Mapa strony

W związku z potencjalnych zagrożeniem związanym z koronawirusem przekazujemy informacje na temat funkcjonowania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Godziny pracy Zespołu Parków 7:30 – 15:30

Wiele spraw można załatwiać telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaplanowane zajęcia edukacyjne w siedzibie ZŚiNPK zostają tymczasowo odwołane.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: sekretariat@pk.kielce.pl lub telefonicznie: 41 345 58 80

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z komórkami organizacyjnymi Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych:

https://www.pk.kielce.pl/kontakt/dane-teleadresowe/

 

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

W skład Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych wchodzą następujące parki krajobrazowe:

Parki Gór Świętokrzyskich

Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy, (C-OPK)
Powierzchnia parku: 20 693 ha, powierzchnia otuliny: 25 336 ha,

Jeleniowski Park Krajobrazowy (JPK)
Powierzchnia parku: 4 218,2 ha, powierzchnia otuliny: 10 638 ha,

Sieradowicki Park Krajobrazowy (SPK)
Powierzchnia parku: 12 252 ha, powierzchnia otuliny: 15 893 ha,

Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy (S-OPK)
Powierzchnia parku: 19 895 ha, powierzchnia otuliny: 27 514 ha,

Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy (Ch-KPK)
Powierzchnia parku: 19 781,6 ha, powierzchnia otuliny: 8 002,5 ha,

Parki Ponidzia

Nadnidziański Park Krajobrazowy (NPK)
Powierzchnia parku: 22 888,6 ha, powierzchnia otuliny: 26 312 ha,

Szaniecki Park Krajobrazowy (SzPK)
Powierzchnia parku: 11 289,6 ha, powierzchnia otuliny: 13 757 ha,

Kozubowski Park Krajobrazowy (KPK)
Powierzchnia parku: 6 169,6 ha, powierzchnia otuliny: 6 592 ha,

Powierzchnia ogólna Zespołu Parków: 117 187,6 ha, (z otulinami – 251 232,1 ha).