Mapa strony

edukacyjne

Już drugi rok z rzędu organizujemy warsztaty edukacyjne dotyczące jelonka rogacza – jednego z największych chrząszczy w Polsce. Przy współpracy z Nadleśnictwem Pińczów – partnerem projektu, udało nam się stworzyć interesujący cykl zajęć terenowych dla uczniów szkół podstawowych, klas IV-VI.
W zakończonych w ubiegłym tygodniu warsztatach, które trwały od poniedziałku do piątku, wzięło udział prawie 150 osób. Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna odbywała się w sali edukacyjnej na terenie szkółki leśnej w Michałowie (obiekt Nadleśnictwa Pińczów), gdzie przedstawiono krótką prezentację multimedialną na temat jelonka rogacza. Następnie dzieci miały okazję obejrzeć samą szkółkę.  Zobaczyć jej specyfikę oraz dowiedzieć się po co tworzone są szkółki.
Po części teoretycznej uczestnicy warsztatów udali się do rezerwatu przyrody „Polana Polichno”, gdzie zapoznali się z biologią tego rzadkiego chrząszcza. Dużą atrakcją części terenowej było poszukiwanie jelonka na obszarze jego bytowania.
Odbyły się także konkursy na temat wiedzy o tym sympatycznym gatunku. Zwycięzcy otrzymali takie piękne kubki z wizerunkiem jelonka  rogacza.


Zajęcia terenowe zakończyły ogniska z pieczeniem smacznych kiełbasek.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i stanowiły wyjątkową okazję do poznania tego rzadkiego gatunku chrząszcza, jego znaczenia w przyrodzie oraz celów ochrony. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, uda nam się również zorganizować kolejny cykl warsztatowy, a dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez WFOŚIGW w Kielcach, będziemy mogliśmy zapewnić szkołom m.in bezpłatny przejazd na zajęcia terenowe, zorganizować ogniska czy też wykonać kubki, które zostały symbolem naszego „jelonkowego projektu”

„Szkolenia edukacyjne – Ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”.

W celu podniesienia świadomości ekologicznej  i przyrodniczej młodego pokolenia, jako uzupełnienie realizowanego w okresie od kwietnia do listopada 2016r. projektu przyrodniczego dotyczącego ochrony popielicowatych,  zorganizowano szkolenia studyjne oraz wyjazdowe warsztaty terenowe, którymi objęto  dzieci i młodzież z 5 placówek oświatowych z terenu miasta Kielce.

W projekcie wzięły udział następujące szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im St. Staszica, ul. L. Staffa 7, Kielce.
 2. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. A. Mickiewicza, ul Naruszewicza 25, Kielce.
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 20 im. N. Małachowej, al.
  Górników Staszicowskich 22 A, Kielce.
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. A. Dygasińskiego,
  ul. A. Dygasińskiego 6 Kielce.
 5. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im L. Różyckiego, ul. Wojewódzka 12, Kielce.

Celem edukacyjnym zadania było zapoznanie uczniów z żyjącymi w Polsce i województwie świętokrzyskim ssakami z rodziny popielicowatych, ich biologią, ekologią i ochroną oraz wykształcenie wśród dzieci, pozytywnego wizerunku popielicowatych i przekonania o konieczności ich ochrony.

Zorganizowanych zostało 20 jednogodzinnych (45 minut) szkoleń studyjnych oraz 5 wyjazdowych warsztatów terenowych.

Każde szkolenie zawierało 3 elementy:

Część teoretyczną, która obejmowała m.in.: krótką prezentację multimedialną umożliwiającą zapoznanie uczniów z gatunkami popielicowatych występujących w Polsce i województwie świętokrzyskim oraz omówienie rocznego i dobowego cyklu życia, biologii i ekologii popielicowatych jak również zagrożeń i możliwości ochrony tej grupy ssaków.

Cześć praktyczną: Klasy podzielone zostały na mniejsze grupy, w których uczniowie mieli do wykonania określone zadania, łączące w sobie zdobytą wiedzę z umiejętnościami manualnymi. Grupy dzieci klas młodszych (I-III) miały do namalowania sceny z życia popielic, ich ochrony czy też zagrożeń.  Do tego celu wykorzystano zakupione w ramach projektu materiały biurowe, między innymi: bloki, farby, pędzle. Grupy dzieci klas starszych (IV-VI) miały za zadanie przygotować na podstawie zdobytej na zajęciach wiedzy, krótką charakterystykę popielicowatych, opisać w skrócie ich biologię i ekologię lub przedstawić zagrożenia i możliwości ochrony ssaków. Do tego celu wykorzystywały karty  pracy, przygotowane wcześniej przez prelegentów.

Podsumowanie, zawierało prezentację wyników prac poszczególnych grup oraz ich omówienie. Jeszcze raz nawiązano do znaczenia tych gryzoni w ekosystemach leśnych.

W każdej z w/w szkół, odbyły się 4 zajęcia studyjne dla dwóch grup wiekowych: klas I – III oraz IV- VI.

Na zakończenie uczestnicy zajęć otrzymali, jako nagrodę za udział w szkoleniach związanych z projektem, drobne upominki: kubki z  wizerunkiem popielicy oraz maskotki popielicy.

W 5 wyjazdowych warsztatach terenowych, które odbyły się we wrześniu i październiku 2016r. wzięły udział najaktywniejsze klasy z w/w placówek oświatowych. W trakcie pięciogodzinnych (godzina 60 minut) warsztatów terenowych, dzieci mogły zobaczyć siedlisko przyrodnicze charakterystyczne dla ssaków z rodziny popielicowatych, a także poznać sposoby ochrony tej grupy zwierząt w praktyce. Uczestnicy poznali zagrożenia jakie czekają na te gryzonie w ich środowisku naturalnym oraz metody ich minimalizowania.

Zajęcia odbywały się w lasach (objętych projektem) Leśnictwa Sieraków, administrowanych przez Nadleśnictwo Daleszyce oraz na terenie siedziby terenowej Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Niwach Daleszyckich (ośrodek edukacyjno-rekreacyjny). Na zakończenie przygody z tymi uroczymi zwierzątkami odbyły się ogniska.

Dzieciaki były zachwycone i szczęśliwe wracały do domów.

Z projektu edukacyjnego  skorzystali uczniowie z 5 placówek oświatowych, w liczbie:

– 450 uczniów w trakcie szkoleń studyjnych,

– 219 uczniów w trakcie warsztatów terenowych.

Zajęcia prowadzone były przez dwóch doświadczonych edukatorów przyrodników.

Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, mogliśmy zapewnić szkołom m.in bezpłatny przejazd na zajęcia terenowe, zakupić niezbędne materiały do przeprowadzenia szkoleń, wykonać  drobne upominki: kubki z wizerunkiem popielicy i maskotki popielicy oraz sfinansować honoraria dla prowadzących zajęcia.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i stanowiły wyjątkową okazję do poznania interesującej i rzadkiej rodziny ssaków – popielicowatych, ich znaczenia
w przyrodzie i celów ich ochrony. Na podstawie obserwacji uczniów biorących udział w warsztatach, rozmów z nauczycielami oraz z samymi dziećmi można śmiało powiedzieć, że cele szkoleń edukacyjnych projektu zostały osiągnięte.

„Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności”

W 2016 r., od 17 września do 16 października zorganizowaliśmy cykl wyjazdowych warsztatów przyrodniczych zrealizowany wspólnie z Zespołem Szkół Leśnych w Zagnańsku. Warsztatami objęto ponad 500 uczniów z 12-stu szkół podstawowych z Kielc i okolic podmiejskich. Program wycieczek umożliwił uczniom poznanie: historii rozwoju ochrony ptaków szponiastych w Polsce, ich wyglądu i zwyczajów, roli naturalnej selekcji w ekosystemie oraz funkcji sanitarnej drapieżników. Bezpośredni kontakt z podopiecznymi w sokolarni w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku, stwarzający możliwość dotknięcia żywych ptaków, potrzymania ich na rękawicy, obserwowania zachowań i współpracy z opiekunem, stanowią dla uczniów niecodzienną atrakcję, sprzyjającą utrwaleniu zdobytej wiedzy, chęci jej poszerzania oraz wyrobieniu przekonania o konieczności ochrony ptaków drapieżnych w Polsce, stanowiących bardzo potrzebny w przyrodzie i ważny składnik naszej rodzimej awifauny. Warsztaty dla tak dużej liczby uczniów, odbywające się na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku w trakcie normalnego dnia nauki, udało się nam zorganizować dzięki przychylności Pani Dyrektor – Anny Kowalskiej oraz grona pedagogicznego. Swój czas poświęcił naszemu edukacyjnemu przedsięwzięciu wieloletni nauczyciel gospodarki łowieckiej oraz opiekun sekcji sokolniczej w Zespole Szkół – Pan Jerzy Pawiński. Dzięki ciekawym prelekcjom uczniowie poznali życie i zwyczaje ptaków w naturze, tajniki hodowli i układania mieszkańców wolierni oraz historie ptaków, które z powodów zdrowotnych trafiły do sokolarni w celach rehabilitacji. Swoich podopiecznych i ich umiejętności prezentowali nam każdorazowo opiekunowie – uczniowie należący do sekcji sokolniczej przy Zespole Szkół. Na zakończenie każdego spotkania odbył się konkurs z wiedzy zapamiętanej przez uczniów podczas zajęć. Dzięki dofinansowaniu z WFOŚIGW mogliśmy zapewnić szkołom bezpłatny przejazd na zajęcia, nagrodzić najpilniejszych uczestników konkursu ciekawymi książkami o tematyce ornitologicznej, a pozostałych uczniów obdarować upominkami związanymi tematycznie z warsztatami. Dzięki dofinansowaniu również uczniowie Zespołu Szkół – opiekunowie ptaków należący do sekcji sokolniczej, odpowiedzialni i bardzo zaangażowani w swoja pracę, poświęcający jej swój czas wolny, otrzymali wyposażenie przydatne w pracy terenowej z podopiecznymi oraz książki o sokolnictwie.

IMG_7176            IMG_7192            IMG_7215

IMG_7218

Szkolenia edukacyjne – Ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.

Zakończyliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących ochrony jelonka rogacza – jednego z największych chrząszczy w Polsce. W ramach projektu odbyło się 10 wyjazdowych warsztatów terenowych dla uczniów wybranych szkół podstawowych (klas IV-VI)  z okolic Pińczowa (gminy Pińczów, Michałów, Złota).  Z tej formy edukacji skorzystało 265 uczniów. Zadanie miało na celu m.in. poszerzenie wiedzy uczniów na temat ochrony gatunkowej owadów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jelonka rogacza. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tym rzadkim owadem, jego budową i ekologią. Mogli poznać środowisko naturalne (siedlisko), w którym żyją te piękne owady. W trakcie zajęć dzieci miały okazję zobaczyć fragment obszaru Kozubowskiego Parku Krajobrazowego z rezerwatem przyrody „Polana Polichno”, stanowiącym charakterystyczne siedlisko dla tego rzadkiego i cennego chrząszcza. W trakcie zajęć w rezerwacie przyrody, dzieci miały możliwość zobaczyć całe bogactwo roślin naczyniowych decyduje o walorze rezerwatu oraz spotkać wiele gatunków roślin chronionych takich jak m.in: len włochaty, dziewięćsił bezłodygowy, storczyk purpurowy, buławnik wielkokwiatowy czy miodownik melisowaty. Grupy szkolne przy pomocy prowadzących zajęcia, wykonywały ćwiczenia, obserwacje oraz  uczestniczyły w zabawach i quizach o tematyce przyrodniczej. Bezpośrednio w terenie uczniowie doskonale przyswajają podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym ucząc się szacunku do otaczającej przyrody. Do projektu włączeni zostali pracownicy Nadleśnictwa Pińczów, którzy w trakcie zajęć terenowych podzielili się własnymi obserwacjami dotyczącymi owadów (ze szczególnym uwzględnieniem jelonka rogacza) oraz doświadczeniami zawodowymi. Jako kolejny element warsztatów zaplanowane zostały zajęcia na terenie szkółki leśnej w Michałowie, obiektu Nadleśnictwa Pińczów, na terenie którego na zakończenie zajęć terenowych odbyły się ogniska. Dzieci mogły obejrzeć szkółkę leśną, zobaczyć jej specyfikę, dowiedzieć się po co tworzone są szkółki leśne, zobaczyć nasadzenia itd.
Na zakończenie warsztatów terenowych, uczestnicy za udział w zajęciach, otrzymali na pamiątkę drobne upominki – kubki z wizerunkiem jelonka rogacza.
Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez WFOŚIGW w Kielcach, mogliśmy zapewnić szkołom m.in bezpłatny przejazd na zajęcia terenowe czy wykonać kubki, które zostały symbolem projektu.

„Szkolenia edukacyjne – Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”

Uzupełnieniem realizowanego w okresie od marca do listopada 2015r. projektu przyrodniczego dotyczącego ochrony popielic, były zorganizowane dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Kielce, szkolenia edukacyjne. Projektem objętych zostało 5 niżej wymienionych placówek oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, Kielce,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im Stefana Artwińskiego, ul Wróbla 5, Kielce,
 • Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Ireny Sendlerowej,  ul. Targowa 3, Kielce,
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego,
  ul. Wojewódzka 12, Kielce,
 • Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Czwartaków, ul. Szymanowskiego 5, Kielce.

W ramach realizacji zadania odbyły się zajęcia studyjne w szkołach oraz wyjazdowe warsztaty terenowe.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Celem projektu było zapoznanie uczniów z rodziną popielicowatych, ich biologią i ekologią oraz uwarunkowaniami ochrony. Projekt zakładał również zbudowanie pozytywnego wizerunku popielicy i miał wzbudzić sympatię do tych małych gryzoni. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i stanowiły wyjątkową okazję do poznania tej grupy ssaków. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych zabawach (rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, malowanie oraz robienie prac plastycznych).

Zorganizowanych zostało 20 jednogodzinnych szkoleń kameralnych, oraz 5 wyjazdowych warsztatów terenowych.

Każde szkolenie studyjne zawierało 3 elementy:

Część teoretyczną, która obejmowała m.in.:

 • Zapoznanie uczniów z tematem szkolenia i zasadami obowiązującymi na zajęciach.
 • Krótką prezentację multimedialną umożliwiającą zapoznanie uczniów z gatunkami popielicowatych występujących w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenu objętego projektem „Ochrona popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” (gmina Daleszyce, obręb Niwy Daleszyckie).
 • Omówienie rocznego i dobowego cyklu życia, biologii i ekologii popielicowatych oraz zagrożeń i możliwości ochrony tej grupy ssaków.

Cześć praktyczną: Klasy podzielone zostały na mniejsze grupy, w których miały do wykonania określone zadanie. Dla grup w klasach młodszych (I-II) zadania łączyły w sobie zdobytą wiedzę oraz umiejętności manualne. Dzieci miały do namalowania sceny z życia popielic, ich ochrony czy też zagrożeń. Do tego celu wykorzystano zakupione w ramach projektu materiały biurowe: bloki, farby, pędzle i  kredki. Klasy starsze (IV-VI) miały za zadanie przygotować na podstawie zdobytej na zajęciach wiedzy, krotką charakterystykę popielicowatych. Do tego celu wykorzystano przygotowany przez prelegentów wzór CV popielicy, w ramach którego dzieci miały wykonać w/w zadanie.

Podsumowanie, które zawierało prezentację wyników prac poszczególnych grup oraz ich omówienie. Jeszcze raz nawiązano do znaczenia tych gryzoni w ekosystemach leśnych.

W każdej z w/w szkół, odbyły się 4 zajęcia studyjne dla dwóch grup wiekowych: klas I – II oraz IV- VI.

W 5 wyjazdowych zajęciach terenowych, które odbyły się w miesiącu wrześniu i październiku 2015r. wzięły udział wybrane klasy z w/w placówek oświatowych.
W trakcie pięciogodzinnych warsztatów terenowych, dzieci mogły zobaczyć siedlisko przyrodnicze charakterystyczne dla ssaków z rodziny popielicowatych, a także poznać sposoby ochrony tej grupy zwierząt w praktyce. Uczestnicy poznali zagrożenia jakie czekają na te gryzonie w ich środowisku naturalnym oraz metody ich minimalizowania.

Zajęcia odbywały się na terenie siedziby terenowej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Niwach Daleszyckich oraz w okolicznych lasach objętych projektem, administrowanych przez Nadleśnictwo Daleszyce.

Dzieciaki były zachwycone i przeszczęśliwe – szczególnie te, którym na żywo udało się zobaczyć popielicę. Na zakończenie przygody z tymi uroczymi zwierzątkami odbyły się ogniska. Uczestnicy warsztatów terenowych otrzymali za udział  w szkoleniach związanych z projektem, upominki – maskotki popielicy.

Z projektu edukacyjnego  skorzystało łącznie 455 osób. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych przyrodników i edukatorów.

Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, mogliśmy zapewnić szkołom m.in bezpłatny przejazd na zajęcia terenowe, zakupić niezbędne materiały do przeprowadzenia szkoleń, czy wykonać maskotki „popielicy”, które zostały symbolem projektu.

„Szkolenie edukacyjne – Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska (Otulina Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego)”.

Czas realizacji edukacji w ramach projektu: listopad 2015 roku.

Celem projektu było zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony nietoperzy i podjęcie próby zmiany negatywnych postaw wobec wobec tej grupy zwierąt tak aby dzieci, młodzież oraz dorośli czyli cała społeczność lokana zracjonalizowała swoje zachowanie i postawy wobec nietoperzy żyjących w okolicach Zagnańska.

Zorganizowanych zostało 36 spotkań studyjnych dla dzieci i młodzieży, oraz 1 spotkanie dla osób dorosłych.

W szkoleniu udział wzięły następujące placówki:

I.

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Chrustach.
 2. Zespół Szkół Podstawowych nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku
 3. Zespół Szkół Podstawowych, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie
 4. Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku

II.

 1. osoby dorosłe w tym: leśnicy, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy Zagnańsk, oraz inne osoby zainteresowane problematyką

Przeszkolono 826 dzieci i młodzieży z terenu gminy Zagnańsk. Każda godzina szkolenia edukacyjngo  (45 minut lekcyjnych) zawierała 3 elementy:

Część teoretyczną

– zapoznanie uczestników z tematem szkolenia i zasadami obowiązującymi na zajęciach.

– krótka prezentacja multimedialna na temat życia i zwyczajów nietoperzy. Forma prezentacji umożliwiała dzieciom i młodzieży poznanie:

 • gatunków nietoperzy wystepujących: w Polsce, w Górach Świętokrzyskich ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Zagnańsk,
 • dobowego i rocznego cyklu życia nietoperzy,
 • rodzajów kryjówek oraz tego kiedy i dlaczego są przez te ssaki wykorzystywane,
 • znaczenia rozmaitych typów ekosystemów wykorzystywanych przez tą grupę zierząt,
 • ich roli w środowisku,
 • najważniejszych zagrożeń dla nietoperzy
 • najprostszych sposobów ochrony tych zwierząt, popartych przykładami z praktyki.

Część praktyczną

Klasy zostały podzielone na mniejsze grupy, każda z nich otrzymała inne zadanie związane
z przedmiotem zajęć. Dzieci miały za zadanie min. przedstawić rodzaje zagrożeń dla nietoperzy, wybrać najdogodniejsze kryjówki względem pór roku, wyjaśnić ich rolę w środowisku, odpowiedzieć na pytania dlaczego gatunek jest ważny i dlaczego należy go chronić. Dzieci i młodzież miały także możliwość prześledzenia własnych stereotypów dotyczących postrzegania tych ssaków, oraz poprawy negatywnego nastawienia do tej grupy ssaków.
Uczestnicy projektu w ramach warsztatów korzystali także z wcześniej zamówionych materiałów, mieli możliwość min. lepienia w gliny nietoperzy oraz ich kryjówek.

Podsumowanie

Zawierało prezentację wyników prac poszczególnych grup, oraz ich omówienie. Jeszcze raz nawiązano do znaczenie tych ssaków.

Trzygodzinne szkolenie (3 godziny zegarowe) dla dorosłych w którym uczestniczyło 27 osób opierało się na prezentacji multimedialnej która pomagała zainteresowanym problamatyką na:

 • poznanie chiropterofauny województwa świętokrzyskiego oraz rozmieszczenie nietoperzy na terenie województwa i gminy,
 • stanu i metod badań tej grupy zwierząt,
 • problemów, potrzeb i sposobów ochrony tych zwierząt popartych przykładami z praktyki.

Szkolenie miało na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku tych zwierząt i podejmowało próbę zmiany negatywnego nastawienia do nietoperzy.

Każde szkolenie prowadzone było równolegle przez dwóch doświadczonych prelegentów przyrodników.