z rodziny popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności:

 • Zwiększenie różnorodności i liczby schronień dla tej grupy zwierząt w terenie.
 • Rozpoznanie występujących gatunków z rodziny popielicowatych, określenie liczebności i stanu populacji, wskazanie ewentualnych zagrożeń i zaproponowanie sposobów ochrony, przygotowanie mapy rozmieszczenia stwierdzonych gatunków.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

 1. Wykonanie prac terenowych obejmujących:
 • rozwieszenie 200 sztuk specjalistycznych budek dla popielicowatych w lasach Nadleśnictwa Łagów, Leśnictwo Widełki (obręb ewidencyjny Widełki gm. Daleszyce oraz Makoszyn gm. Bieliny). Budki będą rozwieszone głównie w starych lasach liściastych i mieszanych z niewielką ilością naturalnych schronień (typu: dziuple, budynki, ptasie gniazda), najkorzystniej w pobliżu dróg leśnych, dzięki czemu późniejsza kontrola stopnia ich zajętości będzie mogła przebiegać w sposób możliwie prosty. Wszystkim punktom lokalizacji budek lęgowych nadane zostaną współrzędne GPS,
 • oczyszczenie ze starych gniazd 200 sztuk budek zawieszonych w 2015r. w lasachNadleśnictwa Daleszyce, Leśnictwo Sieraków (obręb ewidencyjny Niwy). Prace pozwolą na określenie składu gniazd tj. rodzaju materiału wykorzystywanego przez popielicowate do ich budowy. Skład gniazd porównany ze strukturą roślinności w otoczeniu budki, pozwoli na uzyskanie informacji o preferencjach siedliskowych gatunków,
 • inwentaryzację gatunków z rodziny popielicowatych występujących na obszarze Leśnictwa Widełki i Sieraków, w miejscach potencjalnie dogodnych dla ich bytowania. Metodą służącą obserwacji gatunków będzie, kontrola zajętości, czyli określenie stopnia wykorzystania, rozwieszonych wcześniej budek. Kontrole powinny odbywać się w tych samych miejscach, tak aby stworzyć możliwość rozpoznania każdej lokalizacji miejsca objętego projektem w różnych okresach fenologicznych z wyłączeniem zimy.

Metody badań terenowych obejmować będą:

 • Ewentualną bezpośrednią obserwację ssaków bytujących w skrzynkach i określenie gatunku na podstawie charakterystycznych cech wyglądu tj.:
 1. długości ciała i ogona,
 2. koloru futerka,
 • Obserwację gniazd w skrzynkach i określenie gatunku na podstawie ich budowy.
 • Obserwację charakterystycznych śladów bytowania na podstawie:
  1. obecności odchodów,
  2. obecności śladów żerowania (szczątki ptaków, skorupki jaj, charakterystyczne zgryzy na orzeszkach: bukowych – popielice i laskowych – orzesznice, etc),
 • Nocne nasłuchy charakterystycznych odgłosów żerowania w okresie aktywności gatunku (popielica),
 • Wywiady z mieszkańcami domów znajdujących się w pobliżu obszaru objętego projektem.

Inwentaryzacja ma na celu:

 • stwierdzenie występujących na obszarze projektu gatunków popielicowatych,
 • poznanie stopnia zasiedlenia wywieszonych budek,
 • określenie stanu i ewentualnie liczebności populacji gatunków,
 • wskazanie miejsc szczególnie cennych dla tej grupy zwierząt,
 • poznanie preferowanych siedlisk,
 • określenie rodzaju materiału wykorzystywanego (preferowanego) do budowy gniazd,
 • określenie ewentualnych zagrożeń stwierdzonych gatunków,
 • zaproponowanie najkorzystniejszych sposobów ochrony,
 • przygotowanie mapy rozmieszczenia występujących ssaków na terenie objętym projektem.

Przeprowadzone prace terenowe udokumentowane zostaną zrobionymi zdjęciami.

 1. Wykonanie prac kameralnych obejmujących:
 • analizę informacji zebranych w trakcie prac inwentaryzacyjnych,
 • przygotowanie mapy rozmieszczenia pilchowatych w formacie JPG lub PDF oraz
  w postaci plików SHP,
 • zestawienie dokumentacji zdjęciowej,
 • sporządzenie opracowania tekstowego.

Do zadań Wykonawcy należy:

 1. Przeprowadzenie prac terenowych obejmujących: Rozmieszczenie w terenie – Leśnictwo Widełki (obręb ewidencyjny Widełki gm. Daleszyce oraz Makoszyn, gm. Bieliny) 200 sztuk budek po wcześniejszym uzgodnieniu miejsc ich lokalizacji z Nadleśnictwem Łagów. Nadanie wszystkim punktom lokalizacji budek lęgowych współrzędnych GPS. Prace muszą być wykonane w miesiącu czerwcu 2016r.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu protokół z rozmieszczenia budek, potwierdzony przez Nadleśnictwo Łagów.

 1. Oczyszczenie ze starych gniazd, 200 sztuk budek zawieszonych w 2015r. w lasach Nadleśnictwa Daleszyce, Leśnictwo Sieraków (obręb ewidencyjny Niwy). Prace muszą być wykonane do dnia 5 lipca 2016r. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych prac, potwierdzony przez Nadleśnictwo Daleszyce.
 2. Wykonanie inwentaryzacji gatunków popielicowatych występujących na obszarze Leśnictwa Widełki i Sieraków poprzez zbadanie stopnia zajętości 400 sztuk budek.

Wszystkie kontrole terenowe i badania muszą zostać wykonane do dnia 31
października 2016r.

 1. Sporządzenie dokumentacji zdjęciowej obejmującej prowadzone prace terenowe.
 1. Przeprowadzenie prac kameralnych obejmujących:
 1. Analiza informacji zebranych w trakcie prac inwentaryzacyjnych.
 2. Przygotowanie mapy rozmieszczenia popielicowatych w formacie JPG lub PDF oraz
  w postaci plików SHP.
 3. Zestawienie wykonanej w trakcie prac terenowych dokumentacji zdjęciowej.
 4. Sporządzenie 3 kompletów opracowania tekstowego dotyczącego przeprowadzonej inwentaryzacji w/w ssaków na badanym obszarze, zawierającego m.in:
 • zestawienie stwierdzonych gatunków popielicowatych,
 • określenie stanu i liczebności populacji,
 • wskazanie miejsc szczególnie cennych dla tej grupy zwierząt,
 • wskazanie preferowanych siedlisk,
 • określenie rodzaju materiału wykorzystywanego (preferowanego) do budowy gniazd,
 • zestawienie zagrożeń stwierdzonych gatunków,
 • wskazanie najkorzystniejszych sposobów ochrony.

Zakończenie całości prac związanych z realizacją Zadania – prace terenowe + prace kameralne (mapy i opracowania) powinno nastąpić w terminie do dnia 15 listopada 2016r.

„Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: 01.03.2015r. do 15.11.2015 r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 102 ha. Projekt realizowany jest na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i częściowo Obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko – Orłowińskie PLH260040, w powiecie kieleckim, w gminie Daleszyce, obręb Niwy Daleszyckie. Grunty, na których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa
i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Daleszyce, Leśnictwo Sieraków.

Całkowity koszt zadania: 23 548,83 zł (brutto), wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi – 21 150,00 zł.

Cele projektu:

Projekt ma na celu ochronę ssaków z rodziny popielicowatych (Gliridae) zwanych również pilchowatymi. Są to małe gryzonie (wielkość 8-20 cm) prowadzące nocny tryb życia.

W Polsce występują 4 gatunki popielicowatych: popielica (Glis glis), orzesznica (Mauskardinus avellanarius), żołędnica (Eliomys quercinus) i koszatka (Dryomys nitedula). Wszystkie z nich ze względu na nieliczne występowanie objęte są prawną ochroną gatunkową.

Lasy porastające teren, na którym będzie realizowany projekt, należą do jednego z większych kompleksów leśnych zajmujących południową część Pasma Łysogórskiego. W składzie gatunkowym dominuje buk, jodła, sosna oraz dąb. Teren jest zróżnicowany pod względem rzeźby: znajdują się tu garby, przełomy, kotliny oraz doliny rzeczne.

W ramach ochrony pilchowatych, na potrzeby projektu, zakupiono 200 sztuk specjalistycznych budek, które stanowić będą uzupełnienie naturalnych schronień dla tych zwierząt, a w przyszłości będą także miejscem ich rozrodu.

W miesiącu czerwcu, budki zostały rozwieszone na pniach drzew, w lasach Nadleśnictwa Daleszyce. Wszystkim punktom lokalizacji budek nadano współrzędne GPS.

Kolejnym etapem projektu będzie inwentaryzacja gatunków popielicowatych występujących na obszarze Leśnictwa Sieraków w miejscach potencjalnie dogodnych
dla ich bytowania. Metodą służącą obserwacji gatunków będzie, określenie stopnia wykorzystania, rozwieszonych wcześniej budek, prowadzone w okresie od lipca do września 2015 roku. Łącznie na potrzeby inwentaryzacji planowane jest przeprowadzenie 96 godzin kontroli terenowych, które wykonane zostaną do 31 października 2015 roku.

Kontrole będą odbywać się w tych samych miejscach, tak aby stworzyć możliwości rozpoznania każdej lokalizacji miejsca objętego projektem w różnych okresach fenologicznych z wyłączeniem zimy.

Metody badań terenowych obejmować będą:

 1. Ewentualną bezpośrednią obserwację ssaków bytujących w skrzynkach i określenie gatunku na podstawie charakterystycznych cech wyglądu tj.: długości ciała i ogona oraz koloru futerka.
 2. Obserwację gniazd w skrzynkach i określenie gatunku na podstawie ich budowy.
 3. Obserwację charakterystycznych śladów bytowania na podstawie między innymi: obecności odchodów, obecności śladów żerowania (szczątki ptaków, skorupki jaj, charakterystyczne zgryzy na orzeszkach: bukowych – popielice i laskowych – orzesznice, etc),
 4. Nocne nasłuchy charakterystycznych odgłosów żerowania w okresie aktywności gatunku (popielica).
 5. Wywiady z mieszkańcami domów znajdujących się w pobliżu obszaru objętego projektem.

Inwentaryzacja pozwoli na:

 • stwierdzenie występujących na obszarze projektu gatunków pilchowatych,
 • poznanie stopnia zasiedlenia wywieszonych budek,
 • określenie stanu i ewentualnie liczebności populacji gatunków,
 • wskazanie miejsc szczególnie cennych dla tej grupy zwierząt,
 • określenie ewentualnych zagrożeń stwierdzonych gatunków,
 • zaproponowanie najkorzystniejszych sposobów ochrony,
 • opracowanie mapy rozmieszczenia występujących ssaków na terenie objętym projektem.

Efektem końcowym zadania będzie wykonanie:

 1. Mapy rozmieszczenia pilchowatych z terenu objętego projektem w formacie JPG lub PDF oraz w postaci plików SHP.
 2. Opracowania, dotyczącego przeprowadzonej inwentaryzacji w/w ssaków na badanym obszarze.

popielica1            popielica2            popielica3

„Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska – otulina Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego”.

Informacje o projekcie

Wnioskodawca: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Termin realizacji: 01.02.2015r. do 15.11.2015 r.

Powierzchnia objęta projektem i miejsce realizacji:

Obszar projektu obejmuje powierzchnię 302 ha. Projekt realizowany jest na terenie otuliny Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, w powiecie kieleckim, w gminie Zagnańsk, na obszarze sołectw: Zagnańsk, Samsonów, Jaworze. Grunty leśne w obrębie, których realizowany jest projekt stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zagnańsk, Leśnictwo Węgle.

Całkowity koszt zadania: 18 500,00 zł (brutto), wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi – 16 650,00 zł.

Cele projektu:

Projekt ma na celu ochronę nietoperzy (Chiroptera) żyjących w okolicach Zagnańska. Nietoperze to objęta w Polsce prawną ochroną gatunkową grupa ssaków mających duże znaczenie dla zdrowia ekosystemów. Są one częścią biosfery nieodzowną do jej harmonijnego funkcjonowania.

W ramach ochrony nietoperzy, na potrzeby projektu, zostało zakupionych 50 sztuk specjalistycznych budek, które stanowić będą schronienie dla tej grupy zwierząt. Budki zostały zawieszone na pniach drzew w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk, w Leśnictwie Węgle.

Kolejnym etapem projektu, będzie inwentaryzacja gatunków występujących na obszarze projektu, w miejscach potencjalnie dogodnych dla ich bytowania.

Polegać ona będzie na realizacji następujących działań:

 1. Wykonaniu nasłuchów przy wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu detektora ultradźwiękowego.

Nasłuchy prowadzone będą wybiórczo w godzinach wieczornych i nocnych, przez 30 minut, raz w tygodniu w trzech miejscach: Samsonów, Siodła, kamieniołom Sosnowica, w okresie od kwietnia do początku listopada. Nasłuchy detektorowe to metoda badań, która pozwala przede wszystkim na: wykrycie ważnych dla nietoperzy miejsc bytowania, miejsc przelotów, stopnia wykorzystania przez nie przestrzeni (tzw. indeks aktywności), a także umożliwia sporządzenie listy gatunkowej.

Badania prowadzone do końca lipca będą miały na celu również identyfikację miejsc będących koloniami rozrodczymi tego gatunku oraz umożliwią wskazanie atrakcyjnych żerowisk nietoperzy i tras dolotu z kolonii rozrodczych na te żerowiska. Nasłuchy detektorowe wykonywane w okresie od sierpnia do końca września, wskazywać będą miejsca odbywania swarmingu (tzn. rojenia jesiennego oraz lotów godowych), natomiast prowadzone od końca września do listopada badania, pozwolą wykryć korytarze ekologiczne wykorzystywane przez nietoperze do jesiennej migracji oraz poszukiwania miejsc zimowania.

 1. Wykonaniu odłowów nietoperzy.

Będą one prowadzone we wszystkich trzech lokalizacjach (Samsonów, Siodła, kamieniołom Sosnowica) w pobliżu wylotów z miejsc dziennego spoczynku nietoperzy, w miesiącu sierpniu lub wrześniu, tj. w okresie kiedy samice już wykarmiły młode i nie istnieje ryzyko uszkodzenia osesków lub ciężarnych samic. Odłowy wykonywane będą przy użyciu nylonowej sieci ecotone.

 1. Zbadaniu stopnia wykorzystania rozwieszonych wcześniej budek dla nietoperzy.

Wszystkim punktom nasłuchowym, miejscom odłowów oraz lokalizacji budek lęgowych nadane będą współrzędne GPS.

Łącznie na potrzeby inwentaryzacji planowane jest przeprowadzenie 28 kontroli terenowych
w 3 punktach (razem 84 kontrole).

Inwentaryzacja pozwoli na:

 • stwierdzenie występujących gatunków nietoperzy,
 • określenie liczebności kolonii,
 • wskazanie miejsc szczególnie cennych dla tej grupy zwierząt,
 • opracowanie mapy rozmieszczenia występujących ssaków na terenie objętym projektem.

Efektem końcowym zadania będzie wykonanie:

 1. Mapy rozmieszczenia nietoperzy na terenie objętym projektem w formacie JPG lub
  PDF oraz w postaci plików SHP .

Opracowania dotyczącego przeprowadzonej inwentaryzacji w/w ssaków na badanym
obszarze.

1            3            9

Projekt „LIFE+” – LIFE13 NAT/PL/000038
„Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”
http://www.pk.kielce.pl/wp-content/themes/pkkielce_V1/images/logo-410316645.png

Informacje o projekcie

Beneficjent koordynujący: Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Współbeneficjent: Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów.

Termin realizacji: 01.06.2014 r. do 01.12.2018 r.

Powierzchnia objęta projektem: 61,51 ha, w tym tereny rolne 53,81 ha i grunty leśne 7,70 ha.

Łączna wartość projektu: 1 161 649 euro (4 646 596 zł), z czego Komisja Europejska przyznała 50% dotacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 45%, a pozostałe 5% wartości projektu stanowią środki własne beneficjenta koordynującego.

Partnerzy projektu: Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie, Urzędy Gminy w Kijach, Wiślicy, Złotej i Nowym Korczynie, Starostwa Powiatowe w Busku-Zdroju i Pińczowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Miejsce realizacji projektu: obszary Natura 2000 położone na terenie gmin: Pińczów, Kije, Wiślica oraz Złota.

Cel projektu: podjęcie działań ochronnych, które stworzą warunki do poprawy stanu i zachowania półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych, w tym m. in.: muraw kserotermicznych i ciepłolubnych dąbrów oraz zachowanie i ochronę populacji sierpika różnolistnego i dziewięćsiła popłocholistnego. Przywrócenie i zachowanie mozaiki przestrzennej ekosystemów wpłynie również na poprawę stanu populacji gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Istotnym celem projektu jest stworzenie rezerwy genowej typowych dla Ponidzia gatunków roślin zagrożonych wyginięciem tj. Sierpika różnolistnego, Dziewięćsiła popłocholistnego, Ostnicy Jana, Lnu włochatego, Wisienki stepowej i Dyptamu jesionolistnego.

Celem pośrednim projektu jest restytucja wypasu owiec, który od kilkudziesięciu lat, na tym terenie nie był prowadzony. Pozwoli to, na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy w tym rejonie oraz przywróci pewne wzorce kulturowe związane z wypasem. Polepszy ekonomiczny status lokalnego społeczeństwa w zakresie umożliwienia dodatkowego zarobku oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru. Dodatkowy cel projektu stanowi aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, związanej z zagrożeniem i potrzebą ochrony najcenniejszych ekosystemów Ponidzia.

Planowane działania w ramach projektu to między innymi:

– czynna ochrona poprzez zastosowanie kompleksowych działań stanowiących przykład najlepszej praktyki w tym zakresie: uprzątnięcie terenu muraw ze śmieci, usuwanie podrostów drzew i krzewów, wykaszanie oraz wprowadzenie wypasu owiec (200 szt.) i kóz (10 szt.),

– założenie plantacji nasiennej, stanowiącej rezerwę genową gatunków roślin, typowych dla Ponidzia,

– monitoring siedlisk przyrodniczych tj. weryfikacja stanu zerowego oraz ocena efektów ekologicznych i społecznych podczas jego realizacji,

– zmniejszenie zagrożenia antropopresją najcenniejszych obszarów Ostoi Natura 2000, poprzez działania związane z organizacją ruchu turystycznego poprzez utworzenie infrastruktury turystycznej (miejsca postojowe, wiaty, platformy widokowe, tablice informacyjno-edukacyjne),

– prowadzenie kampanii informacyjnej: strona internetowa, publikacje, warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, konferencje.

Góra-Byczowska